Nowoczesne kształcenie dla silnej gospodarki. Włącz się w proces – zostań ekspertem programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Możliwość komentowania Nowoczesne kształcenie dla silnej gospodarki. Włącz się w proces – zostań ekspertem programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego została wyłączona Aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi nabór ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027 w ramach dziedzin: szkolnictwo wyższe oraz dostępność. Centrum zaprasza wszystkie osoby posiadające kwalifikacje oraz chcące brać udział przy wyborze przyszłościowych projektów uczelni i szkół wyższych. Nabór ekspertów potrwa do 31 maja 2024 r.

Eksperci FERS baner NCBR

– Kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr to podstawa nowoczesnej gospodarki. Rozwijaniu kompetencji, które studenci będą wykorzystywali na rynku pracy, powinna towarzyszyć troska o zapewnienie równego dostępu do wiedzy i nauki. Proces ten wspiera współpraca z ekspertami i specjalistami podejmowana przez NCBR na różnych płaszczyznach. Ich wiedza, doświadczenie i profesjonalizm są gwarancją wysokiej jakości zgłaszanych projektów – powiedział Dariusz Wieczorek, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego jest programem, w którym NCBR przeznaczy ponad 3 miliardy złotych na projekty uczelni mające na celu kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki oraz likwidację barier w dostępie do szkolnictwa wyższego. Obecnie poszukujemy osób z doświadczeniem i kompetencjami do wsparcia pracowników Centrum w procesie oceny wniosków, procedurze odwoławczej i w innych zadaniach wynikających z umów o dofinansowanie projektów – tłumaczy prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Priorytetu I Umiejętności, Działania 1.5 Umiejętności w szkolnictwie wyższym wsparcie, którego eksperci udzielą NCBR będzie się koncentrowało w obszarach: dostosowania oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji, rozwoju oferty uczelni w zakresie uczenia się osób dorosłych oraz umiędzynarodowienia podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym w celu podniesienia jakości kształcenia. Natomiast w ramach Priorytetu III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działania 3.1 Dostępność szkolnictwa wyższego – wsparcie NCBR będzie nastawione na zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego.

Współpraca z NCBR to szansa na zdobycie unikalnego doświadczenia oraz realny wpływ na rozwój polskiej nauki i zwiększenie dostępności na uczelniach. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do grona ekspertów otrzymają zaświadczenie o współpracy z NCBR oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Kto może zostać ekspertem?

Każdy kandydat i kandydatka na eksperta musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe (tytuł magistra lub równoważny), co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (niezależnie od formy zatrudnienia) w okresie ostatnich 5 lat w dziedzinie, do której aplikuje oraz udokumentowaną co najmniej jedną z poniższych form aktywności zawodowej lub naukowej:

  • uzyskanie co najmniej stopnia naukowego doktora w danej dziedzinie,
  • udział w co najmniej dwóch zakończonych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako co najmniej członek kluczowego personelu projektu w dziedzinie, do której kandydat aplikuje,
  • udokumentowane doświadczenie w obszarze przygotowywania założeń lub realizacji lub oceny projektów współfinansowanych z EFS, np.: ocena wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, posiadanie ważnego certyfikatu uprawniającego do dokonywania oceny w PO WER, przygotowywanie lub realizowanie projektów współfinansowanych z EFS.

Kandydaci muszą również spełnić wymagania formalne jak np. niepozostawanie w stosunku pracy z Instytucjami Pośredniczącymi lub Instytucją Zarządzającą FERS czy niepozostawanie w stosunku pracy z firmami konsultingowymi zajmującymi się doradztwem potencjalnym wnioskodawcom, a w szczególności świadczącym wyspecjalizowane usługi w zakresie pozyskiwania funduszy i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z tym związanej.

Jak zostać ekspertem?

Każdy kandydat i kandydatka musi złożyć Wniosek kandydata na eksperta o wpis do Wykazu ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, określając dziedzinę, w ramach której aplikuje oraz musi przekazać informacje i dokumenty niezbędne w procesie wyboru. Wypełniony Wniosek należy podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oraz przesłać w formie elektronicznej na adres skrzynki eksperci.fers@ncbr.gov.pl.

Kandydat na eksperta powinien posiadać również aktywne konto eksperta o profilu ogólnym w Bazie Ekspertów NCBR  (czyli założyć konto oraz dokonać rejestracji wstępnej i pełnej lub w przypadku gdy posiada aktywne konto w Bazie Ekspertów NCBR zaktualizować swoje dane w profilu ogólnym eksperta). Należy wykonać także obowiązkowe trzy antykorupcyjne szkolenia e-learningowe. W przypadku, gdy kandydat na eksperta ubiegający się o status eksperta FERS, posiada konto eksperta oraz odbywał trzy e-learningowe szkolenia antykorupcyjne, a ich certyfikaty zostały zamieszczone w profilu eksperta, nie ma potrzeby, aby ponownie odbywał te szkolenia. Złożenie Wniosku na skrzynkę mailową oraz przesłanie uzupełnionego konta eksperta do weryfikacji NCBR w systemie informatycznym powinno nastąpić w tym samym czasie. Dopuszcza się 24-godzinną rozbieżność czasową pomiędzy złożeniem Wniosku a przesłaniem profilu eksperta do weryfikacji NCBR.

W kolejnym etapie Komisja Kwalifikacyjna weryfikuje każdą kandydaturę pod kątem formalnym i merytorycznym na bazie kryteriów określonych w regulaminie naboru. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, kandydaci otrzymują informację drogą elektroniczną oraz zostają wpisani do dostępnego publicznie Wykazu Ekspertów FERS, znajdującego się na stronie internetowej NCBR. Po dokonaniu wpisu Kandydata na eksperta do Wykazu, NCBR zawiera z ekspertem Umowę ramową, na bazie której będą mieli możliwość wykonywania zadań zleconych przez NCBR.

Wszelkie informacje i dokumenty, w tym regulamin naboru znajdują się na stronie internetowej NCBR.

źródło informacji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju