Ponad 70% francuskich firm w Polsce planuje dalej rozwijać się na polskim rynku

Możliwość komentowania Ponad 70% francuskich firm w Polsce planuje dalej rozwijać się na polskim rynku została wyłączona Aktualności, Biznes

Rozmowa z Moniką Constant, Dyrektor Generalną Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej fot. mat. prasowe

W maju, Francusko – Polska Izba Gospo­darcza obchodziła 25-lecie istnienia. Jak wiele zmieniło się w działalności Izby w ciągu minionego ćwierćwiecza, co na­leży uznać za największe osiągnięcia Izby w tym okresie?
Rok 2019 należy zdecydowanie do symbo­licznych, 25 lat to bowiem niezwykła, okrągła rocznica obrazująca bliskość relacji francu­sko-polskich i przede wszystkim ich trwałość. Z perspektywy czasu widać, jak stabilnie i line­arnie rozwijała się ta współpraca ekonomiczna, ale także społeczna i kulturowa. Rolą Izby było od samego początku stworzenie solidnego fun­damentu dla implementacji przedsiębiorców na nowym rynku, będąc więc bezpiecznym mostem pomiędzy dwoma krajami. Jako CCIFP braliśmy udział w rozpoczęciu działalności, czy rozwoju na polskim rynku nowych inwestorów, wspiera­jąc ich w rozmaitych działaniach biznesowych, przeprowadziliśmy wiele firm przez moment wejścia Polski do UE. Francuscy przedsiębior­cy utworzyli przez te 25 lat ponad 200 tysięcy miejsc pracy w Polsce, każdego roku zwiększa się liczba podmiotów obecnych w Polsce (w 2017 roku mieliśmy blisko 1100 firm z udziałem kapi­tału francuskiego w Polsce), a wartość inwestycji także stale rośnie (81 mld zł w 2017r.). Niezwykle istotne jest to, że wiele firm, które pojawiło się na polskim rynku po okresie transformacji nadal obecne są na rynku planując kolejne inwestycje.

Jak wielu członków zrzesza Francusko­-Polska Izba Gospodarcza? Jakiego rodza­ju są to przedsiębiorstwa?
Obecnie grono firm stowarzyszonych we Fran­cusko-Polskiej Izbie Gospodarczej przekracza liczbę 450, a liczba ta cały czas rośnie. Wśród nich są przedstawiciele dużych grup i ważnych graczy na arenie międzynarodowej, ale zrzeszamy także coraz więcej MŚP. Możemy zdecydowanie mówić o różnorodności także pod kątem sektorów działalności, znajdziemy bowiem reprezentantów praktycznie wszystkich możliwych gałęzi gospo­darki. Dzięki temu jako CCIFP zyskujemy każ­dego roku nowe inspiracje do działań w nowych obszarach, by zapewnić wszystkim członkom pakiet interesujących aktywności.

Proszę wymienić korzyści dla przedsię­biorców wynikające z członkostwa w Izbie.
Działalność CCIFP opiera się głównie na ak­tywnościach mających na celu wsparcie rozwoju firm stowarzyszonych, zarówno pod kątem stricte biznesowym i operacyjnym, jak i spo­łecznym, poprzez tzw. networking. Priorytetem jest stworzenie platformy do dyskusji, spotkań i wymiany biznesowej pomiędzy stowarzyszony­mi firmami – nasze wydarzenia są doskonałym sposobem na poszerzenie sieci kontaktów, ale także po prostu są okazją do aktywnego udziału we współtworzeniu polsko-francuskiej rzeczy­wistości biznesowej. Wachlarz możliwości jest zdecydowanie bardzo szeroki – proponujemy regularne spotkania biznesowe, tzw. Rendez-vo­us biznesu, czy Speed Business Meeting, które są wyjątkowo ciekawą formułą, także skierowaną do firm spoza CCIFP. Każdego roku nasze Centrum Szkoleniowe przygotowuje we współ­pracy z ekspertami firm stowarzyszonych cykle szkoleń, seminariów, czy kursów językowych o rozmaitej tematyce, tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Prowadzone są również stałe spotkania komitetów sektorowych, pracują­cych nad redakcją rekomendacji czy propozycji legislacyjnych kierowanych do odpowiednich instytucji administracji publicznej. Dotyczy to obszarów takich jak akcjonariat pracowniczy, elektromobilność, podatki, nieruchomości, czy cały sektor związany z rozwojem PPP. Wreszcie, wspieramy firmy w ich działaniach komuni­kacyjnych i wizerunkowych, oferując spójny przekaz poprzez redagowane raporty biznesowe, a bardziej szczegółowe analizy rynku i misje handlowe oferowane przez Centrum Rozwoju Biznesu to bardzo cenione przez firmy usługi wspomagające rozwój biznesowy. Wprowadzili­śmy również całkowicie nową ofertę inkubatora biznesowego, proponując przedsiębiorcom nowoczesną przestrzeń biurową i tym samym ułatwiony dostęp do samego centrum francu­skiego biznesu w Polsce.

Izba już po raz czwarty przeprowadziła badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”. Jakie są najważniejsze wnioski płynące z tych badań?
CSR jest zdecydowanie obszarem, który zyskuje coraz istotniejsze miejsce w przedsiębiorstwach, sposób planowania i finansowanie tych projektów wydaje się ulegać zmianie. Z jednej strony jedynie 36% firm deklaruje, że projekty bazowane są na długofalowej strategii CSR, choć z drugiej strony w ponad 80% z nich zarząd i/lub dyrekcja jest zaangażowana w tworzenie planu działań. Ciekawie przedstawiają się wyniki jeśli zestawimy je dodatkowo z wnioskami badania przeprowa­dzonego przez Havas Media Group, które pytało konsumentów o ich wiedzę, podejście i potrzeby związane z CSR-em w biznesie. Wyraźnie widać, że świadomość na temat odpowiedzialnego roz­woju szybko rośnie, konsumenci mają dość jasno sprecyzowane oczekiwania, co także jest czynni­kiem z pewnością kształtującym sposób i zakres realizowanych przedsięwzięć CSR przez firmy. Ważną przesłanką jest z pewnością potrzeba prowadzenia coraz bardziej aktywnego i stałego dialogu pomiędzy biznesem, a odbiorcami – działania są w końcu w większości przypadków dedykowane właśnie społecznościom lokalnym i środowisku (79%), niezwykle ważne jest zatem, by wsłuchać się w ich konkretne potrzeby.

Proszę ocenić stan współpracy gospodar­czej pomiędzy polskimi i francuskimi przedsiębiorstwami? Jakie znaczenie ma jej wzmacnianie dla budowy większej kon­kurencyjności europejskiej gospodarki?
Jeśli spojrzymy z perspektywy czasu na ewolucję relacji między Francją a Polską, zobaczymy, że nasze partnerstwo tylko zyskało na sile i w mojej ocenie także na jakości. Wymiana handlowa, zde­cydowanie ułatwiona od czasu dołączenia Polski do Unii Europejskiej, z roku na rok wzrasta, za­cieśniając nasze więzi pod względem ekonomicz­nym. Mamy także wskaźniki dotyczące inwestycji francuskich w Polsce, które wyraźnie pokazują, że firmy mają tu doskonałe podłoże do rozwoju – ponad 70% francuskich firm w Polsce planuje dalej rozwijać się na polskim rynku i zwiększyć nakłady na przestrzeni co najmniej najbliższych 3 lat. Francja to trzeci największy inwestor za­graniczny w Polsce, a według raportu wydanego wspólnie przez CCIFP i KPMG „25 lat polsko­-francuskiego partnerstwa” wartość inwestycji tych firm w ciągu ostatnich 5 lat uległa zwiększe­niu. Aż 95% francuskich przedsiębiorców dekla­ruje ponadto pozytywne odczucia związane ze współpracą z polskimi firmami. Z drugiej strony zaś, polskie firmy również prężnie rozwijają się na francuskim rynku, zwłaszcza w sektorze przemy­słowym i handlowym. Oba nasze kraje stawiają dziś na współpracę ze startupami, zauważalny jest także coraz większy nacisk na wdrażanie nowych technologii i rozwój obszaru rozwojowo-badaw­czego R&D. Przebyliśmy wspólnie bardzo długą drogę i cieszy mnie przede wszystkim to, że ta współpraca dziś oznacza stałe wzajemne wsparcie w realizowanych przedsięwzięciach.

Dziękuję za rozmowę Ryszard Żabiński