Podkarpacie zmienia się dzięki środkom z Regionalnego Funduszu Rozwoju

Możliwość komentowania Podkarpacie zmienia się dzięki środkom z Regionalnego Funduszu Rozwoju została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Z Krzysztofem Staszewskim prezesem zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, rozmawia Anna Wowczyńska

Krzysztof Staszewski prezes zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Krzysztof Staszewski prezes zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju fot. mat. prasowe PFR

Podczas Forum Ekonomicznego w  Karpaczu przedstawiał Pan znaczenie regionalnych funduszy rozwoju dla gospodarek województw. Ile obecnie działa w Polsce regionalnych funduszy rozwoju i jakimi środkami dysponują? Jak na tym tle wygląda Podkarpacki Fundusz Rozwoju?

Fundusze takie powstały już w  13 województwach. Są to spółki prawa handlowego, należące do samorządów województw. Aktualnie RFR-y zarządzają środkami w wysokości około 3,6 mld zł. W najbliższych latach, w  wyniku powierzenia Funduszom środków powracających z  perspektywy finansowej 2014-2020 kwota ta może wzrosnąć do 12 mld zł.

W  przypadku PFR sp. z  o.o. podstawowa działalność opiera się na realizacji Umowy Powierzenia, która została podpisana z  Województwem Podkarpackim. W  ramach wskazanej umowy zarządzamy kwotą 120 mln z.

Jak wygląda proces ubiegania się o wsparcie z Podkarpackiego Funduszu Rozwoju? Które podmioty mogą ubiegać się o  takie pożyczki i  na jakich obecnie warunkach są one udzielane?

Oferta Funduszu skierowana jest do MŚP, którzy posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Nasze oprocentowanie pożyczek oparte jest na stopie IBOR podwyższonej o 1 p.p. Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku.

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o pożyczkę bezpośrednio w Funduszu, wysłać go pocztą lub skontaktować się z pośrednikami finansowymi, z  którymi współpracujemy. Obecnie posiadamy około 30 takich przedstawicieli, których zadaniem jest przygotowanie kompletnego wniosku o  pożyczkę. Przedsiębiorca ma możliwość znalezienia naszego pośrednika w każdym mieście powiatowym w województwie podkarpackim. Jego usługa nic nie kosztuje klienta, gdyż to Fundusz pokrywa jego wynagrodzenie.

Wnioski, które trafiają do Funduszu są przekazywane naszym analitykom, którzy dokonują ich formalnej i  merytorycznej oceny. Kolejnym krokiem jest wizytacja w siedzibie firmy lub w miejscu prowadzenia działalności. Następnie Komisja Pożyczkowa podejmuje decyzję na podstawie analizy złożonych dokumentów. Gdy jest ona pozytywna podpisywana jest z przedsiębiorcą umowa oraz wypłacane są środki.

Na jakiego rodzaju przedsięwzięcia i  wydatki mogą być przeznaczone środki pozyskane przez przedsiębiorstwo z PFR?

Środki w ramach oferowanych przez PFR sp. z o.o. pożyczek obrotowych można przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, tj. wynagrodzenia pracowników, zakup towarów czy też inne wydatki bieżące. Przedsiębiorca może uzyskać od 1 tys. zł do 500 tys. zł ze spłatą nawet do 7 lat. Drugi produkt – pożyczka hipoteczna to propozycja dla firm zainteresowanych zakupem nieruchomości komercyjnych na Podkarpaciu czyli lokali użytkowych oraz usługowych, biur, budynków, magazynów, działek inwestycyjnych. Dostępna kwota finansowania to od 300 tys. zł do 1 mln zł.

Przedsiębiorcy poszukujący zabezpieczenia kredytu, pożyczki czy leasingu mogą skorzystać u  nas z  poręczenia. Poręczenie udzielane przez nasz fundusz może sięgnąć 80% wartości zaciąganej pożyczki lub kredytu, nawet do 1 mln zł.

Jakie są dotychczasowe efekty działania Podkarpackiego Funduszu Rozwoju. Ile udało się do tej pory udzielić pożyczek i poręczeń i na jaką kwotę? Kto w największym stopniu korzysta z tego wsparcia?

Fundusz od początku swojej działalności udzielił 275 pożyczek na kwotę 91 648 tys. zł oraz 29 poręczeń na kwotę 6 028 tys. zł. Całkowita wartość udzielonego wsparcia finansowego dla podkarpackich firm to ponad 97 mln zł.

Najczęściej z  naszego wsparcia korzystały mikro przedsiębiorstwa – 185 udzielonych pożyczek. Podmioty te, przez wysokie koszty kredytu bankowego są zniechęcone do podejmowania ryzyka, wskazują, iż inwestycja przy wykorzystaniu takich środków jest mniej opłacalna. Oferta Funduszu ma być dla nich zachętą do podejmowania większego ryzyka i rozwijania ich działalności.

Ze wsparcia PFR sp. z o.o. korzystały również małe i średnie przedsiębiorstwa, którym udzieliliśmy odpowiednio 71 oraz 18 pożyczek.

Jeżeli chodzi zaś o branże, do których trafiło wsparcie Funduszu to są to usługi – 157 udzielonych pożyczek, handel – 62 udzielone pożyczki oraz produkcja – 56 pożyczek.

Proszę przedstawić perspektywy rozwoju regionalnych funduszy rozwoju, zwłaszcza w  kontekście rozwoju współpracy z  sektorem bankowym, jak również roli instrumentów finansowych Unii Europejskiej.

Od kilku lat istnieje wyraźna tendencja do ograniczania skali dotychczasowego finansowania bezzwrotnego na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych. Ma to swoje odzwierciedlenie w programach unijnych, ale także w  wielu programach krajowych i  regionalnych. Ten rodzaj finansowania pozwala akumulować kapitał w regionach, a  zainwestowane i  powracające środki są wielokrotnie wykorzystywane. W  związku z  powyższym samorządy województw rozpoczęły proces rozwoju instytucjonalnego polegający na tworzeniu i  rozwoju Regionalnych Funduszu Rozwoju (RFR), które w  oparciu o  instrumenty finansowe mogą wpierać regionalną politykę rozwoju. Jednym z  kluczowych zadań RFR jest likwidowanie barier w dostępie do kapitału, a ich działalność powinna być komplementarna względem sektora finansowego i programów krajowych, stanowiąc swoiste uzupełnienie oferty sektora bankowego. Współpraca RFR-ów z  sektorem bankowym powinna być realizowana na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, w  kwestii wypełniania luki finansowej, przykładowo dla firm rozpoczynających działalność i dysponujących niewielkim kapitałem. Po drugie, w obszarze dzielenia się ryzykiem, w sytuacji gdzie wskazane obszary gospodarcze wymagają interwencji ze środków publicznych. Nie bez znaczenia jest także tworzenie bezpośredniej współpracy, poprzez zlecanie sobie pewnych zadań, które ma miejsce przy wdrażaniu instrumentów finansowych.