NFOŚiGW rozpocznie nabór wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej Programu LIFE

Możliwość komentowania NFOŚiGW rozpocznie nabór wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej Programu LIFE została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już 31 stycznia 2022 roku rozpocznie nabór wniosków w programie priorytetowym pn. „Współfinansowanie Programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027″. Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE. Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki, a wnioski o dofinansowanie będzie można składać w trybie ciągłym w terminie od 31 stycznia 2022 r. do 27 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Budżet programu na dofinansowanie w formie pożyczki wynosi prawie 39 mln złotych.  

Współfinansowanie Programu LIFE grafika NFOŚiGW
grafika NFOŚiGW

Ogłoszony przez NFOŚiGW nabór stanowi uzupełnienie dotacyjnej formy dofinansowania projektów LIFE. Przypomnę, że dzięki środkom Komisji Europejskiej i NFOŚiGW polski Beneficjent Programu LIFE może zrealizować projekt przy wkładzie własnym wynoszącym jedynie 5% kosztów kwalifikowanych projektu. Dodatkowo NFOŚiGW wspiera Beneficjentów w procesie pisania wniosków. Program LIFE daje m.in. możliwość przetestowania innowacyjnych rozwiązań np. w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony powietrza, wody i gleby, a także zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Obowiązkowym zadaniem Beneficjenta takich projektów jest również rozpowszechnienie wyników projektu w Polsce i za granicą, a więc de facto promocja innowacyjnych produktów na rynku unijnym” – ocenia prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.  

Warunki uzyskania pożyczki 

Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki na wkład własny jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez Komisję Europejską. Przy czym pierwsza wypłata transzy pożyczki nastąpi po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu LIFE z KE. Natomiast pożyczka na zachowanie płynności finansowej może zostać udzielona na przedsięwzięcie, na realizację którego została zawarta już umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia LIFE z Komisją Europejską lub umowa pożyczki na wkład własny, w których Beneficjent pełni rolę Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta. Pożyczka w tej formie udzielana jest pod warunkiem złożenia wniosku przed terminem zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia może zostać udzielone zarówno Beneficjentowi koordynującemu jak też Współbeneficjentom projektu LIFE, do wysokości kwoty płatności końcowej ze środków KE przypadającej na każdego z nich. 

Kwota pożyczki na zapewnienie wymaganego wkładu własnego nie może być wyższa niż planowany wkład własny Wnioskodawcy, przy czym łączna kwota dofinansowania w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i Komisji Europejskiej oraz kwota przedmiotowej pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dodatkowo przy udzieleniu dofinansowania w formie pożyczki, kwalifikowane będą także koszty nabycia środków trwałych, wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu LIFE, które nie są kwalifikowane ze środków KE. 

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępny na stronie gov.pl/nfosigw, a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć w kancelarii NFOŚiGW (czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530) lub przesłać drogą pocztową na adres Narodowego Funduszu wygenerowany przy użyciu GWD: wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego. 

Program LIFE to działający od 1992 r. unijny instrument finansowy, wspierający ochronę przyrody oraz innowacyjne działania na rzecz środowiska i klimatu. W kwietniu 2021 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/783 regulujące zasady udzielania wsparcia w latach 2021-2027. Z budżetu programu LIFE (ponad 5,4 mld EUR w kolejnych siedmiu latach) wspierane będą działania związane z realizacją celów Unii Europejskiej, w szczególności wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Program LIFE 2021-2027 został podzielony na dwa obszary: obszar środowisko (64% środków) oraz obszar działania na rzecz klimatu (36% środków), przy czym 83% budżetu ma być wydatkowane w formie dotacji. 

NFOŚiGW udziela wsparcia polskim Beneficjentom zarówno jako Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) LIFE, konsultując przygotowanie wniosków LIFE i prowadząc szkolenia w zakresie wymogów Komisji Europejskiej oraz udzielając dofinansowania przedsięwzięć LIFE ze środków krajowych w formie dotacji lub w formie pożyczki. Od 2020 r. NFOŚiGW udziela także wsparcia polskim Beneficjentom, oferując w ramach odrębnych naborów Inkubatora wniosków LIFE, dofinansowanie w formie dotacji na przygotowanie wniosków LIFE do KE. 

Ponadto, działając jako Krajowy Punkt Kontaktowy programu LIFE, NFOŚiGW od 2015 roku opracowuje i publikuje coroczne tłumaczenia dokumentów obowiązujących dla poszczególnych naborów KE na język polski, a także bierze udział w pracach Grupy Roboczej Komitetu Programu LIFE, w tym w pracach legislacyjnych związanych z przygotowaniem Rozporządzenia LIFE oraz Decyzji wykonawczych tj. dokumentów stanowiących podstawę prawną Programu LIFE w poszczególnych perspektywach finansowych.  

Szczegóły dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w latach 2021-2024 ze środków krajowych można znaleźć pod adresem: gov.pl/web/nfosigw/nabor-pozyczka

mat. prasowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej