Eksperci programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki poszukiwani

Możliwość komentowania Eksperci programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki poszukiwani została wyłączona Aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór ekspertów w największym programie wsparcia innowacyjności w Polsce – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. O swoich doświadczeniach z zakresu pracy eksperta opowiadają naukowcy, którzy od lat współpracują z NCBR.

baner Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
baner Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR poszukuje ekspertek i ekspertów, którzy będą uczestniczyć w ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów, a także rozpatrywać protesty, opiniować zmiany w projektach czy monitorować postępy w realizacji projektów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub uprawnień, zainteresowani mogą ubiegać się o status eksperta branżowego, eksperta finansowego lub w obu tych zakresach. NCBR zaprasza specjalistów ze środowisk naukowych, przemysłowych, finansowych, gospodarczych i społecznych do nawiązania współpracy.

Każdy kandydat na eksperta FENG musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe oraz wiedzę i udokumentowane doświadczenie zawodowe (wymagana jest znajomość nowoczesnych technologii stosowanych na świecie umożliwiająca ocenę potencjału rynkowego i innowacyjności, a także znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej oraz realiów gospodarczych i uwarunkowań prawnych) w dziedzinie, do oceny której aplikuje. Konieczne jest również spełnienie wymagań formalnych, jak np. korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych czy niepozostawanie w stosunku pracy z Instytucjami Pośredniczącymi lub Instytucją Zarządzającą FENG. Niezbędne jest również posiadanie aktywnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przejrzysta współpraca przy innowacyjnych projektach

Dr hab. inż. Szczepan Paszkiel, profesor Politechniki Opolskiej, od kilkunastu lat współpracuje z NCBR. W roku 2021 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, a już rok później znalazł się w grupie 2% najbardziej wpływowych naukowców świata według prestiżowego rankingu opracowanego na bazie współczynnika cytowalności, przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda (USA). Jest autorem dwóch książek naukowych, 16 rozdziałów w monografiach naukowych oraz blisko 150 publikacji naukowych i jednego podręcznika akademickiego dotyczącego neuroinformatyki i technologii interfejsów mózg-komputer. Oprócz współpracy z NCBR, był także wielokrotnie zapraszany do zaangażowania się jako ekspert w ocenę w ramach programów NAWA, Austrian Science Fund, Central European Exchange Program for University Studies oraz PARP. Ekspertyza naukowa prof. Szczepana Paszkiela dotyczy szeroko pojętej automatyki i robotyki, informatyki oraz inżynierii biomedycznej. 

W roli eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju występuję już od kilkunastu lat. W tym czasie pełniłem także rolę przedstawiciela NCBR w funduszach inwestycyjnych. Ekspertem w ramach programu FENG jestem od ubiegłego roku. Współpracę z NCBR oceniam bardzo dobrze. Bardzo cenię sobie merytoryczną i konkretną współpracę z osobami wspierającymi ekspertów w ocenach w charakterze formalnym i administracyjnym. Jest to niezwykle ważne, ponieważ oprócz wiedzy merytorycznej eksperta na wielu etapach – czy to oceny wstępnej, czy okresowej – konieczne jest także przestrzeganie formalnych aspektów oceny, które dodatkowo weryfikują pracownicy NCBR. Zdecydowanie ułatwia to pracę i wpływa na kompleksowe przestrzeganie kryteriów oceny – mówi o realiach współpracy prof. ucz. dr hab. inż. Szczepan Paszkiel.  

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do grona ekspertów NCBR, mają możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w procesie tworzenia innowacji poprzez realny wpływ na rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki i nauki. Otrzymują zaświadczenie o współpracy z NCBR oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Podstawową korzyścią wynikającą z pełnienia roli eksperta NCBR jest możliwość ciągłego poszerzania horyzontów w zakresie dyscyplin naukowych, które reprezentuje. Pełniąc rolę eksperta, naukowiec w sposób ciągły utrzymuje aktualną wiedzę w zakresie nowych trendów rozwoju nauki i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w danym obszarze na terenie Polski i świata. Ponadto ocena projektów to wiele spotkań/paneli, które są ciekawym miejscem wymiany wiedzy. Przy tym warto podkreślić, iż obecnie proces oceny przebiega zdalnie, co nie wymaga od ekspertów konieczności przemieszczania się, a co z tym się wiąże jest to duża oszczędność czasu. Praca eksperta podlega również gratyfikacji finansowej, co jest miłym zwieńczeniem przeprowadzanej oceny – dodaje prof. ucz. dr hab. inż. Szczepan Paszkiel.    

Wyzwanie i satysfakcja

Dr Maja Leszczyńska to specjalistka IT z bogatym doświadczeniem praktycznym. Jest zaangażowana w różnorodne aktywności akademickie i biznesowe. Jako adiunkt w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW) realizuje kluczowe dla rozwoju uczelni zadania, w których wykorzystuje umiejętności zarządzania i ekspertyzy związanej z zastosowaniami informatyki w różnych obszarach merytorycznych oraz skutecznej współpracy na styku praktyki i nauki. Odpowiada za kontakty z przedstawicielami biznesu w ramach kierunku Informatyka w biznesie i czynnie współpracuje z jednostkami uczelni odpowiedzialnymi za transfer wiedzy do otoczenia. Od 2017 r. czynnie wspiera rozwój polskich firm, konsultując rozwiązania B+R oraz recenzując wnioski o dofinansowanie m.in. w NCBR, PARP czy DARR S.A. Efekty jej pracy zostały dziesięciokrotnie wyróżnione indywidualnymi nagrodami Rektora UEW za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Na co dzień kieruje się zasadą: „Nie bądź częścią problemu, bądź częścią rozwiązania!” – i w tym duchu współpracuje z biznesem, zapraszając do tej współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem współczesnego potencjału IT.

– Współpracuję z NCBR od 2017 roku, najpierw w roli eksperta w zakresie programu POIR, obecnie programu FENG. Proces oceny wniosków, w którym uczestniczę w NCBR, jest – w mojej opinii – skupiony wokół wnioskodawcy. Procedury oceny wniosków obejmują bowiem nie tylko samą ewaluację kryteriów, ale przede wszystkim wiążą się z przekazaniem wnioskodawcom wiedzy, co zrobić, aby poszczególne kryteria zostały spełnione. Proces rekomendacji, w ramach którego wskazywane są kierunki i sposoby poprawy zapisów wniosku, jest dużym wyzwaniem intelektualnym, wymaga wnikliwej analizy zapisów wniosków oraz dokumentacji konkursowej. Przynosi również dużo satysfakcji, zwłaszcza w sytuacji, gdy na podstawie uzyskanych rekomendacji wnioskodawca skutecznie poprawi swój wniosek. Dzięki tak skonstruowanym procedurom oceny, rola eksperta wiąże się nie tylko z wykorzystywaniem wiedzy i doświadczenia do oceny, ale umożliwia także dzielenie się swoją ekspertyzą z podmiotami, które czynnie kreują innowacje i przyczyniają się do rozwoju potencjału polskiej gospodarki – tłumaczy swoją rolę w procesie oceny wniosków dr Maja Leszczyńska.

Proces oceny wniosków o dofinansowanie podlega w NCBR ścisłym procedurom, które obowiązują wszystkich ekspertów. Pracownicy NCBR wspierają ekspertów na każdym kroku oceny.

– Współpraca z NCBR jest niezwykle sprawna. Choć procedury pod względem biurokratycznym są wymagające, co nie dziwi przy tak dużej odpowiedzialności za właściwe wydatkowanie środków publicznych, to pracownicy NCBR współpracujący z ekspertami aktywnie towarzyszą ekspertom w całym procesie oceny wspierając ich w spełnianiu rygorów proceduralnych oraz dostarczając licznych narzędzi usprawniających pracę. Jest to współpraca, które pozwala mi ciągle doskonalić moje umiejętności merytoryczne oraz spełniać się zawodowo w roli eksperta i edukatora w profesjonalnej i miłej atmosferze – ocenia dr Leszczyńska.

Nabór na ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ma charakter ciągły i trwa do momentu opublikowania informacji o jego zakończeniu (nie później niż 2 tygodnie przed jego zakończeniem), nie dłużej jednak niż do końca okresu wyboru projektów do dofinansowania w ramach FENG.

Wszelkie niezbędne informacje nt. naboru (regulamin naboru, wzór umowy, obowiązujące wytyczne dla ekspertów) znajdują się na stronie NCBR.

źródło informacji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju