Maciej Trybuchowski: Działalność KDPW fundamentem bezpieczeństwa finansowego

Możliwość komentowania Maciej Trybuchowski: Działalność KDPW fundamentem bezpieczeństwa finansowego została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Z Maciejem Trybuchowskim prezesem KDPW i KDPW_CCP, rozmawia Marcin Prynda

Maciej Trybuchowski, prezes KDPW i KDPW CCP
Maciej Trybuchowski, prezes KDPW i KDPW CCP

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w  Katowicach brał Pan udział w dyskusji panelowej „Rynek kapitałowy”. Jakie najważniejsze wnioski płyną z tej debaty?

Najważniejszy, moim zdaniem, wniosek płynący z  debaty poświęconej polskiemu rynkowi kapitałowemu, to konieczność znalezienia koła zamachowego, które na nowo napędzi rozwój rynku. Od kilku lat zmagamy się bowiem ze stagnacją – praktycznie żadne nowe spółki nie wchodzą na główny rynek, kapitalizacja stanęła w miejscu, a wyceny są niskie. Rośnie co prawda liczba inwestorów indywidualnych, co bardzo cieszy, ale nie zauważyliśmy istotnego napływu nowego kapitału. Polska giełda potrzebuje motoru napędowego, i tu widzę miejsce dla państwa, bo nasze widoczne już od lat problemy trzeba rozwiązać systemowo. To państwo założyło giełdę i przez pierwsze lata napędzało rynek prywatyzacjami. Następnie reforma systemu emerytalnego i powstanie OFE stało się kolejnym impulsem do przyspieszonego rozwoju giełdy. Na rynku jest sporo gotówki, ale z  depozytów powinniśmy ją transferować właśnie na rynek kapitałowy – czy to bezpośrednio, czy pośrednio – poprzez inwestowanie zbiorowe. Istotne dla powodzenia tego procesu będą zachęty podatkowe, dalsze rozwijanie programu PPK, czyli narzędzia, którymi dysponuje państwo.

W plebiscycie Home & Market został Pan wyróżniony tytułem Innowatora Roku. Jakie Pana osiągnięcia zdecydowały o  przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia?

Ta nagroda to tak naprawdę wyróżnienie dla wszystkich pracowników Grupy KDPW, bo to oni – we współpracy z uczestnikami rynku kapitałowego i pod kierownictwem zarządu – tworzą innowacyjne usługi i stale ulepszają już oferowane przez nas rozwiązania. I  w  tym miejscu chciałbym wszystkim pracownikom podziękować za ich codzienną pracę, która tworzy niecodzienne rozwiązania, a  które dostrzegane są poza naszą organizacją. W  uzasadnieniu do przyznanego wyróżnienia redakcja „Home & Market” napisała, że wyróżnionych „nie ogranicza codzienność, a zamiast problemów starają się dostrzegać rozwiązania. I tworzą, tworzą, tworzą”. Myślę, że właśnie tak działamy w Grupie KDPW.

W  jaki sposób GK KDPW realizuje swoją misję zapewniającą bezpieczeństwo na rynku finansowym?

Działalność takich instytucji jak KDPW i  KDPW_CCP jest fundamentem efektywności, bezpieczeństwa i  stabilności systemu finansowego w  Polsce. W  Krajowym Depozycie rejestrowane są papiery wartościowe, którymi inwestorzy obracają na giełdowych rynkach. Wartość akcji zarejestrowanych w naszych systemach sięga blisko 700 mld złotych. Ważnym zadaniem KDPW jest także rozrachunek transakcji, czyli dokonywanie zapisów zmian na kontach depozytowych oraz dokonywanie przelewów pieniężnych, które są efektem zawieranych na giełdzie transakcji. Dzięki temu inwestor, który sprzedaje akcje dostaje za nie pieniądze, zaś inwestor, który je kupuje – uzyskuje odpowiednie zapisy stanu posiadania na swoim rachunku maklerskim. Inny ważnym zadaniem z  punktu widzenia bezpieczeństwa rynku i ochrony inwestorów jest prowadzenie przez Krajowy Depozyt Systemu rekompensat. To specjalne rozwiązanie, które chroni aktywa inwestorów indywidualnych w  przypadku upadku domu maklerskiego. Z kolei KDPW_CCP odpowiada za rozliczenia transakcji na giełdzie na rynku regulowanym i w alternatywnych systemach obrotu, a także na rynku OTC. Pełni ona funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o model tzw. centralnego kontrpartnera. Jej zadaniem, poza rozliczaniem transakcji, jest także prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. Żeby pokazać skalę działalności KDPW_CCP warto spojrzeć na liczby: na rynku kasowym izba rozlicza blisko 40 mln transakcji rocznie o wartości ponad 390 mld zł. Natomiast na rynku terminowym jest to ponad 4 mln transakcji, których wartość przekracza 271 mld zł.

Proszę wymienić najważniejsze, nowoczesne rozwiązania informatyczne stworzone przez Grupę KDPW dla rynku kapitałowego w  ostatnich latach.

W  ostatnich latach wprowadziliśmy bardzo dużo mniejszych i większych rozwiązań opartych na rozwiązaniach technologicznych. Wymienię te najważniejsze, jak usługę eVoting, która daje możliwość zdalnego, elektronicznego udziału i głosowania na walnych zgromadzeniach oraz usługę eVoting-board, która pozwala na przeprowadzenie głosowań na zdalnych posiedzeniach rad nadzorczych i  zarządów. Oba te rozwiązania wykorzystują technologię blockchain, której możliwości badamy już od 2017 roku. Istotnym z punku widzenia rynku, bo znacząco skracającym czas procesu, było wprowadzenie aplikacji do rejestracji obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych. Wdrożyliśmy także rozwiązania ułatwiające komunikację spółek giełdowych z  akcjonariuszami, wynikające z  dostosowania do regulacji określonych w  dyrektywie SRD II, czyli aplikację do przekazywania spółce informacji o  jej akcjonariuszach. Uruchomiliśmy i  stale rozwijany jest Portal Danych GK KDPW, poprzez który udostępniany jest szereg raportów i  danych statystycznych, także w  sposób zautomatyzowany. Izba rozliczeniowa KDPW_CCP rozpoczęła rozliczanie transakcji warunkowych (repo) zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland. W  KDPW_CCP wdrożyliśmy także własny system informatyczny do rozliczania transakcji w derywatach na rynku pozagiełdowym oraz system do zarządzania ryzykiem rozliczeniowym dla tych instrumentów.