Inwestycje w produkcję dają ekologiczny efekt

Możliwość komentowania Inwestycje w produkcję dają ekologiczny efekt została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Polska, Dolny Śląsk, Zagłębie Miedziowe: Lubin, Legnica, Polkowice, Głogów – to tu bije serce KGHM – miedziowego giganta, jednego z czołowych na świecie producentów miedzi, srebra i innych metali nieżelaznych.

Zakłady Górnicze Rudna

Zakłady Górnicze Rudna fot. mat. prasowe

KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z  największych przedsiębiorstw w  kraju, o  kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki i silnym graczem branży na globalnym rynku. Grupa Kapitałowa KGHM jest obecna na czterech kontynentach – poza Europą także w  Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i  Azji, globalnie zatrudniając ponad 34 tys. pracowników.

Globalny zasięg i najwyższa jakość

To spółka multisurowcowa, jeden z czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie (2 miejsce w  produkcji srebra i  8 w produkcji miedzi w 2019 roku). KGHM jest także jedynym w Europie producentem renu i nadrenianu amonu z własnych zasobów. W  portfolio produktów znajdują się również metale, takie jak molibden, pallad czy nikiel. Bogate portfolio i  koncesja na eksploatację położonego w Polsce, jednego z największych na świecie złóż miedzi, którego zasoby gwarantują utrzymanie wydobycia przez najbliższych kilkadziesiąt lat buduje przewagę konkurencyjną Polskiej Miedzi. Europa stawia na neutralność klimatyczną upatrując w tym swojej drogi na budowanie silnej gospodarki. Do realizacji tej idei niezbędne są metale produkowane właśnie przez KGHM: miedź, srebro, ołów. Wysoki ślad węglowy importu oraz kryzys związany z  pandemią COVID-19 stanowi szansę na budowę strategicznej autonomii surowcowej Europy, a rosnące zapotrzebowanie UE na miedź mogą rozwiązać zlokalizowane w Polsce zasoby KGHM.

Miedź, srebro i  inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i  rozpoznawanej na świecie, a jej gwarancją są certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych. Miedź notowana jest w Londynie i Szanghaju, natomiast srebro w postaci gąsek jest zarejestrowane pod marką KGHM HG i posiada certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej COMEX oraz certyfikaty Dobrej Dostawy, wystawione przez London Bullion Market Association. W  lipcu br., odpowiadając na potrzeby kontrahentów Huta Miedzi Głogów i  Huta Miedzi Legnica przystąpiły do prestiżowego programu Copper Mark – oddziały KGHM Polska Miedź S.A. przejdą weryfikację dotyczącą m.in.  efektywnego i  zgodnego z  najwyższymi standardami zarządzania produkcją, czy też wpływu produkcji miedzi na środowisko. Inicjatywa Copper Mark demonstruje również wkład przemysłu miedziowego w  realizację światowych celów zrównoważonego rozwoju. Powyższe działania służą więc również wspieraniu sprzedaży produkowanych przez KGHM katod miedzianych oraz wyrobów z  miedzi, których odbiorcy coraz częściej zainteresowani są całościowym wpływem ich produktów na środowisko.

E jak ekologia

Spółka, odpowiadając na wyzwania międzynarodowego otoczenia, konsekwentnie realizuje Strategię 4E, stawiając na efektywność, e-przemysł, elastyczność i ekologię. Jednym z  ekologicznych priorytetów jest energetyka. Polska Miedź podejmuje szereg inicjatyw ukierunkowanych na wdrażanie ekoefektywnych i  niskoemisyjnych technologii. Inwestycje dotyczące produkcji są ściśle skorelowane z  efektem ekologicznym, np. piec WTR w  Hucie Miedzi Legnica umożliwia m.in. produkcję miedzi z  przetopu złomów, a  przerób relatywnie czystych złomów wiąże się z  niższą emisją dwutlenku węgla i wpisuje się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Bardzo duży efekt środowiskowy przyniosła także m.in. zmiana technologii pieca szybowego na piec zawiesinowy w Hucie Miedzi Głogów, która doprowadziła do spadku sumarycznych emisji CO2 (bezpośrednich i pośrednich) o około 25%.

Do 2030 roku połowę zapotrzebowania na energię elektryczną KGHM planuje pokryć z własnych źródeł, w tym OZE. W spółce kontynuowany jest Programem Rozwoju Energetyki, a  wśród kluczowych elementów jest rozwój fotowoltaiki. I  tak m. in. w ciągu najbliższych 24 miesięcy w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. planowane jest oddanie do użytku elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW, co w skali roku pozwoli uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związków azotów, siarki oraz pyłów.

Każdego roku Spółka inwestuje setki milionów w  rozwiązania pro środowiskowe, tylko w 2019 roku było to 229 milionów zł, w tym największe wydatki w wysokości ponad 44 mln zł poniesiono na wymianę wież absorpcyjnych i  suszących fabryki kwasu siarkowego w Hucie Miedzi Legnica

W  kierunki przyjętych zamierzeń wpisuje się także realizacja działań w  obszarze gospodarki o  obiegu zamkniętym (GOZ), wzrost produkcji energii elektrycznej z istniejących bloków gazowo-parowych oraz przeprowadzone inwestycje w  obszarze ochrony środowiska.

W roku bieżącym, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce, KGHM uzyskał certyfikat zgodności swojego systemu zarządzania energią z  normą PN-EN ISO 50001:2018-09 – jednak już od roku 2017 KGHM sukcesywnie i  systemowo – zgodnie z ISO 50001 – podnosi swoją efektywność energetyczną – w wyniku czego w ciągu ostatnich lat (2017-2020) zaoszczędził co najmniej 210 GWh energii, co oznacza istotną redukcję śladu węglowego.

Rozwój ekologicznych rozwiązań w KGHM wynika z  głębokiego przekonania spółki, że sposób produkcji i działanie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju ma kluczowe znaczenie dla naszej wspólnej przyszłości.

elektrownia KGHM ZANAM

elektrownia KGHM ZANAM fot. mat. prasowe

Zrównoważony rozwój

KGHM jako sygnatariusz Agendy 2030 uwzględnia w  swoich codziennych zobowiązaniach takie obszary jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i  Gospodarka, Bezpieczeństwo oraz Efektywność Zasobowa. W ramach swojej polityki CSR KGHM realizuje oraz wspiera dziesiątki wydarzeń i  projektów. Zgodnie z  założeniami strategii Zarząd KGHM współpracuje z okolicznymi gminami oraz wspomaga ich rozwój. Miedziowa spółka zatrudnia mieszkańców pobliskich miejscowości, wspiera lokalnych sportowców poprzez sponsoring oraz wspomaga samorządy lokalne i  prospołeczne programy przez nie realizowane. W minionym roku do jednostek samorządu terytorialnego w Zagłębiu Miedziowym trafiło od KGHM ponad 550 mln zł z tytułu należnych podatków i opłat.

Ponadto KGHM prowadzi szeroko zakrojone działania CSR poprzez działalność swojej Fundacji, która wspiera finansowo wybrane projekty w  czterech obszarach: zdrowia i  bezpieczeństwa, sportu i  rekreacji, kultury i tradycji oraz nauki i edukacji.

ładowanie baterii

ładowanie baterii fot. mat. prasowe

KGHM Polska Miedź S.A. jako jeden z czołowych producentów miedzi na świecie ma szanse wpłynąć na rozwój ekologicznych rozwiązań. Miedź to surowiec strategiczny dla neutralnej klimatycznie gospodarki obiegu zamkniętego. Technologie, które przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych przez społeczeństwa UE o 75% (np. turbiny wiatrowe, ogniwa słoneczne, nisko-stratne sieci energetyczne), oparte są o nasze kluczowe produkty: miedź, srebro, ołów. Jednocześnie przemysł miedziowy w Unii Europejskiej odpowiada jedynie za około 0,4% emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty.

Według danych Banku Światowego zapotrzebowanie na miedź w przyszłości będzie rosło, m.in. ze względu na wykorzystanie miedzi w turbinach wiatrowych, panelach słonecznych czy przy produkcji akumulatorów. W latach 2020– 2050 w technologiach, które o 75 proc. mają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w UE potrzebne będzie 22 mln ton miedzi.

OZE – pojedyncza turbina wiatrowa o mocy 3 MW zawiera nawet 4,7 tony miedzi,

• Zrównoważony transport – samochód elektryczny ma średnio prawie cztery razy więcej miedzi, niż spalinowy (83 kg vs 23 kg). Do tego dochodzi jeszcze niezbędna infrastruktura punktów ładowania,

• Inteligentne i efektywne energetycznie budownictwo – typowe redukcje zużycia energii w przedziale 20-30 proc.

• Zielona energetyka – kable miedziane mają o około 60 proc. większą obciążalność prądową niż tej samej wielkości kable aluminiowe. Przewodność cieplna miedzi około 60 proc. wyższa, niż aluminium.

• Transformatory z uzwojeniem miedzianym – wysoka wydajność i efektywność kosztowa, nie wymagają okresowych kontroli, mniej podatne na uszkodzenia, mniejsze i lżejsze od jednostek wykorzystujących aluminium.

• Miedź w  morskiej energetyce wiatrowej – mniejsze ryzyko awarii połączenia kablowego, duży ciężar właściwy ułatwia układanie kabli podmorskich.