Nowy próg dochodowy do 500 plus dla niesamodzielnych

Możliwość komentowania Nowy próg dochodowy do 500 plus dla niesamodzielnych została wyłączona Aktualności, Prawo i Podatki

Zmienił się próg dochodowy dotyczący tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych. Od 1 marca 2021 r. jest to kwota brutto nie wyższa niż 1772,08 zł. Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia.

prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS

Od września 2019 roku osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą składać wnioski o  świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500 plus dla niesamodzielnych. Do końca 2020 roku wszystkie instytucje uprawnione do jego wypłaty przyjęły ponad 931 tys. wniosków o  to świadczenie. Ponad 645 tys. takich wniosków trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Prawo do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

– Od 1 marca 2021 r. prawo do świadczenia mają osoby, których suma przychodów z  pozostałych świadczeń nie przekracza 1772,08  zł brutto. Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia – mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych, to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne instytucje. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z  pomocy społecznej o  charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach ZUS dostępny jest katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Przy badaniu wysokości świadczeń decydujących o  przyznaniu i  kwocie świadczenia uzupełniającego nie są wliczane dodatki i  świadczenia wypłacane na podstawie przepisów szczególnych, a więc np. dodatek i  zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Nie są wliczane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Do dochodu nie uwzględnia się również renty rodzinnej przyznanej po zmarłym rodzicu osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w  czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Należy pamiętać jednak o tym, że nie zawsze świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości 500 zł. Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 zł będzie wypłacane tylko wtedy, gdy suma świadczeń ze środków publicznych nie przekroczy 1272,08 zł brutto. Przy wypłacie świadczenia obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Wysokość świadczenia stanowi różnicę między kwotą ustalonego progu dochodowego 1772,08 zł brutto a  łączną kwotą przysługujących świadczeń finansowanych ze środków publicznych, przy czym świadczenie uzupełniające nie może być wyższe niż 500 zł.

– Zgodnie z  tą zasadą jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi np. 1300 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w  kwocie 472,08 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1772,08 zł brutto. Jest to dodatek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli takich, które potrzebują pomocy innych osób przy podstawowych czynnościach życiowych takich jak przygotowywanie sobie posiłków, jak mycie się itd. – mówi rzecznik ZUS.

Pierwsze trzynastki wypłacone przed Wielkanocą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwsze trzynaste emerytury – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Trzynastki są wypłacane z  urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku. Trzynastą emeryturę seniorzy po raz pierwszy otrzymali w 2019 r., a w 2020 r. jej coroczna wypłata została zagwarantowana ustawowo. – Dodatkowe roczne świadczenia będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2021 r. będzie to 1250,88 zł brutto – wskazuje prof. Gertruda Uścińska. Zwraca uwagę, że większość osób otrzyma trzynaste świadczenie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. – Z otrzymanej kwoty nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje – dodaje prezes ZUS. Jak zaznacza, wypłaty „trzynastek” są realizowane na ogólnych zasadach przyjętych do wypłaty świadczeń.

– W tej sytuacji, gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy w Polsce np. dla terminu płatności +05+ w kwietniu wypłaty świadczeń będą realizowane do 2 kwietnia włącznie. Oznacza to, że większa część osób otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami Wielkanocnymi – mówi szefowa ZUS.