Jak rząd chce ułatwić życie przedsiębiorcom

Możliwość komentowania Jak rząd chce ułatwić życie przedsiębiorcom została wyłączona Aktualności, Polski Kapitał

Ponad 100 usprawnień dla firm, głównie mikro małych i średnich, przewiduje pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy, który przedstawił wicepremier Mateusz Morawiecki.
Pakiet to pierwsza odsłona ułatwień dla przedsiębiorców zapowiadanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Odpowiada na problemy, z którymi na co dzień zmagają się polskie firmy, m.in.:

 • ciągnące się w nieskończoność i sformalizowane postępowania w urzędach,
 • nieadekwatne do przewinień kary administracyjne,
 • konieczność płacenia składek ZUS w stałej wysokości, przez najmniejszych przedsiębiorców,
 • czasochłonne odzyskiwanie długów,
 • liczne przepisy, m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, zatrudniania i BHP, które utrudniają działanie firmy i sprawiają, że przedsiębiorstwom nie opłaca się rosnąć,
 • brak rozwiązań prawnych dla innowacyjnych start-upów,
 • brak przepisów pozwalających na niezakłócone działanie firmy po śmierci właściciela.

Propozycje Ministerstwa Rozwoju wymagają zmiany wielu aktów prawnych, które wpływają na działanie przedsiębiorstw i urzędów.

Państwo przyjazne dla przedsiębiorcy

PRAWO

Zobaczmy jakie rząd proponuje zmiany tylko w jednym obszarze – prawa. Rozpoznawanie spraw administracyjnych trwa zbyt długo. Około 1/3 decyzji administracyjnych nie rozstrzyga spraw tylko przekazuje je do ponownego rozpoznania. Organy administracji nierzadko pracują opieszale – w 2015 r. WSA uwzględniły 1893 skargi na bezczynność/przewlekłość i wymierzyły organom łącznie ponad 200 grzywien w związku z bezczynnością lub przewlekłością. Zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych są bardzo mechaniczne. Nie istnieje możliwość ich miarkowania np. ze względu na wagę i okoliczności naruszenia, wysokość osiągniętej korzyści czy warunki osobiste. Często wymiar możliwej kary oznacza się tylko przez wskazanie górnej granicy lub ram o bardzo dużej rozpiętości, np. od. 10 tys. do 1 mln zł.
Propozycje rozwiązań

 • nowe zasady ogólne w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, min.: rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony, dążenie organu do polubownego załatwienia sprawy,
 • wprowadzenie możliwości wykorzystania mediacji w administracji (między stronami o spornych interesach bądź między organem a stroną), szybki i prosty tryb załatwiania mało skomplikowanych spraw, w tym milczące załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem strony w określonych kategoriach spraw (przez upływ czasu lub niezgłoszenie sprzeciwu przez organ),
 • nowe, klarowne zasady stosowania kar administracyjnych (przesłanki odstąpienia od nałożenia kary, terminy, warunki udzielania ulg – rat, odroczeń, terminów przedawnienia),
 • usunięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i zastąpienie go skargą wprost do WSA (dotyczy decyzji wydawanych przez ministrów lub samorządowe kolegia odwoławcze),
 • zaostrzenie przesłanek umożliwiających wydanie decyzji przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania oraz szybka droga zaskarżenia takiej decyzji do WSA,
   łatwiejsze zaskarżenie bezczynności organu do WSA,
 • brak konieczności wzywania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku, gdy strona zamierza złożyć skargę do WSA np. na wyniki kontroli skarbowej, interpretacje podatkowe, uchwały organów jednostek samorządu.
  Źródło: Ministerstwo Rozwoju