Kolej jest dla wszystkich

Możliwość komentowania Kolej jest dla wszystkich została wyłączona Aktualności, firma tygodnia, Inwestycje

Rozmowa z Markiem Chraniukiem, prezesem zarządu PKP Intercity

Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity fot. mat. prasowe

PKP Intercity, największy polski pasażerski przewoźnik, już trzeci rok z rzędu osiąga zyski, w ub. roku zysk netto wyniósł 174 mln zł. Jakie­go rodzaju działania zdecydowały o osiągnięciu tak dobrych wyników?
PKP Intercity od 2016 roku może po­chwalić się dobrymi wynikami finanso­wymi, to właśnie ten rok był pierwszym od długiego czasu, który zakończyli­śmy dodatnim wynikiem. Łączny zysk wypracowany przez spółkę w ostatnich 3 latach sięgnął ponad pół mld zł. Nie byłoby to możliwe bez właściwego zarządzania i wyznaczenia priorytetów. W naszych działaniach na pierwszym miejscu postawiliśmy pasażera, staramy się stale podnosić jakość świadczo­nych usług. Zwiększamy częstotliwość uruchamianych pociągów, dbamy o ich odpowiedni standard i rozwijamy ofertę przewozową.
Jednym z efektów poprawy sytuacji finansowej Spółki jest potwierdzony po raz kolejny przez Agencję ratingową Fitch długoterminowy rating dla PKP Intercity w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajo­wy na poziomie AA. To bardzo ważny sy­gnał dla naszych partnerów biznesowych, bo wskazuje na mocną pozycję rynkową PKP Intercity.

Ze wstępnych danych wynika, że w I kwartale 2019 roku PKP Inter­city przewiozło o 70 proc. więcej pasażerów niż w I kw. 2015 roku. Co zdecydowało o tym sukcesie?
Oferta PKP Intercity staje się coraz bardziej atrakcyjna na rynku kolejowych przewozów pasażerskich i konkurencyjna w stosunku do innych środków transpor­tu. Pasażerowie coraz częściej decydują się na podróże naszymi pociągami. Faktycznie od kilku lat możemy mówić o stałym wzroście liczby pasażerów. W 2018 roku pociągami PKP Intercity podróżowało ponad 46,1 mln pasażerów, co stanowi niemal 8% wzrostu w stosun­ku do 2017 roku. W 2017 roku z kolei, podróżnych, którzy skorzystali z usług PKP Intercity, było aż o 4,3 mln więcej niż w 2016 roku, kiedy to przewoźnik mógł mówić o 38,5 mln przewiezionych pasażerów.
W ubiegłym roku wyniki w tym zakresie były wyższe prawie o 50% w porównaniu z rokiem 2015.
Te liczby to dla nas sygnał, że podejmo­wane przez nas działania zmierzają we właściwym kierunku, a oferta, która udo­stępniamy spełnia oczekiwania wszyst­kich grup klientów, w tym seniorów, rodzin z dziećmi czy studentów.
Podejmujemy również szereg inicjatyw na rzecz pasażerów o ograniczonej mo­bilności, usprawnienia obsługi front­-line, wdrożenia odpowiedniej polityki cenowej, programów lojalnościowych, rozszerzenia i unowocześnienia kana­łów dystrybucji, a także innowacyjnego wykorzystania cyfrowych rozwiązań. Wychodzimy z założenia, że kolej jest dla wszystkich, dlatego naszym priorytetem jest nieustanne zwiększanie jej dostęp­ności oraz inwestowanie we wszelkie rozwiązania, które zapewnią sprawną i komfortową podróż.

W najbliższych latach nastąpi ogromny wzrost nakładów na roz­wój infrastruktury transportowej w naszym kraju. Jak PKP Intercity wykorzysta ten wzrost? Jakie są największe wyzwania stojące przed firmą w najbliższych latach?
Spółka jest do tego przygotowana. W perspektywie do 2023 roku mamy zaplanowane wdrożenie ogromnego pro­gramu inwestycyjnego w zakresie taboru i infrastruktury zapleczy technicznych i bocznic kolejowych. Biorąc pod uwagę systematyczny wzrost liczby przewożo­nych pasażerów, a także perspektywy związane z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, spółka musi planować swoje inwestycje długoterminowo.
W ramach realizowanego obecnie pro­gramu „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, w perspektywie do 2023 r., na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację taboru już posiada­nego, a także na stacje postojowe, PKP Intercity przeznaczy około 7 mld zł. Inwestycje są realizowane przy aktyw­nym wykorzystaniu funduszy unijnych oraz we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z właści­wymi resortami.
W 2018 r. spółka zrealizowała istotną cześć tego programu. Wartość podpisa­nych lub rozszerzonych w ubiegłym roku umów na zakup lub unowocześnianie taboru to ponad 2 mld zł. W tym roku przewidujemy dalszy postęp prac w tym zakresie.
W efekcie pasażerowie wkrótce będą mogli korzystać z jeszcze wygodniejszych pociągów. Po zakończeniu programu w 2023 roku tabor PKP Intercity będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowa­ny. Dodatkowo w 94 proc. pociągów pasażerowie skorzystają z klimatyzacji, a w co najmniej 77 proc. z nich także z bezprzewodowego internetu. W każ­dym pociągu przewidziana będzie również przestrzeń przystosowana dla osób poruszających się na wózkach oraz wydzielone miejsce na rowery, co dodat­kowo ułatwi podróż pasażerom posia­dającym specjalne potrzeby. Pozyskamy ponadto 60 uniwersalnych wagonów typu COMBO, tj. dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi czy turystów z rowerami. Wagony posiadać będą automatyczne drzwi przedziałowe czy bezprogowe podłogi.
Szczególnym wyzwaniem dla nas jest Centralny Port Komunikacyjny. To bardzo ważny projekt, a dla PKP Intercity szczególnie wymagający pod względem zapewnienia sprawnego, komfortowego dojazdu, w tym podróży najnowocze­śniejszym taborem. W modelu partner­stwa innowacyjnego, we współpracy z Centrum Badań i Rozwoju, planujemy stworzyć pojazdy najlepiej dostosowane do naszych potrzeb jako przewoźnika dalekobieżnego oraz zdolne do obsługi infrastruktury kolejowej CPK. W ra­mach tej współpracy powstaną m.in. nowoczesne i innowacyjne rozwiązania elektrycznych zespołów trakcyjnych. Potrzebujemy pojazdów nowoczesnych i niezawodnych, zdolnych poruszać się z prędkością nawet 250 km/h, łatwo dających się konfigurować, tj. wydłużać lub skracać, a także umożliwiać wymianę uszkodzonych członów, w zależności od bieżących potrzeb.

fot. mat. prasowe

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wziął Pan udział w sesji „Edukacja dla rynku pracy”. Jakie wnioski płyną z tej debaty, czy zmiany w szkolnic­twie branżowym są odpowiedzią na potrzeby biznesu?
Zmiany w szkolnictwie branżowym są konieczne. Z punktu widzenia potrzeb PKP Intercity obecnie deficytowymi pracownikami są na pewno technicy wyszkoleni w naprawach taboru. Spółka potrzebuje także konduktorów i kasje­rów. Ale też oczekujemy na maszynistów. W tym jednak przypadku sytuacja pod względem przygotowania zawodowego wygląda nieco inaczej.
Jako narodowy przewoźnik podejmujemy działania, których zadaniem jest reali­zacja trzech istotnych celów z punktu widzenia społecznego i biznesowego. Przede wszystkim wspieramy młodych ludzi w budowaniu kariery zawodowej od podstaw poprzez naukę zawodu zapewniającego zatrudnienie. Promuje­my wśród młodzieży zawody kolejowe i nawiązując do historii oraz tradycji, odbudowujemy etos kolejarza. Ponadto zapewniamy wykwalifikowaną kadrę ko­lejarską dla rodzimego polskiego rynku.
Spółka współpracuje ze szkołami średni­mi posiadającymi klasy o profilu kolejo­wym, mechanicznym oraz elektrycznym. Organizujemy praktyki i staże, których tematyka jest zgodna z podstawami pro­gramowymi poszczególnych kierunków. W ubiegłym roku w tych praktykach wzięło udział 245 uczniów.
PKP Intercity objęło patronatem klasy ze szkół średnich w Radomiu i Siedlcach, aby umożliwić młodzieży doskonalenie praktycznych umiejętności. Ponadto jako Spółka wspieramy w przygotowaniu do pracy techników transportu kolejowe­go oraz techników elektroenergetyków transportu szynowego m.in. poprzez udostępnianie niezbędnego sprzętu do nauki. Dotychczas z naszych terminali mobilnych i radiotelefonów korzystali m.in. uczniowie Zespołu Szkół Logi­stycznych we Wrocławiu oraz Zespołu Szkół w Żarowie. Zapraszamy uczniów na zwiedzanie zaplecza technicznego w: Warszawie, Krakowie, Gdyni i Wrocła­wiu. Podczas spotkań prezentujemy tabor i omawiamy sposób jego eksploatacji i utrzymania.
W 2017 roku uruchomiliśmy program stypendialny dla najlepszych uczniów, który do tej pory objął 48 osób, a 8 z nich podjęło już pracę w strukturach Spółki. Rozpoczęliśmy też zajęcia praktyczne dla uczniów w naszych zapleczach tech­nicznych w ramach dualnego systemu kształcenia, zwanego też przemiennym lub dwutorowym.
I co ważne: współpracujemy z Minister­stwem Edukacji Narodowej i innymi partnerami na rzecz poprawy systemu kształcenia zawodowego, aby zapewnić rynkowi kolejowemu taką kadrę, która jest przygotowana do współczesnych wy­magań rynku kolejowego. Jakość kształ­cenia na poziomie podstawowym i śred­nim przekłada się na jakość pracy, rozwój kariery na poszczególnych stanowiskach, a także na samą możliwość podjęcia zatrudnienia. Zatem wniosek jest prosty: musimy jako przedsiębiorstwo włączyć się w proces kształcenia, by zapewnić sobie i rynkowi wykwalifikowanych pra­cowników, a młodzieży dać podstawy do odnalezienia się na rynku pracy i spełnie­nia się w zawodzie kolejarza.

rozmawiał Radosław Nosek