Mamy Termy – mamy i inne atuty

Możliwość komentowania Mamy Termy – mamy i inne atuty została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Rozmowa z Tadeuszem Czajką, wójtem gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka wójt Tanowa Podgórnego

Tanowo Podgórne, wójt Tadeusz Czajka fot. mat. prasowe

Tarnowo Podgórne jest jedną z naj­bogatszych gmin w Polsce. Na terenie gminy działa ponad 6 tysięcy firm w tym 250 z kapitałem zagranicz­nym. Gmina jest też największym, po Poznaniu, rynkiem pracy dla dojeżdżających w Wielkopolsce. Co legło u podstaw tego sukcesu?

Bez wątpienia na początku przemian społeczno-gospodarczych skorzystaliśmy z dobrego położenia – na międzynaro­dowej wówczas trasie łączącej Warszawę z Berlinem i na bliskości dużego miasta – Poznania. Ale to nie wszystko. Uważam, że wtedy naszą przewagę zbudowaliśmy na opracowaniu i konsekwentnym wdrażaniu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Ten dokument – wyznaczając w długiej perspektywie czasu strefy prze­znaczone pod działalność gospodarczą – od początku gwarantował inwestorom stabilność samorządowych decyzji.

Chciałbym także podkreślić odwagę ówczesnych samorządowców. Mimo braku doświadczenia, często jedynie intuicyjnie wy­czuwali, że tworzenie klimatu sprzyjającego rozwijania lokalnej przedsiębiorczości zaowo­cuje przyciąganiem kolejnych inwestorów. To dlatego dzisiaj w Gminie Tarnowo Podgórne mamy 6 000 podmiotów gospodarczych, które generują 55 000 miejsc pracy. Kluczem do naszego sukcesu były i są dobre relacje na linii biznes – administracja: jako samorząd zawsze zasiadamy do rozmów z potencjalny­mi inwestorami, a następnie towarzyszymy im przez cały proces inwestycyjny. Ta dobra opinia procentuje kolejnymi kontaktami z przedsiębiorcami.

Gmina postanowiła wykorzystać zasoby wody termalnej i zdecydowała się na budowę Tarnowskie Termy. Jakie są efekty tego najważniejszego projektu samorządowego ostatnich lat? Czy ta inwestycja pobudzi jeszcze bardziej rozwój przedsiębiorczości w gminie?

Tarnowskie Termy obchodzą w tym roku czwarte urodziny. Budowaliśmy ten obiekt z myślą o mieszkańcach – dziś to dla nich miejsce rekreacji i aktywnego wypo­czynku. Ale nie tylko: na bezpłatne lekcje nauki i doskonalenia mogą uczęszczać wszystkie dzieci z naszych szkół podsta­wowych. Co więcej ofertę Term uzupełnia strefa saun i klub fitness Piwnica pod Termami. Widzę, że mieszkańcy bardzo polubili to miejsce – co roku, zwłaszcza w sezonie letnim, padają kolejne rekordy liczby gości. Z drugiej strony odpowiada ono naszym potrzebom: obiekt jest dosto­sowany wielkością do lokalnych potrzeb, ma bardzo ciekawą ofertę, atrakcyjną również dla gości spoza Gminy.

Mam nadzieję, że Termy będą punktem wyjścia dla kolejnych inwestycji – w bez­pośrednim otoczeniu chcemy stworzyć Termalny Park Zdrowia. Jesteśmy zatem otwarci na rozmowy z przedsiębiorcami, którzy chcieliby zainwestować w nowocze­sną kosmetologię, spa czy w inny nowator­ski sposób wykorzystać lecznicze walory wód termalnych.

Funkcjonowanie Tarnowskich Term jest również argumentem w rozmowach z poten­cjalnymi inwestorami. Dzisiaj, kiedy oferty samorządów są bardzo do siebie podobne, my możemy zaproponować zarówno kadrze kierowniczej, jak i pracownikom, atrakcyjne formy wypoczynku – właśnie w Tarnow­skich Termach, ale także wypoczynek na plaży w Lusowie czy w Pałacu Jankowice. To nasze bardzo ważne atuty!

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne – uczniowie rozpoczną tu naukę 1 września 2020 r.

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne – uczniowie rozpoczną tu naukę 1 września 2020 r.

Co przeciętny mieszkaniec gminy ma z tego, że gmina odniosła gospodar­czy sukces? Jak to się przełożyło na jakość życia?

Bez wątpienia gospodarczy sukces Gminy ma bezpośrednie przełożenie na kom­fort życia. Nowe inwestycje i rozwój już funkcjonujących przedsiębiorstw sprawiają, że rośnie wielkość budżetu Gminy, a to pozwala na zaspokajanie kolejnych potrzeb mieszkańców. Oczywiście zmieniały się one na przestrzeni lat – najpierw musieliśmy po­prawiać, a nierzadko budować od podstaw infrastrukturę drogową, obecnie prioryte­tem jest poszerzanie możliwości rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Ważnym zadaniem, będącym także odpo­wiedzią na sygnały mieszkańców i lokal­nych przedsiębiorców, jest uruchomienie Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Pod­górne. Obecnie trwa budowa obiektu, a od września 2020 roku rozpoczną tam naukę uczniowie szkoły branżowej I st. i techni­kum. Szkołę poprowadzimy samodzielnie (mamy już zgodę powiatu poznańskiego na przejęcie tego zadania). Bardzo się cieszę się, że w tworzenie oferty nauczania licznie włączają się nasi przedsiębiorcy, deklarują­cy organizację praktyk i stażów, wsparcie przy wyposażaniu pracowni zawodowych czy pomoc w zatrudnianiu nauczycieli-spe­cjalistów. Budowa, a potem prowadzenie szkoły będą ambitnym zadaniem finan­sowym dla naszego budżetu, jednakże duże zainteresowanie wśród potencjalnych uczniów i ich rodziców pokazuje już dziś, że ta samorządowa inwestycja jest bardzo oczekiwana. Kierowani tą myślą podjęliśmy się realizacji tak ambitnego wyzwania.