E.ON Foton jedną z firm z największym doświadczeniem w obszarze rozwiązań OZE w Polsce

Możliwość komentowania E.ON Foton jedną z firm z największym doświadczeniem w obszarze rozwiązań OZE w Polsce została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Z Michałem Skorupą prezesem E.ON Foton Sp. z o.o., rozmawia Marcin Prynda

Michał Skorupa, prezes E.ON Foton Sp. z o.o
Michał Skorupa, prezes E.ON Foton Sp. z o.o fot. mat. prasowe

Od kiedy firma Foton Technik (obec – nie E.ON Foton) rozpoczęła działal – ność i jaka jest jej obecna pozycja na rynku fotowoltaiki w  Polsce. Ile do tej pory firma zamontowała modułów fotowoltaicznych?

Firma Foton Technik (obecnie E.ON Fo – ton) rozpoczęła swoją działalność w  2015 roku. Od tego czasu sukcesywnie poszerza zakres swojej działalności i  oferowanych produktów o  najnowocześniejsze rozwią – zania. Dziś, jako lider rynku instalacji fo – towoltaicznych w Polsce, projektuje i insta – luje systemy fotowoltaiczne, a także oferuje komplementarne z nimi produkty takie jak pompy ciepła, magazyny energii czy stacje ładowania. Obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i  biznesowych na te – renie całej Polski. Możemy pochwalić się realizacją montażu 450 tys. modułów fo – towoltaicznych. Nasze dane pokazują, że wykonujemy prawie 1000 realizacji mie – sięcznie, a zaufało nam do tej pory 25 ty – sięcy klientów. Z dumą mogę powiedzieć, że jesteśmy jedną z firm z największym do – świadczeniem w obszarze rozwiązań OZE w Polsce.

Kiedy FOTON Technik dołączył do Grupy innogy (obecnie E.ON) i  co przyniosła firmie ta zmiana m.in. je – śli chodzi o zakres oferty i skalę mon – taży?

W 2016 roku głównym udziałowcem firmy został koncern innogy (obecnie E.ON Pol – ska). E.ON należy do największych spółek energetycznych w  Europie. Operuje na 15 rynkach, gdzie obsługuje ok. 53 mln klien – tów. Jak wiadomo, energia odnawialna jest podstawą naszych usług od początku istnienia Spółki i  także jako E.ON Foton nadal pozostajemy skupieni na ofero – waniu usług związanych z  OZE, przede wszystkim instalacjach fotowoltaicznych i  komplementarnych z  nimi produktów. Tak jak wspomniałem naszym celem jest ciągłe rozbudowywanie oferty i  podnoszenie jakości usług, natomiast teraz dołą – czając do giganta na rynku energetycznym – Grupy E.ON – zyskamy międzynarodo – we doświadczenie, wsparcie z Grupy, tym samym oferując naszym klientom jeszcze bardziej optymalne produkty. Dodatkowo, w strategii E.ON energia odnawialna i de – karbonizacja ma specjalne miejsce. Klu – czowym wyzwaniem w najbliższych latach jest transformacja energetyczna, a  E.ON bierze w niej czynny udział, oferując klien – tom innowacyjne, efektywne rozwiązania w  dziedzinie wytwarzania energii, ciepła i chłodu. E.ON Foton w tym obszarze ma kompleksową ofertę dla segmentu budow – nictwa jednorodzinnego, gospodarstw rol – nych oraz małego i średniego biznesu.

Jak rozwija się rynek rozwiązań OZE dla indywidualnych odbiorców? Ja – kie korzyści odnosi właściciel domku jednorodzinnego z takiej instalacji?

Oszczędności dla konsumentów, którzy decydują się na panele fotowoltaiczne, są bezsprzeczne. Nasi klienci coraz częściej korzystają z rozwiązań sprzężonych: łączą fotowoltaikę z  pompami ciepła i  magazy – nami energii. Magazynowanie wyprodu – kowanej przez własną instalację energii, daje niezależność energetyczną – przerwy w  dostawach spowodowanych zerwaniem linii w  czasie burz czy blackouty spowo – dowane okresowym przeciążeniem linii przestają stanowić problem. Dzięki pompie ciepła natomiast zyskują też praktycznie bezkosztowe i bezobsługowe źródło ciepła – nie muszą kupować surowca do ogrze – wania i poświęcać czasu na uruchamianie pieca.

Proszę ocenić potencjał rozwoju rynku rozwiązań OZE dla przedsiębiorstw i  gospodarstw rolnych. Co obejmuje taka oferta? Jakiego rodzaju odbiorcy najchętniej z niej korzystają?

Zbliża się radykalna zmiana na rynku związana ze zmianą obecnego systemu opustów dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Sytuacja ta może doprowadzić do pewnego wyhamowania zainteresowa – nia instalacjami fotowoltaicznymi po stro – nie klienta indywidulnego, ale jestem prze – konany, że rosnące ceny energii wpłyną na mocny wzrost popytu po stronie klienta biznesowego, w tym również klientów pro – wadzących działalność rolniczą.

Proszę ocenić rządowe wsparcie w  zakresie fotowoltaiki i  OZE m.in. poprzez program Mój Prąd 3.0. Czy Państwa zdaniem rok 2022 będzie ko – lejnym rokiem dynamicznego rozwo – ju tego rynku w Polsce?

Likwidacja opustów w perspektywie kilku miesięcy przekonała sporo ludzi do przy – spieszenia decyzji. Nadal nie spodziewamy się znacznego wyhamowania całkowitej dynamiki sprzedaży i  przyłączania no – wych instalacji. Konsumenci nadal będą szukać możliwości obniżenia rachunków za energię. Fotowoltaika im to umożliwia. Własne panele to też wstęp do budowa – nia domowej niezależności energetycznej. Duże nadzieje pokładane są w kolejnej edy – cji programu Mój Prąd 4.0. Zgodnie z za – powiedziami, system wsparcia ma ruszyć na przełomie pierwszego kwartału przy – szłego roku i obejmować dofinansowaniem również magazyny energii.