Łukasz Greinke: Decyzje o inwestycjach owocują najszybszym w historii rozwojem Portu Gdańsk

Możliwość komentowania Łukasz Greinke: Decyzje o inwestycjach owocują najszybszym w historii rozwojem Portu Gdańsk została wyłączona Aktualności

Z Łukaszem Greinke prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., rozmawia Ryszard Żabiński

Łukasz Greinke prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Łukasz Greinke prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. fot. mat. prasowe Port Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zorganizował pomoc dla Ukrainy. Na czym ona polega?

Z  Gdańska do portu w  Odessie na Ukrainie wyruszył transport zakupionego przez nas: sprzętu medycznego, w tym defibrylatorów, i resuscytatorów, a także agregatów prądotwórczych, powerbanków, laptopów. Dostawa była kompletowana według zgłoszonego nam zapotrzebowania przez ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, zrzeszenie spedytorów, firm logistycznych, transportowych – Ukrainian Logistics Alliance i  ukraińską Obronę Terytorialną. Transport dotarł do Odessy 6 marca. Kolejny transport jest już w drodze do Kijowa.

Z Portem w Odessie łączy nas ścisła współpraca, zapoczątkowana jeszcze w  latach 90-tych. W  ostatnich latach nasza aktywność bardzo wzrosła w  związku planami utworzenia korytarza transportowego Gdańsk-Odessa oraz podpisaniem w  październiku 2020 r. listu intencyjnego pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk i Administracją Morskich Portów Ukrainy dotyczący wzajemnej współpracy. Nasze porty wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, które w przyszłości mają zwiększyć wolumeny przeładowywanych towarów. Mówimy o  takich kierunkach przepływu towarów jak Skandynawia – Turcja, z wykorzystaniem transportu morskiego i kolejowego, czy też południowej części Nowego Jedwabnego Szlaku.

W  ramach pomocy dla naszego wschodniego sąsiada, postanowiliśmy też zwolnić z  opłaty pasażerskiej Polską Żeglugę Bałtycką SA. Promy Polferries bez żadnych opłat przewożą do Szwecji ukraińskich uchodźców na podstawie okazanych dokumentów. Zorganizowaliśmy również bezpłatne posiłki dla uchodźców oczekujących na promy.

Podpisaliśmy również trójstronne porozumienie z  Caritas Archidiecezji Gdańskiej i  spółką Kador, która na portowych terenach zajmuje się logistyką przemysłową. Spółka Kador zgodziła się udostępnić Caritasowi swój magazyn, gdzie są składowane paczki z pomocą dla Ukrainy. Każdy kto chciałby wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów również może tam przynosić dary. (od poniedziałku do soboty w godz. 8-16, ul. Ku Ujściu 60, Gdańsk – przyp. red.).

Pracownicy Zarządu Portu Gdańsk sami też zbierają datki na pomoc Ukrainie. Na portierni ZMPG jest wystawiona puszka, do której można wrzucać pieniądze.

W 2021 roku, W Porcie Gdańsk przeładowano 53,2 mln ton ładunków, aż o 11% więcej niż w 2020 roku. Był to najlepszy wynik w historii Portu. Czy możemy już mówić o  efekcie przeprowadzanych ogromnych inwestycji rozwojowych?

Od czasu gdy zostałem prezesem Portu Gdańsk w  2016 roku, notujemy bezprecedensowy rozwój inwestycji. Tak zresztą starałem się nastawić spółkę – na wielkie, wieloletnie inwestycje. To wynikało m.in. z  potrzeb działających na naszym terenie operatorów, którzy domagali się lepszych parametrów obsługi statków: przebudowy i wzmocnienia nabrzeży, zwiększenia głębokości torów wodnych, możliwości rozbudowy placów składowych. Wszystko po to, aby móc obsługiwać statki o coraz większym tonażu, instalować większe, bardziej wydajne urządzenia do obsługi ładunków. To wszystko, co możemy nazwać pierwszą linią zwiększa nam szybkość rotacji towarów. Druga linia, to możliwość rozwoju powierzchni składowych, tworzenia przez nich centrów logistycznych. A  to oznacza przecież dodatkowe zyski. Bardzo ważne są inwestycje kolejowe i drogowe, rozdzielenie tych form transportu na terenie portu ogromnie poprawiło bezpieczeństwo i ułatwiło przepływ towarów.

Podjęte w 2016 roku decyzje o wielkich inwestycjach – w  infrastrukturę dostępową do terminali głębokowodnych, w  przebudowę toru wodnego i  modernizację blisko pięciu kilometrów nabrzeży w  Porcie Wewnętrznym, spowodowały, że od tego czasu dynamika rozwoju Portu Gdańsk była największa, stanowi to wzrost o  43% czyli blisko 16 mln ton przeładowanych towarów. Tym samym, awansowaliśmy na 18 miejsce wśród największych portów europejskich, natomiast wśród portów bałtyckich nadal zajmujemy trzecie miejsce. Należy oczekiwać, że kolejne inwestycje zwiększą wolumeny do ponad 60 mln ton, w ciągu 2-3 lat i do ponad 70 mln ton, w ciągu 7-8 lat.

Kolejne inwestycje, to m.in. dalsza rozbudowa Portu Wewnętrznego. Kiedy może ona być całkowicie zakończona?

Ten projekt nosi nazwę „Poprawa dostępu do Portu Gdańsk – modernizacja toru wodnego 2” i  jest kontynuacją poprzedniego projektu związanego z modernizacją ponad pięciu kilometrów nabrzeży i  pogłębieniem toru wodnego. Wartość tego projektu wynosi ok. 533 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych ma wynieść 85 proc. kosztów. Planowany okres realizacji inwestycji, to lata 2022-2026.

Planujemy rozbudowę czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego o  łącznej długości 1,9km wraz z infrastrukturą kolejową. Po wykonaniu tego przedsięwzięcia zakończymy przebudowę Portu Wewnętrznego. Zwiększy się jakość i standard obsługi statków, poprawią się jeszcze bardziej warunki pracy, wzrośnie zdolność przeładunkowa oraz możliwość obsługi większych jednostek. To wszystko przyczyni się do jeszcze większej konkurencyjności Portu Gdańsk.

Jakie jeszcze inne czynniki decydują o konkurencyjności portu?

Bardzo ważne jest otoczenie prawne, w jakim znajdują się korzystający z usług Portu Gdańsk , chodzi np. o  przebieg procedur celnych, łatwość rozliczania zobowiązań podatkowych, czyli to wszystko co wpływa na jakość obsługi naszych kontrahentów. W Porcie Gdańsk trwają właśnie prace nad wdrożeniem modułu maklerskiego PCS (Port Community System). Jest to innowacyjne rozwiązanie, automatyzujące procesy przygotowywania formalności związanych ze zgłoszeniem wejścia lub wyjścia statku do i z Portu Gdańsk.

Moduł maklerski PCS został specjalnie utworzony przez spółkę POLSKI PCS i jest dedykowany dla przedstawicieli armatorów. Zawiera między innymi takie funkcjonalności jak: zgłoszenie do dyspozytora, zgłoszenie Pre-Arrival, zgłoszenie ewidencyjne, baza statków oraz kontrahentów, a także pragmatyczny planer zawinięć. To rozwiązanie ułatwia i  przyspiesza obsługę klientów. Dane dotyczące awizacji znajdują się już wcześniej w  naszych systemach, wiemy z wyprzedzeniem jakie jest zapotrzebowanie na holowniki, jaką ilość ścieków do odbioru zgłasza dana jednostka itp

Tego typu rozwiązania są stosowane przez największe, najbardziej nowoczesne porty. Mieliśmy nawet propozycję zakupu gotowego systemu jednak ze względu na wrażliwość i wagę danych, zdecydowaliśmy się na to, że wspólnie z interesariuszami i przy udziale spółki POLSKI PCS stworzymy własne, autorskie rozwiązanie

Port w Gdańsku ogłosił w marcu postępowanie konkursowe, mające na celu wyłonienie dzierżawcy zainteresowanego zalądowieniem obszaru morskiego znajdującego się w  granicach administracyjnych Portu, w tym na potrzeby wybudowania na nim terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Jakie znaczenie będzie to miało dla rozwoju Portu?

Cieszymy się, że polskie czempiony gospodarki, działające w obszarze morskiej energetyki wiatrowej widzą potencjał rozwoju naszego Portu. Przypomnijmy, że 1 marca Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą lokalizację terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Wskazuje ona Port Zewnętrzny w  Gdańsku, jako spełniający wszystkie kryteria inwestorów branżowych. Rząd chce stworzyć w Gdańsku odpowiednie zaplecze portowe do obsługi morskich farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku.

O  zmianę lokalizacji wystąpił pod koniec lutego Minister Aktywów Państwowych. Wniosek był uzasadniony uzgodnieniami pomiędzy spółkami odpowiedzialnymi za realizację ponad 60 proc. planowanych w Polsce inwestycji offshore, tj. PGE i PKN Orlen, a  także spółką zależną od Skarbu Państwa czyli Polskim Funduszem Rozwoju.

Dla Polski, budowa takiego zaplecza portowego oznacza większe bezpieczeństwo energetyczne oraz aktywizację procesów rozwoju gospodarki narodowej. Dla Portu Gdańsk, to wejście w nowy obszar działania i dodatkowe szanse na rozwój.

Port Gdańsk
Port Gdańsk fot. mat. prasowe Port Gdańsk

Port Gdańsk po raz pierwszy w swojej historii otrzymał nagrodę ESPO 2021, za integrację społeczną i pomoc potrzebującym w  czasie pandemii. Czy trudno jest otrzymać to prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienie?

Była to już 13. edycja konkursu organizowanego przez ESPO (European Sea Ports Organisation). Bardzo się cieszymy, że nasze działania skierowane do społeczności lokalnej zostały dostrzeżone. Od lat realizujemy wiele przedsięwzięć dedykowanych lokalnej społeczności. Mówiąc najprościej, chcemy być dobrym sąsiadem dla mieszkańców Gdańska. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy wielkim podmiotem gospodarczym, co dla okolicznych mieszkańców może być uciążliwe. Staramy się jednak ograniczać do minimum te uciążliwości oraz rozwijać wiele inicjatyw społecznych. Pomagamy na różnych płaszczyznach, jak ekologia, sport, zdrowie, edukacja. Wspieramy miejscowe kluby piłkarskie jak „Portowiec Gdańsk” i „Torus Wybrzeże”. W okresie wakacyjnym organizujemy Kino Letnie na plaży na Stogach. Dofinansowujemy ciekawe, lokalne inicjatywy jak Bibliotekę Społeczną Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”, która działa na Stogach. Niemal cały rok byliśmy zaangażowani w  akcje związane z  walką z  pandemią. Wspieramy ratowników medycznych z  Pomorza, ale swoją pomoc kierujemy również do osób starszych i schorowanych z  Nowego Portu i  Stogów, zapewniając im często jedyny ciepły posiłek dziennie. Przekazaliśmy pomorskim szpitalom 4  analizatory do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2, środki ochrony osobistej, lodówki turystyczne. Zakupiliśmy też 10 namiotów z pełnym wyposażeniem, które w razie potrzeby mogą służyć za tymczasowe izby przyjęć.