Ilona Łącka: Inżynierowie budowlani zdobywają nowe uprawnienia

Możliwość komentowania Ilona Łącka: Inżynierowie budowlani zdobywają nowe uprawnienia została wyłączona Aktualności

Rozmowa z Iloną Łącką – przewodniczącą Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB

Ilona Łącka – przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB fot. mat. prasowe MOIIB
Ilona Łącka – przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB fot. mat. prasowe MOIIB

Czym zajmuje się Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa?

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zajmuje się przede wszystkim:

– prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych w  sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego,

– na podstawie postępowania kwalifikacyjnego oraz wyników egzaminów wydawaniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,

– prowadzeniem rejestru osób, którym nadała uprawnienia budowlane,

oraz

– wyjaśnianiem wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych.

W sierpniu Okręgowa Komisja przyjmowała wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych w  ramach tzw. Sesji Jesiennej 2022 r. Jak dużo było tych wniosków, w tym w porównaniu z takim samym okresem 2021 roku?

W  tej chwili jesteśmy w  trakcie przyjmowania wniosków o  nadanie uprawnień budowlanych w sesji jesiennej,potrwa ono do 29 sierpnia, więc ciężko jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Ale już w tej chwili widać w systemie gdzie rejestrują się osoby ubiegające się o uprawnienia, że wniosków jest dużo, porównywalnie do poprzednich lat np. w sesji jesień 2021 przyjęliśmy 440 nowych wniosków. Generalnie nasza Izba przyjmuje najwięcej wniosków, a do egzaminów przystępuje, średnio około 800-900 w  ciągu każdego roku, co jest największą liczbą w całej Polsce. Tak, więc i teraz spodziewam się, że w sesji jesiennej około 400- 450 osób złoży wnioski o nadanie uprawnień budowlanych.

Jak wygląda cała procedura przyznawania uprawnień budowlanych, jakie wymogi trzeba spełnić aby je uzyskać?

Procedura przyznawania uprawnień jest ściśle określona w  Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:

1) kwalifikowania wykształcenia i  praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych;

2) egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej (część pisemna i ustna).

Wymogi jakie powinna spełniać osoba, która ubiega się o uprawnienia budowlane to zatem przede wszystkim odpowiednie wykształcenie, odbycie i  udokumentowanie praktyki zawodowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie pisemnym i  ustnym. Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy do roku – na wiosnę i jesienią.

Czy pandemia wpłynęła negatywnie na liczbę składanych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych?

Pandemia miała pośrednio wpływ na przeprowadzanie egzaminów pisemnych oraz ustnych, które musiały odbyć się w  ściśle określonym rygorze sanitarnym. W  roku 2020, kiedy był początek pandemii i  nie było jeszcze wprowadzonych prawnych uregulowań pracy komisji, odbyła się tylko znacząco mniej osób ubiegało się o  nadanie uprawnień niż w  poprzednich latach. Zdarzały się przypadki, gdy ze względu na chorobę lub ryzyko zachorowania na Covid-19 osoby przekładały egzaminy na następne sesje egzaminacyjne. jedna sesja egzaminacyjna, zaś w 2021 trzy (w tym jedna przełożona z roku 2020). Nie zauważyliśmy, by w okresie pandemii znacząco mniej osób ubiegało się o  nadanie uprawnień niż w  poprzednich latach. Zdarzały się przypadki, gdy ze względu na chorobę lub ryzyko zachorowania na Covid-19 osoby przekładały egzaminy na następne sesje egzaminacyjne.

Proszę ocenić najważniejsze wyzwania stojące przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną w  najbliższych miesiącach.

Przed nami sesja jesienna, wyzwaniem dla nas będzie przeprowadzenie jej zgodnie z  wymogami pandemicznymi, jeśli takie będą obowiązywać w terminie egzaminów. Mamy już doświadczenie z  przednich lat, więc jestem przekonana, że poradzimy sobie tak, by nie narażać na niebezpieczeństwo ani zdających, ani egzaminatorów.

Kolejnym wyzwaniem jest wdrożenie systemu SESZAT [System Informatyczny Wspierający Obsługę Sesji Egzaminacyjnej], który ułatwi przygotowywanie pytań na egzamin ustny, wymianę informacji.

Dużą niewiadomą jest też wprowadzona niecały miesiąc temu nowelizacja Prawa budowlanego, która zakłada wdrożenie kolejnego etapu cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Nowe przepisy wprowadziły m.in. elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (system e-CRUB), a komisja kwalifikacyjna zajmuje się m.in. wpisaniem nowych członków do tego rejestru.

Dla naszego środowiska ważne są przede wszystkim działania długofalowe: troska o  wysoki poziom egzaminów, dalsze kształcenie. Podnoszenie kwalifikacji to przecież także rozszerzenie już posiadanych uprawnień, uzupełnianie ich o nowe specjalności. Na ten aspekt rozwoju chciałabym położyć nacisk, podobnie jak na jednoczenie inżynierskiej społeczności wokół samorządu. Polityka Mazowieckiej Izby w ostatnich latach sprzyja temu utożsamianiu, wiele udało się osiągnąć. Wciąż potrzebne jest jednak budowanie poczucia sprawczości: to członkowie Izby powinni wpływać choćby na zakres i tematykę prowadzonych w Izbie szkoleń.

Dziękuję za rozmowę Ryszard Żabiński