Megatrend zielonej transformacji jest już nieodwracalny – wnioski z IX Kongresu DISE

Możliwość komentowania Megatrend zielonej transformacji jest już nieodwracalny – wnioski z IX Kongresu DISE została wyłączona Aktualności

Energetyka stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami. W perspektywie krótkoterminowej kluczowe jest wyjście z kryzysu energetycznego, co oznacza, że potrzebne jest pilnie przyjęcie rozwiązań, które pozwolą zdywersyfikować dostaw energii i paliw, zwiększą odporność wobec wahań cen i zapewnią niezależność energetyczną. O znaczeniu zielonej transformacji dla gospodarki dyskutowali podczas IX Kongresu Energetycznego eksperci branży energetycznej.

fot. mat. prasowe DISE
fot. mat. prasowe DISE

W perspektywie długoterminowej, Polska podobnie jak cały świat musi dążyć do neutralności klimatycznej. Realizacja tego celu to szereg szans, wśród których należy wskazać zwiększenie konkurencyjność i innowacyjności gospodarki (powstanie nowych sektorów gospodarki, tj. morska energetyka wiatrowa i gospodarka wodorowa) i zapewnienie zrównoważonego rozwoju, co przełoży się na poprawę jakości środowiska i odporności klimatycznej. Wobec powyżej zarysowanych wyzwań naukowcy, przedsiębiorcy i politycy, jak i interesariusze szeroko rozumianej branży energetycznej poszukują rozwiązań, które pozwolą wyjść z kryzysu energetycznego i obniżyć wysokie ceny energii i paliw, przy jednoczesnym skalowaniu zielonych inwestycji i przyspieszeniu procesu transformacji klimatyczno-energetycznej.

IX Kongres Energetyczny stanowił forum łączące wiedzę i doświadczenia ekspertów z Polski, Europy i zza Atlantyku, którzy dyskutowali nad tym czy proces transformacji energetycznej może stanowić sposób na wyjście z kryzysu i jakie działania w tym względzie należy podjąć. Na Kongres Energetyczny do Wrocławia przyjechali najwięksi globalni liderzy rynku energii, którzy z sukcesem rozwijają portfolio zielonych projektów i zazieleniają łańcuchy dostaw. Tezy, które postawili prelegenci powinny istotnie wpłynąć na kierunek dyskursu w sferze przyszłości polskiego rynku energii.

 – Temat przewodni IX Kongresu Energetycznego stanowi odpowiedź na wyzwania Fitfor55, a świadomość globalnego megatrendu zielonej transformacji powinna pozostawać w ścisłym związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, które jest priorytetem. Istotne jest to, że działania wpisujące się w proces transformacji klimatyczno-energetycznej nie stoją w opozycji, a wręcz przyspieszają ożywienie gospodarki i zwiększanie odporności rynku energii – mówił Remigiusz Nowakowski, prezes DISE.

 – Dolny Śląsk to region o największej dynamice rozwoju OZE, ponieważ na terenie Dolnego Śląska powstały najbardziej dynamicznie działające klastry energii_ – podkreślił Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. I dodał, że wyznaczony zielony kurs doznał ograniczeń ze względu na wojnę na Ukrainie i przerwane łańcuchy dostaw, dlatego kluczowe są działania podejmowane na rzecz zapewnienia suwerenności energetycznej i stabilnych dostaw energii po stabilnej cenie. Sekretarz Stanu podkreślił sukces rozwoju polskiej energetyki odnawialnej, ponieważ obecnie w Polsce działa już 1 mln 300 tys. prosumentów.

W ostatnim roku przyjęte zostały wyczekiwane przez branżę rozwiązania w zakresie m.in. cable pooling (zmiana definicji hybrydowej instalacji OZE), linii bezpośredniej, prawnie zdefiniowany został odnawialny wodór i biometan. Z kolei, Polska jest coraz bardziej atrakcyjną przestrzenią biznesową dla inwestorów w zakresie projektów fotowoltaicznych i wiatrowych. W perspektywie 2030 r. w Polsce powstanie gospodarka wodorowa, sektor offshore i projekty w zakresie wielkoskalowej energetyki jądrowej i SMR. Jako Polska i cała społeczność globalna jesteśmy świadkami wielkich zmian, które określą model funkcjonowania sektora energetycznego na następne dziesięciolecia.

– Proces tak głębokich zmian w energetyce wymaga szerokiego dialogu interesariuszy transformacji energetycznej. Dlatego dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom tegorocznego Kongresu Energetycznego i już teraz, zapraszam za rok do Wrocławia, na X Jubileuszowy Kongres Energetyczny – mówi Remigiusz Nowakowski, prezesa DISE.

Kluczowe refleksje i rekomendacje na rzecz wyjścia z kryzysu, jakie sformułowali prelegenci podczas IX Kongresu Energetycznego:

     * Priorytetem transformacji energetycznej, która jest megatrendem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a definiowanie bezpieczeństwa energetycznego wymaga rewizji.
     * Kluczowe dla osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę są rozwój OZE i inwestycje w zakresie zwiększenia przepustowości sieci elektroenergetycznych.
     * Polska posiada wysoki potencjał rozwoju lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, ale w zakresie osnhore niezbędna jest liberalizacja kryterium lokalizacyjnego i w zakresie offshore niezbędne jest przyspieszenie budowy łańcucha wartości morskiej energetyki odnawialnej.
     * Spodziewane jest zwiększenie wolumenu OZE poprzez przyjęte rozwiązania legislacyjne w zakresie m.in. cable pooling i linii bezpośredniej.
     * Obniżenie emisyjności energetyki wymaga wdrożenia wielkoskalowej energetyki jądrowej i SMR.
     * Dekarbonizacja spółek wykorzystujących paliwa kopalne stanowi szansę, a lokalne wydobycie surowców znajdzie zastosowanie do produkcji komponentów instalacji OZE.
     * Gaz ziemny pozostanie paliwem pomostowym w transformacji energetycznej, ale będzie wykorzystywany w dłuższym horyzoncie niż do 2030 r., przy czym okres ten zależy od tempa rozwoju tzw. gazów zdekarbonizowanych (przede wszystkim wodoru i biometanu).
     * Wodór wspiera autonomię energetyczną, przepływ energii odnawialnej i obniżenie emisyjności trudnego w dekarbonizacji przemysłu.
     * Finansowanie transformacji energetycznej jest wyzwaniem dla instytucji bankowych i finansowych i wymaga dostosowania instrumentów finansowych do specyfiki projektów energetycznych, a także współdzielenia ryzyka przez kapitał banków i inwestorów.

więcej informacji https://dise.org.pl/kongres/

źródło informacji: Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych