Nie będziemy rezygnować z zaplanowanych inwestycji

Możliwość komentowania Nie będziemy rezygnować z zaplanowanych inwestycji została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, Samorząd

Z Sylwiuszem Jakubowskim, wójtem gminy Żelazków rozmawia Ryszard Żabiński

Sylwiusz Jakubowski, wójt gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski, wójt gminy Żelazków fot. mat. prasowe

Jak pandemia koronawirusa wpłynie na finanse gminy Żelazków?

Z pewnością na kondycję finansową będzie miał wpływ głównie czas trwania pandemii. Jestem jednak dobrej myśli ponieważ Gmina Żelazków przed pojawieniem się koronowirusa była w bardzo dobrej kondycji finansowej, stąd też nie grozi nam spektakularna katastrofa. Wraz z  nadejściem pandemii na Gminę spadły dodatkowe wydatki związane np. z  organizacją zdalnego nauczania, spadną dochody wynikające z  sytuacji gospodarczej przedsiębiorców, wzrosną wydatki związane z pomocą społeczną, stopniowo zacznie pojawiać się coraz więcej wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Żelazków jest gminą, w której prowadzone są liczne inwestycje. Z  jakich przedsięwzięć trzeba będzie zrezygnować lub je przesunąć, a  które koniecznie muszą być realizowane zgodnie z harmonogramem?

Na 2020 rok, w  budżecie Gminy Żelazków zaplanowanych zostało na inwestycje ponad 8 mln złotych. Nie zamierzamy rezygnować z zaplanowanych na ten rok inwestycji, tym bardziej, że na ich realizację Gmina pozyskała środki zewnętrzne lub zamierza je pozyskać.

Do najważniejszych przedsięwzięć należą: rewitalizacja zabytkowego parku w  Żelazkowie, adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne, budowa zbiorników wodnych małej retencji, przygotowanie dokumentacji budowy nowej szkoły podstawowej, przebudowa istniejących budynków szkoły na przedszkole i żłobka w Żelazkowie.

Jak Pan ocenia postawę mieszkańców gminy w  trudnym czasie pandemii? Jak znoszą obostrzenia, czy stosują się do rygorów związanych z sytuacją epidemiczną?

Daję bardzo wysoką ocenę mieszkańcom Gminy Żelazków, w  tym trudnym czasie wykazują się dużym zdyscyplinowaniem, empatią i solidarnością. Aby łagodzić skutki kryzysu psychicznego związanego z  COVID-19, Dzienny Dom Senior + w Żelazkowie, Klub Rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i  szkoły oferują telefoniczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

W jakiej sytuacji znajdują się funkcjonujący na terenie gminy przedsiębiorcy? Jak radzą sobie z  kryzysem? Czy mogą liczyć na wsparcie samorządu?

Panujący w Polsce koronawirus ograniczył kontakty międzyludzkie do niezbędnego minimum, przez co utrudnione zostało świadczenie usług wymagające bezpośredniego kontaktu na linii usługodawca-usługobiorca. Nałożone zakazy dotykają najbardziej gastronomię, fryzjerów, kosmetyczki, transport osobowy, ale dotyczą też usług branży budowlanej, ogrodniczej, czy rzemieślniczej. Powoduje to ograniczenia działalności lub ich zupełne zawieszanie Największe problemy będą dotyczyć tych małych firm, które już wcześniej walczyły z  problemami natury finansowej, a  obecna sytuacja jedynie pogłębiła ten stan. Na chwilę obecną współpracująca z  Gminą Kancelaria Prawna SCBP Piotra Barteckiego z  Sopotu przygotowała poradnik dla przedsiębiorców w praktyce dotyczący Tarczy antykryzysowej.

Działania samorządu będą zależały od szeregu czynników i z pewnością ukierunkowane będą na faktyczną pomoc poprzez indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy.

Czy uważa Pan że uda się w  gminie odrobić wszystkie straty związane z  pandemią i  szybko przejść do normalności?

Moim zdaniem, nic już nie będzie takie samo, okres pandemii i kwarantanny zmusił nas do chwili zastanowienia, przewartościowania priorytetów. Obawiam się, że skutki pandemii odczuwać będziemy jeszcze długo, po jej wygaśnięciu, ale życie wróci do normy, musi. Gmina funkcjonować będzie normalnie, realizować nakładane na nią zadania i odpowiadać na potrzeby swoich mieszkańców. Wierzę, że nasi przedsiębiorcy dadzą radę, już teraz część z  nich przystosowuje się do nowej rzeczywistości i przebranżawia. Z pewnością, znoszone wraz z wygasaniem pandemii ograniczenia będą siłą napędową dla przedsiębiorstw, a  trudny czas z  COVID -19 wskazał im nowe możliwości, kierunki rozwoju, promocji.