Port Gdynia buduje dla pokoleń

Możliwość komentowania Port Gdynia buduje dla pokoleń została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Polski Kapitał

Port Gdynia to dziś polska marka z  tradycją i  historią. Powstał wraz z  Niepodległą Polską, budowany przez Polaków dla Polaków za polskie pieniądze.

Port Gdynia

Port Gdynia fot. mat prasowe PG

Gdyński port powstał jako żywa wizytówka ówczesnej Polski – jej potencjału ekonomicznego i  myśli technicznej. Decyzja, podjęta dziewięćdziesiąt dziewięć lat temu u  zarania narodzin II Rzeczypospolitej stała się wielkim symbolem odrodzonego państwa polskiego. Od samego początku port odgrywa istotną rolę w budowaniu teraźniejszości i przyszłości. Od prawie 100 lat Port Gdynia jest morską bramą Polski i  oknem na świat. Obecnie realizowane inwestycje, takie jak Port Zewnętrzny, powiększająca obecnie istniejący port o  151 ha, są kontynuacją wizjonerstwa twórców portu – inż. Tadeusza Wendy i  Eugeniusza Kwiatkowskiego, a  kolejne ogromne przedsięwzięcia budowane są z myślą o następnych pokoleniach.

Port Zewnętrzny dla następnych pokoleń

– Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju. Dostosowujemy jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku. Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w  basenie Morza Bałtyckiego. Co więcej, nowe falochrony staną się osłoną dla całego portu, który jest portem podwójnego przeznaczenia, a ponadto portem o  strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Dzięki realizowanym inwestycjom wzmacniamy rolę Polski w transeuropejskiej sieci transportowej. – mówi Adam Meller, Prezes Zarządu ZMPG S.A.

Budowa Portu Zewnętrznego to najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania. Projekt ten, przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego pirsu portowego, na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz infrastruktura do innych funkcji portowych np. port instalacyjny do budowy morskich farm wiatrowych. Port Zewnętrzny stanie się przedłużeniem istniejącego Molo Węglowego. Pogłębione nowe akweny Portu Gdynia uzyskają głębokość przy nabrzeżach 17 m, podczas gdy obecnie maksymalna głębokość akwenów Portu Gdynia wynosi około 13,5 metra. Nabrzeża Portu Zewnętrznego umożliwią zawijanie statków kontenerowych o  długości ponad 400 metrów i  zanurzeniu do 16 metrów. To największe jednostki pływające, jakie mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie, z  uwagi na głębokość Cieśnin Duńskich. Przewidywana roczna zdolność przeładunkowa terminalu to 2,5 mln TEU czyli około 25 mln ton ładunków. Port Zewnętrzny przyczyni się nie tylko do rozwoju Portu Gdynia, ale przełoży się też na zwiększenie wpływów do budżetu Gdyni, Pomorza oraz Polski. Będzie istotnym elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia

Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia

Już dzisiaj realizowanych jest szereg inwestycji dostępowych oraz ułatwiających sługę przyszłego terminala. Bieżące inwestycje w  infrastrukturę kolejową w  Porcie Gdynia i na jego zapleczu opiewają na blisko 400 mln euro (ponad 1,5 mld zł) a ich przepustowość pozwoli na obsługę Portu Zewnętrznego. W  tym tygodniu Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni w ramach zaprojektowania i wybudowania nowych falochronów jako infrastruktury dostępowej do Portu Gdynia. Warta ponad 150 mln euro inwestycja jest kamieniem milowym w  realizacji Portu Zewnętrznego. W  planach inwestycyjnych jest również budowa drogi czerwonej, która będzie głównym węzłem komunikującym Port Zewnętrzny z  głównymi, krajowymi szlakami: Autostradą A1, drogą ekspresową S6 i  drogą ekspresową S7. W ostatnim kwartale 2020 Zarząd Portu Gdynia wraz z miastem Gdynia uzgodnił ostateczny przebieg tej strategicznej arterii. Również budowa realizowana obecnie budowa placów składowych jest elementem strategii i  będzie pełnić funkcję zaplecza logistycznego dla Portu Zewnętrznego.

W  lutym 2021 odbyło się tzw. „sprawdzam”, czyli otwarcie zgłoszeń podmiotów zainteresowanych dialogiem konkurencyjnym w  projekcie „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Wśród oferentów znaleźli się:

– Meridiam Eastern Europe Investments 4  SAS oraz Gdynia Terminal Holding SAS

– Hutchison Ports Poland S.à r.l. oraz Port of Felixstowe Limited

– International Container Terminal Services Inc.

– Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Z  tych podmiotów, światowych konsorcjów, zostanie wybrany w procedurze PPP jeden gracz, który wybuduje i  będzie jednocześnie operatorem Portu Zewnętrznego.

Taki kształt relacji biznesowych jest najbardziej efektywny w  kontekście angażowanych środków publicznych oraz spodziewanych przychodów z  danin należnych, jakie będą rok do roku wpływać do budżetu centralnego w związku z operacjami na wybudowanym głębokowodnym terminalu kontenerowym w  Porcie Gdynia. Potwierdzają to eksperci z  Ernst & Young, którzy są członkiem zespołu doradczego w  procedurze PPP, szacując przychody 3- 4 mld zł podatków w ramach działalności Portu Zewnętrznego.

W Porcie Gdynia wszystkie inwestycje kontynuowane są zgodnie z harmonogramem.

Do największych należą „Pogłębianie toru podejściowego i  akwenów wewnętrznych Portu Gdynia” oraz „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia”, budowa Publicznego Terminalu Promowego oraz przebudowa infrastruktury kolejowej. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w  obrębie Portu Gdynia to ponad 4 miliardy złotych.

Nowy Publiczny Terminal Promowy

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie prac przy budowie Nowego Publicznego Terminalu Promowego w  nowej, dogodniejszej lokalizacji. Nowy obiekt będzie mógł obsługiwać promy o  długości 240 m i  zapewni krótszy czas obsługi dzięki czemu port zyska nowych armatorów na rozwijającym się segmencie ro- ro. Budynek terminalu, magazyn oraz galeria pasażerska są już na ukończeniu, obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe i  instalacyjne wewnątrz. Zakończono roboty konstrukcyjne związane z przebudową Nabrzeża Polskiego oraz rampy Ro-Ro, do wykonania pozostał montaż wyposażenia – urządzenia odbojowe, cumownicze itp. Konstrukcja estakady najazdowej wraz z nawierzchniami bitumicznymi jest ukończona, prowadzony jest obecnie montaż wyposażenia, wykonywane są nawierzchnie betonowe. Roboty kolejowe zostały całkowicie ukończone, zaś nawierzchnie drogowe placów i  parkingów wykonano w ok. 90%.

Port Gdynia Publiczny Terminal Promowy

Publiczny Terminal Promowy

Rekordowe przeładunki mimo globalnego kryzysu

Pomimo światowego spowolnienia gospodarczego, wynikającego z  pandemii, tempo inwestycji oraz przeładunków w  Porcie Gdynia nie zwalnia. W  roku 2020 udało się osiągnąć rekordowy wynik – ponad 24,6  mln ton. Pomimo ogromnych wyzwań, Port Gdynia, jako jedyny polski port, zakończył go ze wzrostem – 2,9% w  stosunku do 2019 r. Ważny jest także wzrost w  przeładunkach kontenerów – 0,9% r/r. Również w  styczniu 2021 odnotowano gwałtowny wzrost w  przeładunku kontenerów wynoszący 13,4% rok do rok.

#Dzielmysiędobrem

Posiadając realny wpływ na otaczające środowisko, Port Gdynia w  szczególnie wyjątkowym czasie, jakim jest pandemia postanowił pomóc. Gdyński port został inicjatorem akcji „Dzielmy się dobrem”, której ideą jest zaangażowanie firm we wsparcie lokalnej społeczności. Decyzją Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. opieką otoczone zostały osoby starsze ze stowarzyszeń, z  którymi ZMPG S.A. pracuje, członków Światowego Związku Armii Krajowej, z  którymi współpracuje od lat, wspierając działania statutowe, jak i  uczestników Powstania Warszawskiego mieszkających w Gdyni. Dostarczane były niezbędne artykuły i zakupy, osobom które są w grupie dużego ryzyka i nie powinny wychodzić z domu.

Do akcji dołączyło wiele firm z Trójmiasta. W ostatnim czasie pozyskano kolejnego partnera, Grupę LOTOS, dzięki czemu, w ramach przedłużających się panujących warunków, inicjatywa będzie kontynuowana w 2021r.