Firma z tradycjami w obliczu nowych perspektyw rynku budowlanego

Możliwość komentowania Firma z tradycjami w obliczu nowych perspektyw rynku budowlanego została wyłączona firma tygodnia, TOP Manager

Z Jorge Calabuig Ferre Wiceprezesem Zarządu Mostostal Warszawa SA, rozmawia Radosław Nosek

Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostal Warszawa SA fot. mat. prasowe Mostostal Warszawa
Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostal Warszawa SA fot. mat. prasowe Mostostal Warszawa

Czy jest szansa na to, aby branża budownictwa infrastrukturalnego w Polsce, w związku z napływem środków unijnych, w  tym z  KPO, złapała wreszcie drugi oddech? Czy branża wie jak tę szansę wykorzystać?

Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostal Warszawa SA: Jako branża i przede wszystkim – jako firma Mostostal Warszawa jesteśmy przygotowani do realizacji planów inwestycyjnych o dużej skali, nawet przy założeniu ich kumulacji w krótkim czasie. Spodziewany napływ środków unijnych, które pozwolą stronie inwestorskiej zrealizować szereg inwestycji do realizacji, traktujemy jako szansę rozwojową dla całej polskiej branży budowlanej.

Czy Mostostal Warszawa ma potencjał, by w pełni wykorzystać te szansę?

Zdecydowanie tak. Jesteśmy jedną z  niewielu firm, które prowadziły projekty inwestycyjne w ramach powojennej odbudowy Polski. Naszą pierwszą realizacją była odbudowa najważniejszej z  warszawskich przepraw – mostu im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Od tego momentu aktywnie uczestniczymy w  procesie budowy i  modernizacji kraju. Przez prawie osiem dekad firma zdobyła szerokie doświadczenie przy realizacji projektów we wszystkich kluczowych segmentach rynku: energetyce, przemyśle, infrastrukturze czy budownictwie kubaturowym. Jesteśmy obecni na placach budów w całej w Polsce, a z naszych usług korzystają zarówno publiczne podmioty jak i  prywatni Inwestorzy. Dodatkowo nasz potencjał wzmacnia współpraca w  ramach Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, gdzie poszczególne spółki: Mostostal Kielce, AMK Kraków i  Mostostal Płock uzupełniają swoją ofertę, dzieląc się wiedzą i  know-how, a  także wspierają się w  działalności operacyjnej. Atutem firmy jest również współpraca z  naszym strategicznym partnerem – hiszpańską Grupą Acciona.

Analizując portfel zleceń Mostostalu Warszawa dominują projekty infrastrukturalne – co Was wyróżnia w tym obszarze, jakie są Wasze przewagi?

Istotną część naszego portfela zamówień stanowią projekty infrastrukturalne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji tego rodzaju inwestycji. Z uwagi na skalę realizowanych projektów, Głównym Zamawiającym w tym sektorze pozostaje GDDKiA. Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, posiadamy własne wytwórnie mas bitumicznych oraz park maszynowy. Poza standardowymi projektami drogowymi realizujemy również zadania stanowiące wyzwanie z  uwagi na ich złożoność pod względem technologicznym. Jesteśmy generalnym wykonawcą jednej z ciekawszych inwestycji w Polsce tj. budowy odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica łącznie z tunelem mierzącym ponad 2 km. Jest to projekt bardzo wymagający z uwagi na skalę, technologię, know-how czy nawet logistykę. W realizacji wykorzystujemy posiadany przez nas specjalistyczny sprzęt TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Nasz TBM ma średnicę 15,2 m, co czyni go największą maszyną użytą dotychczas w  Polsce. Samo dostarczenie z Hiszpanii tej ważącej setki ton maszyny było ogromnym przedsięwzięciem. To największy w  historii transport zrealizowany na polskich drogach. Realizacja tak zaawansowanej technologicznie inwestycji pozwala nam zdobyć unikalne wśród polskich firm doświadczenie i potwierdza naszą pozycję jednego z  czołowych generalnych wykonawców.

Wracając do szansy związanej ze spodziewanym napływem środków unijnych – jakie atuty Mostostalu Warszawa pozwolą na rozwój spółki związany z realizacją tych inwestycji?

Wyróżnia nas przede wszystkim innowacyjne podejście. Na przestrzeni lat wprowadziliśmy szereg zmian w  naszej firmie. Myślę o  cyfryzacji procesu budowlanego, której jesteśmy liderem wśród generalnych wykonawców. Zaawansowane możliwości, jakie daje nam cyfryzacja i  innowacyjne podejście, stosujemy na każdym etapie realizowanych przez nas inwestycji: od etapu ofertowania, poprzez realizację i  odbiory, do okresu obsługi gwarancyjnej. Pierwszą budową, na której w szerokim zakresie wykorzystaliśmy rozwiązania cyfrowe, była zrealizowana kilka lat temu inwestycja Politechniki Poznańskiej – niemal zero-energetyczna siedziba Wydziału Architektury i  Wydziału Inżynierii Zarządzania. Była to jednocześnie jedna z  pierwszych inwestycji publicznych w Polsce, w której wykorzystanie rozwiązań cyfrowych typu BIM (ang. Building Information Modeling) było obligatoryjne. Cyfryzacja ma w budownictwie niezwykle istotne znaczenie. Jako Mostostal Warszawa byliśmy tego świadomi już kilka lat temu, co w chwili obecnej pozwala nam tworzyć nieszablonowe rozwiązania skrojone na miarę potrzeb każdego projektu. W procesie produkcyjnym cyfryzacja pozwala np. na szybszą i dokładniejszą komunikację z każdą ze stron procesu budowlanego (m.in. inwestorem i  podwykonawcami), wpływa również na poprawę kwestii związanych z  bezpieczeństwem pracy. Potencjał do poprawy bezpieczeństwa widzimy również w  technologiach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Prowadzimy w tym zakresie projekt wspólnie z Erasmus University Rotterdam. Innowacyjne podejście jest potrzebne nie tylko do usprawnienia procesów, ale też do dokładniejszej realizacji zadań zw. z rewitalizacją. Zastosowanie takich narzędzi jak np. skaning laserowy całego obiektu pozwoliło nam zrealizować z sukcesem modernizację historycznego dworca PKP Gdańsk Główny. Projekt został ostatnio wyróżniony w  konkursie „Diamenty Infrastruktury i  Budownictwa” jako kubaturowa realizacja roku.

Zrealizowana przez Mostostal Warszawa rekonstrukcja budynku dworca kolejowego w Gdańsku została wyróżniona w kategorii budownictwo kubaturowe podczas XV edycji wydarzenia „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Na zdjęciu: Dworzec PKP Gdańsk Główny. Fot. MW.
Zrealizowana przez Mostostal Warszawa rekonstrukcja budynku dworca kolejowego w Gdańsku została wyróżniona w kategorii budownictwo kubaturowe podczas XV edycji wydarzenia „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Na zdjęciu: Dworzec PKP Gdańsk Główny. Fot. MW.

W  związku ze spodziewanym napływem nowych inwestycji widzimy możliwość zwiększenia skali działalności i  dalszego rozwoju w  zakresie digitalizacji i  innych innowacyjnych rozwiązań. Mam tu na myśli większe wykorzystanie technologii związanych z  automatyzacją procesów na budowie, AI, wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, np. druku 3D w prefabrykacji.

Transformacja energetyczna to jeden z perspektywicznych segmentów rynku budowlanego, czy Spółka realizuje zadania w tym obszarze?

Od kilku lat odgrywamy kluczową rolę w  transformacji energetycznej Polski uczestnicząc w projektach, w których nasi Klienci stopniowo odchodzą od paliw kopalnych. W aktualnie realizowanych przez nas projektach często wykorzystywany jest gaz ziemny jako paliwo przejściowe, np. w  bloku CCGT w  Oświęcimiu czy kotle wodnym w  Katowicach. Takie działanie wpisuje się w  potrzebę zrównoważonego rozwoju oraz umożliwia stopniową adaptację do przyszłości opartej na całkowicie odnawialnych źródłach energii. W  sektorze hydroenergetycznym realizujemy projekt modernizacji elektrowni szczytowo- -pompowej Porąbka Żar.

We współpracy z partnerami wprowadzamy ekologiczne technologie do ciepłowni węglowych, stosując innowacyjne metody spalania RDF i  biomasy oraz zagazowania biomasy. Te działania pozwalają na dekarbonizację produkcji ciepła poprzez wykorzystanie odpadów jako alternatywnego źródła energii, redukują emisję szkodliwych gazów i  zwiększają efektywność energetyczną instalacji, wspierając transformację energetyczną w kierunku mniejszej szkodliwości dla środowiska.

Oczywiście, jako spółka Grupy Acciona, działamy zgodnie z  jej długoterminowym planem dotyczącym zielonej energii. Strategia ta obejmuje realizację zarówno zadań opartych na technologiach niskoemisyjnych, jak i  projektów związanych z  odnawialnymi źródłami energii. Znaczący wpływ na realizację tych celów mają spółki wchodzące w  skład Grupy Mostostal Warszawa.

AMK Kraków, będące centrum projektowym, specjalizuje się w  opracowywaniu zaawansowanych rozwiązań dla sektora energetycznego, co ma bezpośredni wpływ na innowacyjność i  jakość realizowanych przedsięwzięć. Z  kolei Mostostal Kielce, będący kolejnym filarem Grupy, wraz z  jego bogatym doświadczeniem w  konstrukcjach stalowych, dostarcza niezbędne komponenty umożliwiające skuteczną realizację projektów infrastrukturalnych i energetycznych, które są kluczowe w procesie transformacji energetycznej.

Mostostal Warszawa realizuje odcinek drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica. Elementem projektu jest wydrążenie ponad dwukilometrowego tunelu. Spółka wykorzysta do tego zaawansowany technologicznie specjalistyczny sprzęt TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Jorge Calabuig Ferre: Dostarczenie z Hiszpanii tej ważącej setki ton maszyny było ogromny fot. Mostostal Warszawa
Mostostal Warszawa realizuje odcinek drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica. Elementem projektu jest wydrążenie ponad dwukilometrowego tunelu. Spółka wykorzysta do tego zaawansowany technologicznie specjalistyczny sprzęt TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Jorge Calabuig Ferre: Dostarczenie z Hiszpanii tej ważącej setki ton maszyny było ogromny fot. Mostostal Warszawa

Klienci Mostostalu Warszawa realizując te ambitne zadania wspierani są przez fundusze europejskie, które stanowią kluczowe źródło finansowania inicjatyw związanych z transformacją energetyczną. Dzięki tym środkom mamy możliwość realizacji projektów, które przyczyniają się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w  miksie energetycznym Polski, wpisując się w  europejskie oraz globalne trendy zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej.