Polska Spółka Gazownictwa w transformacji energetycznej Polski

Możliwość komentowania Polska Spółka Gazownictwa w transformacji energetycznej Polski została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Podczas najważniejszych dla branży energetycznej konferencji i kongresów zorganizowanych w tym roku, jednym z głównych tematów było miejsce gazu w transformacji energetycznej Polski. Branża żyje pytaniem – co dalej z gazem i jaka jest przyszłość tego paliwa. Polska Spółka Gazownictwa już realizuje projekty, które pozwolą wykorzystać gaz w transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Polska Spółka Gazownictwa INWESTYCJE SANDOMIERZ

INWESTYCJE SANDOMIERZ fot. PSG

Temat przyszłości gazu w Polsce zdominował najważniejsze dla branży konferencje zorganizowane w  tym roku. Przedstawiciele Zarządu PSG omawiali go m.in. na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Konferencji DISE, Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego czy konferencji Gazterm 2020, na której PSG zorganizowała także panel dotyczący biometanu.

PSG wdraża nowe technologie ważne dla sektora energetycznego oraz rozwiązania wspierające rozwój energetyki niskoemisyjnej, opartej na ekologicznych źródłach wytwarzania oraz infrastrukturze o wysokiej efektywności.

Już teraz PSG rozwija sieć dystrybucji gazu z  myślą o  niskoemisyjnej przyszłości polskiej gospodarki – analizuje zagadnienia dotyczące poszerzenia funkcjonalności infrastruktury gazowej o zdolność do transportu gazu ziemnego z domieszką innych gazów, pochodzących przede wszystkim ze źródeł OZE: biometanu, a w dalszej przyszłości także wodoru. Zgodnie z  Polityką Klimatyczną UE, wykorzystywanie biometanu jako alternatywnego paliwa dla energetyki i ciepłownictwa, może pozwolić na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych i w istotny sposób pomóc osiągną cele związane z transformacją energetyczną Polski.

Obecnie Polska Spółka Gazownictwa jest przygotowana proceduralnie do współpracy z  biometanowniami: zidentyfikowała bariery techniczne i prawne wtłaczania biometanu do sieci gazowej; określiła procedury usprawniające proces przyłączania do sieci instalacji wytwarzających biometan oraz opracowała wymagania dotyczące biometanu dystrybuowanego siecią gazową.

Zakładając przyszły, istotny udział biometanu w  rynku energii, spółka do 2025 r. planuje uzyskać organizacyjną i techniczną zdolność do efektywnej ekonomicznie dystrybucji minimum 1 mld m3 tego gazu rocznie. Od 2030 r. ma to być nawet 4 mld. m3 biometanu.

Dziś w Polsce nie działają jeszcze biometanownie, ale PGNiG ocenia, że w ciągu dekady, powstanie 1,5-2 tys. takich zakładów a  produkowany w  nich biometan będzie trafiał do dystrybucyjnych sieci gazowych, a więc głównie do sieci największego dystrybutora gazu – PSG. Dla spółki oznaczać to będzie konieczność uruchomienia inwestycji w  budowy przyłączy instalacji, ponieważ biometanownie nie zawsze będą powstawać w  pobliżu istniejących sieci.

Nakłady inwestycyjne na potrzebną infrastrukturę przesyłową mogą sięgnąć nawet 10 mld zł, dlatego PSG liczy tu na wsparcie ze strony publicznej np. z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej

Gaz ziemny, z czasem uzupełniany alternatywnymi paliwami gazowymi takimi jak biometan i wodór, ma do odegrania bardzo ważną rolę w  procesie ograniczania emisyjności polskiej gospodarki. Warunkiem pełnego wykorzystania potencjału paliw gazowych jest rozbudowana sieć dystrybucji. Od października 2018 r. Polska Spółka Gazownictwa realizuje Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski – obecnie ponad 65 proc. wszystkich polskich gmin, na których terenie zamieszkuje ponad 33 mln osób, ma dostęp do błękitnego paliwa.

Polska Spółka Gazownictwa poprzez modernizację sieci dystrybucyjnej wnosi wkład w  transformację energetyki na niskoemisyjną, ale także realizuje plany określone przez Rząd RP. Chce m.in. wpłynąć na wzrost komfortu życia Polaków poprzez poprawę jakości powietrza, zwiększenie dostępu do źródeł energii oraz mieć swój wkład w  stymulację rozwoju gospodarczego Polski i tworzenie nowych miejsc pracy.

Działania PSG wpisują się w  kluczowe plany polskiego Rządu, określone w  Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 oraz Polityce Energetycznej Polski do 2030 r., a także przyczyniają się m.in. do realizacji Programów wdrażanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Ciepłownictwo Powiatowe”, „Energia plus” czy „Czyste powietrze”.

Polska Spółka Gazownictwa jest liderem na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w  sposób ciągły, bezpieczny oraz z  poszanowaniem środowiska naturalnego.

Spółka eksploatuje sieć gazową o długości około 193 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w  Polsce. Spółka dostarcza rocznie ponad 11,5 mld m3 paliwa gazowego do ponad 7,2 mln klientów.

Radosław Jankiewicz Rzecznik Prasowy Polska Spółka Gazownictwa