Pandemia testem dla samorządu

Możliwość komentowania Pandemia testem dla samorządu została wyłączona Aktualności, Nauka, Zdrowie

Powiat Wrocławski znajduje się niestety w ścisłej czołówce powiatów dolnośląskich jeśli chodzi o zakażenia koronawirusem. Zmusiło to władze samorządowe do pogłębionych analiz potrzeb służb walczących z pandemią i zwiększania dla nich wsparcia. Pandemia powoduje również powstawanie wielu problemów związanych ze stanem zdrowia mieszkańców, problemów społecznych dotyczących młodzieży i osób starszych.

Roman Potocki, Starosta Wrocławski
– Pandemia uderza silnie w  młodzież, skala tego zjawiska jest widoczna w rozmowach z  dyrektorami szkół, którzy oprócz trudności generowanych przez konieczność funkcjonowania w nowych warunkach nauki zdalnej, borykają się z problemami ze strony własnej kadry, rodziców i oczywiście uczniów – podkreśla Roman Potocki, Starosta Wrocławski.

– To jedna z najtrudniejszych prób dla naszego systemu ochrony zdrowia – mówi Roman Potocki, Starosta Wrocławski. – Zagrożenie związane z  pandemią staje się testem dla przygotowania instytucji państwowych, a  także samorządowych, do radzenia sobie z tym kryzysem.

Pomoc dla szpitali

Samorząd od początku pandemii cyklicznie wspomaga walkę z  koronawirusem. Na walkę z  Covid-19 Powiat Wrocławski przekazał 700 tysięcy złotych. Wiosną ub.r. Powiat Wrocławski wraz z gminami udzielił wsparcia na walkę z COVID- 19 w wysokości 680 tys. złotych. W sumie więc na ten cel przeznaczono już prawie 1,5 mln złotych.

Pomoc w  postaci materiałów i  środków dezynfekujących cyklicznie przekazywana jest seniorom, policji, jednostkom powiatowym oraz zawodowej pieczy zastępczej. Środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji zostały dostarczone także do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach. Pandemia ma ogromny wpływ na stan zdrowia mieszkańców powiatu, ich komfort życia, dostępność do służby zdrowia. Samorządowcy na bieżąco monitorują te problemy.

– Podczas ubiegłorocznej edycji akcji „Biała Niedziela w  powiecie wrocławskim” prosiliśmy uczestników o  wypełnienie krótkiej ankiety – mówi Roman Potocki, Starosta Wrocławski.- Badanie miało na celu sprawdzenie, jak oceniają swój stan zdrowia, dostęp do placówek służby zdrowia – zarówno specjalistycznych, jak i POZ, na jakie choroby najczęściej z

Ankietę wypełniło 328 osób. Prawie 80% badanych określiło swój stan zdrowia jako bardzo dobry i zadowalający, inaczej wyglądała sytuacja jeśli chodzi o  dostęp do służby zdrowia – tutaj zaledwie trochę więcej niż połowa ankietowanych była zadowolona. Te wycinkowe badania przeprowadzone wśród mieszkańców powiatu pokazały, że mimo pandemii dane te nie są alarmujące, choć na pewno jest w tej dziedzinie jeszcze dużo do zrobienia. Rozpoczętoteż realizację działań w  zakresie przygotowania Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. W  roku ubiegłym powołany został Zespół ds. przygotowania Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu Wrocławskiego, do którego zadań należeć będzie pomoc merytoryczna w  przygotowaniu koncepcji PPZ i koordynacja działań związanych z jego wdrożeniem i realizacją.

Pamiętają o młodzieży i seniorach

Pandemia uderza szczególnie silnie w młodzież – nauka on-line, brak dostępu do rozrywek, brak dostępu do kultury, brak kontaktów w grupie rówieśniczej – to wszystko prowadzi do alienacji, fatalnie wpływa na stan psychiczny.

– Skala problemu jest widoczna w  rozmowach z  dyrektorami, którzy oprócz trudności generowanych przez konieczność funkcjonowania w nowych warunkach nauki zdalnej, borykają się z  problemem strony własnej kadry, rodziców i oczywiście uczniów, dla których przedłużający się stan epidemii staje się coraz większym problemem – podkreśla Roman Potocki, Starosta Wrocławski. – Zapobieganie czy też próby minimalizowania na ile to możliwe, tych negatywnych skutków, są inne w zależności od rodzaju szkoły, bo powiat jako samorząd prowadzi szkoły ogólnodostępne, ale także specjalne.

W przypadku szkół specjalnych podejmowane są nieco inne decyzje – wykorzystujące możliwość nauki stacjonarnej nie tylko klas edukacji wczesnoszkolnej, ale również starszych klas oczywiście przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa. To także np. tworzenie grup wsparcia w  mediach społecznościowych. Szkoły masowe chcąc ograniczać skutki obecnego stanu izolacji podejmują działania mające na celu dodatkowe zaangażowanie, koncentrowanie uwagi uczniów na regularnym uczestniczeniu w  zajęciach lekcyjnych, na zachowaniu rytmu dnia. Zdarzają się przypadki kiedy konieczne jest wsparcie przy zaangażowaniu specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej, którąpowiat również prowadzi. W ramach pracy poradni obecnie działania skupiają się na wsparciu psychoterapeutycznym dzieci z  rodzicami, młodzieży i  całych rodzin. W trakcie roku uruchomiono dodatkowe wsparcie telefoniczne specjalistów poradni dla nauczycieli i rodziców.

Samorząd pamięta również o  wspieraniu seniorów. W listopadzie 2020 r. podpisano umowę o powierzeniu grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu unijnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wartość projektu 66.748,92 zł). W  roku 2021 działania będą realizowane m.in. w  ramach ogłoszonego przez ministerstwo Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, na bazie którego26 lutego został ogłoszony konkurs na 2021 r. Ponadto, w  ramach realizacji alternatywnych form prowadzenia zajęć kontynuowany będzie „Pakiet Twórczy Dla Seniora” – akcja skierowana do osób nie mogących uczestniczyć bezpośrednio w zajęciach w Klubie.