Politechnika Śląska – uczelnia badawcza i partner rozwoju

Możliwość komentowania Politechnika Śląska – uczelnia badawcza i partner rozwoju została wyłączona Aktualności, Nauka

Politechnika Śląska należy do grona dziesięciu uczelni – laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Dzięki silnym związkom z nowoczesną technologią i przemysłem przyszłości prowadzi badania stosowane w sześciu priorytetowych obszarach. Działania Uczelni koncentrują się także na transferze technologii. Jako jedyna publiczna uczelni techniczna w niezwykle dynamicznie rozwijającym się i najbardziej uprzemysłowionym w kraju regionie – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, kształci wysoko wykwalifikowane kadry i należy do grupy wiodących partnerów wspierających rozwój gospodarczy regionu, kraju i Europy.

Priorytetowe Obszary Badawcze

Uczelnia jest otwarta na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. – Wypracowaliśmy w tej kwestii takie rozwiązania, które pozwolą nam na systemowe i konsekwentne budowanie i utrzymywanie relacji z otoczeniem. Po bardzo szczegółowej analizie potrzeb otoczenia i możliwości Politechniki Śląskiej, na podstawie licznych, także międzynarodowych audytów potencjału Uczelni, wyłoniliśmy kilka kierunków badawczych kluczowych dla regionalnego i globalnego rozwoju. W myśl tych ustaleń specjalizacja Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej skupia się na sześciu priorytetowych obszarach badawczych (POB). Zarówno dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie, jak i potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, są podstawą rozwijania działalności badawczej uczelni, przyczyniając się do wzmacniania potencjału całego Regionu – mówi prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

kresie najnowocześniejszych technologii na skalę międzynarodową. Uczelnia prowadzi bazy danych własności intelektualnej, aparatury, laboratoriów, technologii i ekspertów. Tworzy szczegółowe portfolio zakresu badań, ekspertyz i usług wykorzystujących aparaturę oraz wiedzę ekspercką pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, a także ofertę projektów badawczych, prowadzonych na Uczelni, mogących znaleźć zastosowanie w przemyśle. Uczelnia intensywnie wspiera komercjalizację badań, czego efektem jest stały wzrost liczby wynalazków i patentów, a także zleceń z przemysłu, np. analiz i ekspertyz.

Politechnika Śląska, jako uczelnia silnie związana z nowoczesną technologią koncentruje wysiłki w kształceniu studentów i doktorantów, opartym na badaniach naukowych i innowacjach, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form. W procesie kształcenia aktywnie uczestniczą pracodawcy poprzez formułowanie celów i tematów prac dyplomowych. Uczelnia prowadzi studia dualne poprzez szeroką sieć kontaktów z otoczeniem biznesu.

Zapraszam do współpracy. www.polsl.pl