Kozienice modernizują swoją infrastrukturę gospodarki odpadami – PSZOK w Kozienicach z dofinansowaniem NFOŚiGW

Możliwość komentowania Kozienice modernizują swoją infrastrukturę gospodarki odpadami – PSZOK w Kozienicach z dofinansowaniem NFOŚiGW została wyłączona Aktualności

Projekt pn. Poprawa efektywności gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy Kozienice zostanie wsparty 2 mln zł dotacji i niskooprocentowanej pożyczki ze środków własnych NFOŚiGW. Środki będą pochodzić z budżetu programu priorytetowego: Racjonalna gospodarka odpadami Cz. 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów. Przedsięwzięcie obejmujące rozbudowę i modernizację lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie zrealizowane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną do końca marca 2023 r.

wysypisko Obraz Pexels z Pixabay
wysypisko Obraz Pexels z Pixabay

Ten projekt potwierdza, że cele wytyczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami a także w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dotyczące rozwoju sektora odpadowego w Polsce realizujemy w praktyce, ze świadomością potrzeb lokalnych społeczności – podkreśla wiceminister Jacek Ozdoba. Przed nami szereg wyzwań dotyczących gospodarki odpadowej: rozwój sprawnych, inteligentnych i wydajnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminach, gwarantujących pozyskanie odpadów nadających się w coraz szerszym zakresie do ponownego użycia. W najbliższych latach przewidujemy inwestycje w PSZOK-i we wszystkich regionach kraju. Inwestując w ich rozwój i ułatwiając korzystanie z nich możemy generować zbiórkę niemal wszystkich rodzajów odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych i nie tylko. Możemy zmniejszać w ten sposób strumień odpadów zmieszanych, sprzyjając segregacji frakcji i potem recyklingowi, czyli w szerszym pojęciu gospodarce obiegu zamkniętego. A to oznacza prewencyjne działania wobec niebezpiecznych, nielegalnych wysypisk śmieci. Naszym generalnym zamiarem jest z jednej strony minimalizowanie strumieni odpadów kierowanych na składowiska, a z drugiej – uzyskanie wysokich poziomów przetwarzania. Nowoczesne PSZOKi, takie jak ten, który wkrótce zobaczymy w Kozienicach, znakomicie to zadanie ułatwiają – uzupełnia wiceszef resortu.

Działania, takie jak inwestycja w kozienicki PSZOK są istotne także z punktu widzenia strategii NFOŚiGW. Jednym z jej filarów jest postępowanie z odpadami w duchu GOZ z troską o jak najpełniejszy odzysk odpadów na obu poziomach: lokalnym i ogólnokrajowym. Formy i kierunki finansowania oferowane jednostkom samorządu terytorialnego przez NFOŚiGW stale koncentrować się będą przede wszystkim na docelowym wspomaganiu pełnego recyklingu – od odbioru od konsumentów, aż do uzyskiwania w jak największej ilości dobrej jakości surowców wtórnych tzw. recyklatów – podkreśla z kolei wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk.

Jako stale dostępną odpowiedź proponujemy wsparcie dla gmin w całym kraju w ramach programu Racjonalna gospodarka odpadami; Cz. 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów, z którego uzyskał dofinansowanie kozienicki projekt. Program jest otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych i czekamy na wnioski o dofinansowanie m.in. na tego typu inicjatywy od polskich samorządów oraz ich spółek zależnych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia kozienickiego PSZOK sięgnie ok. 2,5 mln zł. Jego zakres rzeczowy na pierwszym etapie obejmie budowę wiaty na odpady segregowane na terenie już działającego PSZOK-a przy ul. Chartowej w Kozienicach. Wiata będzie konstrukcją stalową z zadaszeniem. Pod nią mają być w przyszłości magazynowane selektywnie zebrane odpady z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe.

– Projekt pozwoli poprawić efektywność systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Kozienice. W wyniku realizacji zadania Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ograniczy masę składowanych na wysypiskach odpadów aż o 750 ton na rok. Rezultat ekologiczny zostanie osiągnięty już z końcem 2023 r. – wymienia efekty projektu Robert Wojcieszek reprezentujący Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o

Elementem inwestycji będzie także utwardzenie nawierzchni pod plac manewrowo-składowy stanowiący miejsce magazynowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gabarytów). Zakupiona zostanie także prasa, umożliwiająca zgniatanie i belowanie odpadów.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmie równolegle nabycie samochodu z zabudową na kontenery – typu „hakowiec”. Na ostatnim etapie zostanie zakupionych 5 kontenerów, dostosowanych do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, wykonanych z blachy stalowej i wzmocnionych kształtownikami.

źródło informacji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej