Jak indywidualnie inwestować na rynkach nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych?

Możliwość komentowania Jak indywidualnie inwestować na rynkach nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych? została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Mieszkania, porady ekspertów

Rozmowa z Marcinem Pabijankiem, prezesem Petram House i założycielem Social.Estate

Marcin Pabijanek, prezes Petram House i założyciel Social.Estate

Inwestowanie na rynku nierucho­mości wymaga posiadania dużego kapitału. Czy korzystając z rozwiąza­nia crowdinvesting możemy pokonać tę barierę?

Tak, zdecydowanie! Dzięki współinwesto­waniu dużej grupy małych, inwestorów (crowdinvesting), pojawia się wystar­czająca siła nabywcza (kapitał), by móc czerpać korzyści z bycia współwłaścielem nieruchomości komercyjnej, na którą samodzielnie mnie nie stać. Inwestorzy mogą bez wychodzenia z domu inwesto­wać, na rynku, do którego do tej pory nie było dostępu.

Jakim minimalnym kapitałem trzeba dysponować, aby inwestować na rynku nieruchomości?

Jeśli mówimy o tradycyjnym rynku nieruchomości komercyjnych, a zwłasz­cza handlowych, to w celu zakupu dobrej nieruchomości handlowej min. wkład własny wynosi 2 mln zł. resztę już można pożyczyć z banku. Natomiast na platfor­mie social.estate każdy projekt będzie miał swój próg wejścia – zakładamy możliwość inwestowania już od 10 000 zł, ale to wszystko zależy od wielkości projektu.

Na jakie zyski można liczyć?

Zyski przed podatkiem „Belki” w zależno­ści od projektu będą w przedziale 5 -7 %, wypłacane w formie dywidendy lub zaliczki na dywidendę.
W Polsce możliwy już jest cro­wdfunding, który jest zbiorowym inwestowaniem w nieruchomości komercyjne?
W Polsce działają firmy „offline”, które pozwalają na współinwestowanie w nie­ruchomości, a social.estate jest pierwszą w Polsce platformą RECF – Real Estate Crowdfunding.

Czy ta forma inwestycji jest alterna­tywą dla inwestowania w mieszkania na wynajem?

Tak, to może być alternatywą dla czaso­chłonnych i wymagających dużego kapi­tału inwestycji w mieszkania na wynajem. Gdzie nasz inwestor zamiast kupować mieszkanie na wynajem – ma możliwość bycia wspólnikiem spółki, która posiada konkretną nieruchomość komercyjną. Stopy zwrotu z nieruchomości komercyj­nych są zazwyczaj wyższe niż te z miesz­kań na wynajem.

Jak dokładnie działa crowdfun­ding na runku nieruchomości komercyjnych w Polsce? W jaki sposób można dokonywać takich inwestycji?

Social.Estate łączy indywidualnych in­westorów z wybranymi firmami dewelo­perskimi, posiadającymi nieruchomość komercyjną do sprzedaży. Każda Inwesty­cja jest dokładnie opisana, zawiera stopę zwrotu z inwestycji , a do jej realizacji zawiązywana jest Spółka Celowa (Spółka Specjalnego Przeznaczenia, SPV), w której 100% udziałów odpowiada wartości nieru­chomości. Inwestor staje się udziałowcem spółki wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Wartość 100 % udziałów odpowiada wartości nieruchomości, jaką posiada spółka celowa będąca przedmio­tem inwestycji.

Platforma do crowdfundingu udziało­wego nie otrzymuje twoich pieniędzy – zajmuje się jedynie procesem łączenia inwestorów z deweloperami. Pieniądze po dokonaniu wpłaty przekazywane są bezpośrednio na konto danej spółki celowej, będącej właścicielem danej nieruchomości. Po dokonaniu wpłaty na wybraną inwestycję poprzez platfor­mę podpisujemy elektronicznie umowę przedwstępną przystąpienia do spół­ki. Aby sfinalizować przystąpienie do spółki, należy udać się do notariusza, by podpisać pełnomocnictwo do czynności przystąpienia do spółki i odesłać je na wskazany adres. Dzięki temu pełno­mocnik będzie mógł zarejestrować nas jako udziałowca w rejestrze sądowym właściwym dla lokalizacji danej nieru­chomości.

Następnie możemy monitorować prze­bieg naszej inwestycji poprzez panel inwestorski w portalu Social Estate. Wspólnicy spółki (czyli inwestorzy) mają w ten sposób pełny wgląd i kontro­lę nad działaniami spółki. Na platformie znajdziemy publikowane co kwartał ra­porty finansowe naszej spółki dotyczące ostatnich 3 miesięcy jej działalności. Dodatkowo wspólnicy są powiadamia­ni o wszystkich działaniach w spółce i na nieruchomości: kosztów napraw, zakupów, finansowania zewnętrzne­go, podpisanych umów zarządzania nieruchomością, umów-zlecenia oraz każdej faktury dla firmy zewnętrznej wykonującej jakiekolwiek prace na rzecz spółki etc. w formie zbiorczych rapor­tów dostępnych w PDFie do ściągnięcia w panelu inwestora.

 

Czytaj czym jest crowdfunding nieruchomości

 

 

Rozmawiał Ryszard Żabiński