Nowe działania prewencyjne KRUS skierowane do dorosłych i dzieci

Możliwość komentowania Nowe działania prewencyjne KRUS skierowane do dorosłych i dzieci została wyłączona Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od niemal 30 lat prowadzi skuteczne działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Do promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym wykorzystuje różne formy działań – szkolenia, pogadanki, konkursy i olimpiady wiedzy o bhp, przeglądy gospodarstw i prac polowych, pokazy, publikacje w środkach masowego przekazu.

Oprócz działań odbywających się blisko rolnika – w środowisku jego życia i pracy – Kasa z przekazem prewencyjnym dociera do mieszkańców wsi poprzez różnorodne kampanie i ogólnopolskie konkursy. Spośród tych ostatnich najbardziej znane i popularne to Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne i Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na Wsi”. I choć dzięki tym konkursom wiedza z zakresu BHP przekazywana jest zarówno starszym, jak i młodszym mieszkańcom wsi, Kasa nie poprzestaje jedynie na tych propozycjach upowszechniania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
W tym roku, trudnym ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, niektóre działania prewencyjne Kasy zostały ograniczone, inne przyjęły nową formułę, powstały też zupełnie nowe, niewymagające bezpośredniego kontaktu pracowników Kasy z rolnikami.
Wśród tych nowych aktywności znalazły się: konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym oraz konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich.
Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, maks. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki oraz zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Pracę konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestnik Konkursu powinien przesłać do 31.08.2020 r., do godz. 24:00 na adres mailowy: rymowanka@krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka.
Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Vision zero konkurs dla dzieci rolników na rymowankę plakat

„Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”
Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.
Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto. Konkurs trwa do 15.09.2020 r. Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu, dostępny na www.krus.gov.pl.

Ogólnopolski Konkurs Testowy plakat KRUS

Przypominamy, iż nadal odbywa się konkurs filmowy dla młodzieży „Moja Wizja Zero”, będący elementem realizowanej przez Kasę od 2018 roku światowej Strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA – „Wizja Zero”.
Jego tegoroczna, II edycja rozpoczęła się 30 czerwca i trwa do 30 września 2020 r. Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na nakręceniu maks. 2-minutowego filmu na temat co najmniej jednego z trzech filarów Strategii „Wizji Zero”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobrostan rolnika, także w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-COV-2.

Kasa zachęca do czynnego udziału w tych i innych działaniach prewencyjnych KRUS oraz do stałego poszerzania wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie upowszechnianej na stronie www.krus.gov.pl i na portalu Facebook: @KRUSgov.