Jastrzębska Spółka Węglowa szuka nowych złóż

Możliwość komentowania Jastrzębska Spółka Węglowa szuka nowych złóż została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Aktualnie zasoby operatywne, czyli możliwe do wydobycia, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, szacowane są na blisko miliard ton, natomiast zasoby bilansowe na 6 mld ton. Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej i znaczącym producentem koksu. Wkrótce będzie jedynym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej, gdyż Czesi kończą wydobycie.

Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej

JSW jednak wciąż szuka nowych możliwości poszerzenia bazy zasobowej. Na rynku węgla energetycznego oferta spółki jest tylko uzupełnieniem, a zatem zamierza ona skoncentrować się na wydobyciu węgla koksowego. Pozwala on bowiem osiągać wyższe marże.

– Dla przyszłości każdej spółki surowcowej najważniejsze są zasoby, dlatego naszym priorytetem jest ich ciągłe powiększanie. Dostęp do złóż to podstawa naszego bytu. O pozyskiwaniu koncesji na nowe złoża musimy myśleć z wieloletnim wyprzedzeniem, ponieważ jest to proces długotrwały. Pół roku temu przyjęliśmy Strategię 2018-2030 z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW, jednak niedawne wydarzenia skłaniają nas do podejmowania alternatywnych działań celem rozpoznania możliwości zabezpieczenia zasobów w nowych obszarach– powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Coraz lepiej wykorzystywane możliwości produkcyjne

Trwają przymiarki do zwiększania możliwości produkcyjnych, które już teraz są coraz lepiej wykorzystywane. W 2017 roku, kopalnie JSW wyprodukowały 14,8 mln ton węgla, w tym 10,7 mln ton węgla koksowego i 4,1 mln ton węgla do celów energetycznych, natomiast produkcja koksu wyniosła 3,5 mln ton.

W ujęciu jednostkowym, gotówkowy koszt wydobycia węgla, w 2017 roku, ukształtował się na poziomie 312,54 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży węgla osiągnęły w ubiegłym roku poziom 4,9 mld zł i były wyższe o 38 procent niż uzyskane w 2016 roku. Wzrosły również przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych. W analizowanym okresie osiągnęły poziom 3,7 mld zł i były wyższe o 30 procent niż w 2016 roku.

Przemyślane inwestycje

W 2018 roku spółka chce drążyć nowe wyrobiska, rozbudować istniejące poziomy oraz pogłębić szyby (Kopalnia Pniówek), a więc dokonywać dalszych inwestycji dołowych, które mają pozwolić na wzrost wydobycia. Główne inwestycje będą prowadzone w kopalniach Pniówek, Budryk, Borynia – Zofiówka- Jastrzębie, Knurów – Szczygłowice. Spółka podejmuje zatem działania mające na celu odbudowanie potencjału technologicznego i przygotowanie ich na okres dekoniunktury. Liczba robót korytarzowych – ruchowych i inwestycyjnych wykonanych w 2017 była wyższa o 9, 3 procent niż w 2016 roku.

Inwestycje były prowadzone również w sektorze koksowniczym. W 2017 roku wyniosły one ponad 45 mln zł. Chodziło głównie o modernizację benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi w Koksowni „Radlin”. Inne strategiczne inwestycje spółki, które są kontynuowane także w 2018 roku, to: modernizacja baterii koksowniczych nr 4 i 3 w koksowni „Przyjaźń”, budowa bloku energetycznego w koksowni Radlin modernizacja i hermetyzacja układów węglopochodnych.

Ambitne plany rozwoju

Ze wstępnych szacunków wynika, że w związku z tragicznym wypadkiem w kopalni Zofiówka produkcja węgla w tej kopalni będzie mniejsza w 2018 roku o 380 tys. ton. Ile ostatecznie zasobów zostanie wyłączonych z eksploatacji będzie możliwe do oszacowania dopiero po zakończeniu prac komisji powołanej przez Wyższy Urząd Górniczy, co nastąpi prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku.

– W tej sytuacji Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza zintensyfikować prace zmierzające do zabezpieczenia dostępu do zasobów węgla koksowego w innych rejonach. Działania rozpoznawcze prowadzone są w kilku obszarach: Bzie-Dębina i Warszowice – Suszec. Wstępnie badana jest również wykonalność projektów kopalni Dębieńsko i Jan Karski prowadzonych przez Prairie Mining Ltd. – mówi Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jastrzębska Spółka Węglowa rozważa także wyodrębnienie w swoich strukturach nowej kopalni, która mogłaby objąć złoża Bzie Dębina 1 – Zachód oraz Bzie Dębina 2-Zachód znajdujące się aktualnie w obszarze górniczym kopalni Borynia – Zofiówka – Jastrzębie. Szacowane zasoby operatywne w tych złożach wynoszą 185,2 mln ton, przy czym węgiel typu 35 stanowi około 95 procent zasobów.

Ważnym obszarem badań są również Warszowice – Suszec. Na początku tego roku Jastrzębska Spółka Węglowa uzyskała koncesję i zaplanowała wykonanie powierzchniowych otworów badawczych. W celu dodatkowego rozpoznania złoża zamierza wykonać w najbliższym czasie 5 kolejnych otworów badawczych. Obszar badań obejmuje nierozpoznane dotąd złoża zalegające na północ od kopalni Pniówek, gdzie występuje węgiel koksowy typu 35.

Jastrzębska Spółka Węglowa podjęła też rozmowy w sprawie dwóch projektów Prairie Mining Limited. Jeden z nich to kopalnia Dębieńsko, a drugi kopalnia Jan Karski. Teoretycznie po złoże Dębieńsko-1 JSW może sięgnąć z kopalni Szczygłowice. Czy jest to możliwe w ramach uwarunkowań formalnych projektu jest aktualnie przedmiotem analiz. Zasoby całkowitego złoża szacowane są na 301 mln ton, a zasoby wykazane do pozyskania na 93 mln ton. Planowany okres eksploatacji wynosi około 50 lat.

W przypadku projektu kopalni Jan Karski zasoby całkowite szacowane są na 728 mln ton węgla, a zasoby wykazane do pozyskania na 352 mln ton. Należy jednak podkreślić, że na tym etapie rozmów nie ma pewności, że wyniki analiz i rozmów doprowadzą do zawarcia jakiejkolwiek umowy, nie ma też pewności co do formy ani warunków ewentualnej transakcji.

– Jastrzębska Spółka Węglowa jest spółką surowcową i właściwa baza zasobowa stanowi dla niej wartość. Dlatego spółka ciągle pracuje nad rozpoznawaniem bazy zasobowej pod względem wielkości i jakości oraz nad dopasowaniem tej bazy do technicznych i ekonomicznych możliwości eksploatacji. Poszerzanie bazy zasobowej zostało również uwzględnione w nowej strategii JSW do roku 2030. Tylko konsekwentna realizacja rozpoznawania złóż zapewni spółce długoterminowe bezpieczeństwo wydobycia i dobrą kondycję finansową na przyszłość – podsumowuje Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.