Kształcimy tak, by przygotować studentów do wymagań rynku pracy

Możliwość komentowania Kształcimy tak, by przygotować studentów do wymagań rynku pracy została wyłączona Nauka

Z dr Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej rozmawiamy o sukcesach uczelni, oferowanych przez nią kierunkach oraz zaletach kształcenia studentów w środowisku wielokulturowym.

W tym roku WSB w Dąbrowie Górniczej nie tylko podniosła się w rankingu magazynu Perspektywy, ale też otrzymała nagrodę Awans 2017. W czym tkwi tajemnica sukcesu, co jest największym atutem szkoły?

To prawda, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej odnotowała w tym roku rekordowy awans
w rankingu magazynu Perspektywy. Zajęłliśmy 5. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych i jesteśmy jedyną uczelnią spoza Warszawy, która znalazła się w ścisłej czołówce, obok takich uczelni jak Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie czy Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. W 18-letniej historii Rankingu żadna z uczelni z województwa śląskiego nie uzyskała tak wysokiego wyniku. Jest to efekt wspólnej pracy ludzi tworzących społeczność akademicką naszej Alma Mater. Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w Polsce, które w naszym sektorze posiadają pełne prawa akademickie, dają prawo do habilitowania w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, prowadzenia studiów III stopnia (doktoranckich), a także prawo do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora, jak i nadawania stopnia doktora honoris causa. Należy również dodać, że w Rankingu Uczelni Akademickich Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zajęła 5. miejsce pod względem umiędzynarodowienia, zarówno wśród uczelni publicznych, jak i niepublicznych. O awansie w Rankingu Perspekytw zadecydowały natomiast przede wszystkim wysokie oceny, przyznane przez kapitułę w kategoriach konkursowych: „Prestiż”, „Absolwenci na rynku pracy”, „Siła naukowa”, „Warunki kształcenia”, „Innowacyjność” oraz „Umiędzynarodowienie”. To, co wyróżnia WSB w Dąbrowie Górniczej na tle innych uczelni wyższych, to – oprócz działalności naukowo-badawczej – przede wszystkim aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym w zakresie tworzenia programów studiów, kształcenia, a następnie wspierania absolwentów na rynku pracy. Uczelnia dba o praktyczną edukację studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe, podejmuje działania w kierunku rozwijania wśród studentów postaw pro-przedsiębiorczych i pro-rynkowych.

Co jest priorytetem w działalności WSB w Dąbrowie Górniczej?

Priorytetem uczelni jest wysokiej jakości kształcenie w ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą,
a także wyposażenie studentów w takie narzędzia, które pozwolą na swobodne poruszanie się po rynku pracy. To sprawia, że w efekcie 92 proc. naszych studentów to osoby pracujące. Co więcej – badania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują, że średni czas, jaki nasi studenci poświęcają na zdobycie pracy po uzyskaniu dyplomu, waha się w granicach jednego miesiąca.

Ile kierunków otworzyła uczelnia w minionym roku akademickim – z rozdziałem na studia dzienne i zaoczne/studia I stopnia i II stopnia oraz podyplomowe?

W minionym roku akademickim realizowane było kształcenie na 14 kierunkach studiów
(inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich), zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Co niezwykle istotne, dla studentów opracowanych zostało ponad 60 specjalizacji, których program był tworzony w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami oraz instytucjami rynku pracy. W ofercie studiów podyplomowych zostało zrealizowanych ponad 30 nowych kierunków kształcenia.

Ile zamierzacie otworzyć teraz? Szacunkowo, oczywiście, bo jak rozumiem, rekrutacja jeszcze trwa… Czy co roku wprowadzają Państwo nowości w oferowanych kierunkach kształcenia?

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 prowadzimy nabór na 15 kierunków, w skład których wejdzie około 70 specjalności, a także ponad 100 kierunków studiów podyplomowych. Nabór odbywa się w Wydziale w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałach Zamiejscowych w Krakowie, Cieszynie, Olkuszu i Żywcu, a także w Centrum Studiów Podyplomowych w Częstochowie. Od października studenci rozpoczną kształcenie na nowych kierunkach studiów: Ratownictwo medyczne a także jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia. Prowadzimy również nabór na prestiżowe, bezpłatne studia stacjonarne w języku angielskim, które są w 100% dofinansowane z Unii Europejskiej – na trzech kierunkach: Informatyka, Stosunki międzynarodowe i Zarządzanie. Co istotne: ponad 70% studentów w grupach to obcokrajowcy (z 30 krajów na całym świecie). Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim przez wykładowców i praktyków biznesu z renomowanych uczelni i firm zagranicznych, a uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu certyfikowanych szkoleń i kursów. Nowością w ofercie edukacyjnej są m.in. specjalności: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne, Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych czy też Infobrokering i analiza informacji.

Ilu nowych studentów przyjmuje uczelnia w skali roku? Czy ta liczba rośnie, czy też utrzymuje się na stałym poziomie?

Obecnie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kształci się ponad 8,5 tys. studentów
i słuchaczy studiów podyplomowych. Cieszy nas fakt, że z roku na rok zainteresowanie naszą Uczelnią jest coraz większe – to skutek dynamicznego rozwoju, który charakteryzuje naszą uczelnię, a także systematycznej dywersyfikacji oferty kształcenia. Według danych zawartych w systemie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – POLon jesteśmy jedną z największych uczelni wyższych w Polsce, a w województwie śląskim uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu pod względem ilości studentów.

Uczelnie państwowe coraz częściej sięgają po studentów z zagranicy. Jak to wygląda w państwa przypadku?

Od momentu powstania w 1995 roku Uczelni naturalnym kierunkiem rozwoju stało się kształcenie w środowisku wielokulturowym. Obecnie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kształci się ponad 500 studentów obcokrajowców z 28 krajów. Od nowego roku akademickiego liczba ta jeszcze wzrośnie, ze względu na realizowane nowe projekty studiów w języku angielskim. Z analiz, prowadzonych przez Fundację „Perspektywy” wynika, że w Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej znajduje się wśród 10 uczelni w Polsce, które kształcą najliczniejszą grupę obcokrajowców (wśród wszystkich uczelni – państwowych i niepaństwowych). Na uczelni realizowany jest szereg międzynarodowych programów m.in. Erasmus+, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży czy Fundusz Grupy Wyszehradzkiej. Studiując w środowisku międzykulturowym, nasi studenci nabywają kompetencji, które są oczekiwane przez pracodawców od przyszłych absolwentów. Poza tym, aktywność międzynarodowa to również liczne wydarzenia, międzynarodowe konferencje, projekty, letnie uniwersytety i letnie szkoły języka polskiego i angielskiego. Studenci z zagranicy to również świetni pracownicy, którzy są polecani polskim firmom przez Akademicki Biuro Karier WSB. Współpraca z ponad 250 uczelniami partnerskimi z 43 krajów na całym świecie niesie za sobą również wielką wartość w postaci realizacji wspólnych programów badawczych, organizacji międzynarodowych konferencji naukowych, a także wymiany kadry akademickiej, co zasadniczo wpływa na podniesienie jakości prowadzonego kształcenia oraz realizowanych badań naukowych.