Kolej na Polkowice

Możliwość komentowania Kolej na Polkowice została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu, bezpieczeństwo energetyczne i kolej aglomeracyjna Zagłębia Miedziowego – to główne kierunki działań inwestycyjnych podejmowanych przez samorząd Polkowic w tej kadencji. Realizując te założenia miasto stało się liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic

Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic fot. mat. prasowe

 

To kolejny rok, w którym Polkowice przodują w  rankingu inwestycji czasopisma „Wspólnota” w  swojej kategorii miast powiatowych. Ranking „Wydatki inwestycyjne samorządów” uwzględniał całość wydatków majątkowych poniesionych przez samorządy w  latach 2017-2019, które dla Polkowic wyniosły ok. 200 mln zł.

Wysoki poziom dochodów nie powinien zwalniać nas z gospodarnego podejścia do budżetu – uważa Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. Miasto pozyskuje środki zarówno z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego jak i Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z  FDS i  FIL przez dwa ostatnie lata otrzymało blisko 30 mln zł. W efekcie wskaźnik wydatków inwestycyjnych w  przeliczeniu na mieszkańca liczony za trzy ostatnie lata jest tutaj najwyższy.

Te środki przekazywane są na dwa główne kierunki działań. Pierwszy to duże inwestycje infrastrukturalne, drugi – zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i . Przede wszystkim kontynuowane są duże przedsięwzięcia drogowe w  tym sztandarowa inwestycja czyli budowa alei Jana Pawła II. To warta 34 mln inwestycja, która poprawi dojazd do polkowickiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstaje duża, dwupasmowa aleja ze ścieżkami rowerowymi, przy której zasadzonych zostało ponad pół tysiąca drzew.

– Równolegle realizujemy wiele drobnych inwestycji na obszarach wiejskich, takich jak chodniki, drogi, oświetlenie. Trwa też modernizacja stadionu miejskiego, na którym gra mój ukochany klub Górnik Polkowice – wylicza burmistrz Polkowic.

fot. mat. prasowe Polkowice

Równie ważnym, a może ważniejszym elementem działań władz miasta są działania na rzecz budowy Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. To strategiczny projekt komunikacyjno-rozwojowy dla całej półmilionowej konglomeracji, realizowany we współpracy ze stroną rządową, Województwem Dolnośląskim oraz samorządami z terenu Zagłębia Miedziowego. Koleją miejską mają być połączone Legnica, Lubin, Polkowice i Głogów.

– W  mijającym właśnie roku podpisaliśmy z  innymi samorządami oraz Województwem Dolnośląskim porozumienie o  przystąpieniu do sporządzania studium wykonalności oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej dla budowy Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego – informuje Łukasz Puźniecki.

W  Polkowicach takie hasła jak: ekologia, „zielona gmina” i  zrównoważony rozwój, nie są tylko sloganami. Komunikacja miejska jest tu od kilku lat darmowa i  coraz częściej realizowana pojazdami elektrycznymi. Na zakup kolejnych dziewięciu nowych elektryków miasto pozyskało rekordową kwotę 14,3 mln zł z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. To 75 proc. wartości całego zamówienia! Podpisana niedawno umowa na zakup nowych autobusów o napędzie elektrycznym oznacza, że wkrótce połowa floty Zakładu Komunikacji Miejskiej będzie bezemisyjna. Warto pochwalić się także sukcesem roweru miejskiego, który uruchomiony został w 2019 r. W ciągu jednego sezonu na 50 rowerach miejskich przejechane zostało ponad 40 tys. km.

Impulsem do przesiadania się na ekologiczne, „zielone” środki transportu jak np. rower czy zelektryfikowana komunikacja zbiorowa, jest także program burmistrza Polkowic „Bezpiecznie na szychtę”. Zakłada on przebudowę 8 km dróg dojazdowych do zakładów pracy na terenie gminy należących do KGHM „Polska Miedź” S.A.. Dodatkowo zbudowanych zostanie przy nich ponad 4 km nowych ścieżek rowerowych, a  przy kopalniach powstanie 100 miejsc parkingowych. Projekt otrzymał już wsparcie z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w  kwocie 4,5 mln zł. Zmodernizowane drogi to także bezpieczniejsze podróżowanie do i z pracy, co w  przypadku Polkowic, „Serca Zagłębia Miedziowego”, można określić jako dojazdu i powrotu „z szychty”.

Miasto jest też inicjatorem Klastra Energii Zagłębia Miedziowego, którego celem jest osiągniecie samowystarczalności energetycznej wchodzących w  jego skład samorządów i  przedsiębiorstw oraz jeszcze większa dbałość o  czyste powietrze i  środowisko poprzez promocję odnawialnych źródeł energii, np. fotowoltaiki. Członkiem klastra została również Uczelnia Jana Wyżykowskiego, która ma pełnić rolę ośrodka badawczo-rozwojowego dla tej inicjatywy. W  Polkowicach działa zespół ds. Zazielenienia Gminy Polkowice na lata 2020-2030. Jego prace mają doprowadzić do znalezienia sposobów na integrację rozproszonej struktury zieleni w ciągły system, poszukiwania i tworzenia nowych terenów zieleni na terenie gminy, czy też zachowania istniejących terenów zieleni oraz określenia kształtu ich dalszego rozwoju.

Jednym z pierwszych działań zespołu było wskazanie miejsc na powstanie parków kieszonkowych. To niewielkich rozmiarów obszary zielone, których zaletą jest bliskość dla mieszkańców, ogólna dostępność i wyposażenie w  elementy małej architektury do odpoczynku, rekreacji i  zabaw. Choć prace zespołu mają być skupione na mieście, to nie zapomina się o  terenach wiejskich (Polkowice są gminą miejsko-wiejską). Na terenach poza miastem zespół skupiać się będzie na zazielenianiu pasów przydrożnych, placów zabaw i  terenów sportowo – rekreacyjnych. Zespół prowadzi także inwentaryzację drzew i  parków na terenie gminy.

Do wszystkich tych działań dołącza gminny program na rzecz poszanowania energii, z  którego wynika potrzeba termomodernizacji budynków mieszkaniowych.

– Polkowice mają być dobrym miejscem do zamieszkania, z  szeroką ofertą pracy, edukacji i kultury oraz dobrze skomunikowane z innymi miejscowościami i ze stolicą regionu. Z dużą ilością parków, skwerów i  zieleńców, żeby można było powiedzieć, że jesteśmy zielonymi płucami Zagłębia Miedziowego. Z  rozwiniętą siecią dróg rowerowych – do końca tej kadencji powstanie ich 50 km – podsumowuje Łukasz Puźniecki, burmistrz miasta.

holenderski wiatrak z  XIX Polkowice

fot. mat. prasowe Polkowice

Celując w duże inwestycje infrastrukturalne miasto nie zapomina o  swoich korzeniach. Program rewitalizacji pomników historii obejmuje m. in. całkowitą odbudowę holenderskiego wiatraka z  XIX w. oraz współpracę z  lokalnymi parafiami w  zakresie współfinansowania w  renowacji sakralnych dzieł sztuki. Wiatrak przebudowano w  ten sposób, że zachowując historyczny kształt wypełniono jego wnętrze ultranowoczesnymi urządzeniami multimedialnymi, które opowiadają zarówno najstarsze dzieje miasta jak i  jego historii związaną z  wydobyciem miedzi. Miastu udaje się także aplikować o  środki na konserwację i  zabezpieczenie dzieł sztuki, które – choć zdeponowane w zabytkowej świątyni św. Michała – są wspólną, miejsko-kościelną schedą i  pamiątką po najważniejszych wydarzeniach w  dziejach Polkowic.

infrastruktura Polkowice

fot. mat. prasowe Polkowice