Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała koncesję na złoże „Bzie Dębina 1-Zachód”

Możliwość komentowania Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała koncesję na złoże „Bzie Dębina 1-Zachód” została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Minister Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Bzie Dębina 1 – Zachód”.

kwk Bzie-Debina w budowie Fot. JSW / D. Lach

Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 roku. Złoże, na które Spółka otrzymała koncesję, ma powierzchnię 12,2 kilometrów kwadratowych i jest położone na terenie miasta Jastrzębie -Zdrój oraz gmin Zebrzydowice i Pawłowice .

Złoże „Bzie Dębina 1 – Zachód” będzie eksploatowane wraz ze złożem „Bzie-Dę­bina 2-Zachód” przez nowo budowaną ko­palnię Bzie – Dębina w Jastrzębiu Zdroju. Łączne zasoby nowej kopalni są szacowa­ne na ponad 180 mln ton. Złoże „Bzie-Dę­bina 2-Zachód”, na które Spółka uzyskała koncesję w 2008 roku, ma zasoby sięgające 114 mln t, natomiast złoże „Bzie-Dębina 1-Zachód” to prawie 71,5 mln t. Około 95 proc. zasobów w złożach Bzie-Dębina stanowi węgiel koksowy typu 35.

– Po wielu latach starań udało nam się uzyskać koncesję na złoże „Bzie Dębina 1-Zachód”. Decyzja Ministra Środowiska jest kluczowa dla rozwoju kopalni Bzie-Dę­bina w budowie i całej Spółki. Bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego tak ważne jest jej cią­głe poszerzanie – powiedział Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Nowa kopalnia została wydzielona ze struktur kopalni zespolonej Borynia-Zo­fiówka-Jastrzębie na początku tego roku. Pierwsza tona z nowej kopalni ma zostać wydobyta w 2022 roku.

JSW kupiła większościowy pakiet akcji PBSz

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z firmą Primetech ( Grupa Kapitałowa FAMUR) umowę zakupu 95,01 procent akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Cena pakietu akacji zakupionego przez JSW wynosi 204 mln zł.
Historia transakcji sięga lipca 2018 roku, kiedy strony uzgodniły jej pod­stawowe warunki. 3 kwietnia 2019 roku Walne Zgromadzenia Akcjonariu­szy Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyraziło zgodę na zakup większościo­wego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Zgoda WZA była ostatnim, koniecznym do spełnienia, warunkiem zakupu PBSz przez JSW.

– Przedsiębiorstwo Budowy Szybów jest spółką, która zdecydowanie wzmocni naszą Grupę Kapitałową w zakresie planów rozwojowych dotyczących pogłębiania szybów. Jak wiemy, bez tego nie ma wzrostu produkcji i rozwoju spółki. Drugi element to kompetencje PBSz w zakresie prac przygotowawczych – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.

Rafako zbuduje blok energetyczny w Koksowni Radlin należącej do JSW Koks.

Uroczyste porozumienie w tej sprawie zawarto pomiędzy spółkami podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w obecności Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju oraz Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii. Wielokrotnie podkreślano, że projekt został ujęty w Programie dla Śląska.
Inwestycja przewiduje budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, który będzie dysponował mocą elektryczną około 28 MWe. W ramach inwestycji zastosowane zostaną nowocze­sne i najbardziej efektywne technologie, umożliwiające optymaliza­cję procesu produkcji i wykorzystanie gazu koksowniczego, na co szczególną uwagę zwrócił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.