Doradca podatkowy jest idealnym uzupełnieniem dla przedsiębiorcy

Możliwość komentowania Doradca podatkowy jest idealnym uzupełnieniem dla przedsiębiorcy została wyłączona Aktualności, Prawo i Podatki

Wywiad z dr. Jackiem A. Zielińskim – Przewodniczącym dolnośląskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (DO KIDP)

dr. Jacek A. Zieliński – Przewodniczący dolnośląskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (DO KIDP) fot. mat. prasowe

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Co to oznacza i kim jest obecnie doradca podatkowy, co go odróżnia od innych zawodów finansowych np. księgowego, czy biegłego rewidenta?

Zawód zaufania publicznego to profesja polegająca na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Każdy taki zawód oraz jego samorząd jest regulowany ustawą, o czym stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód doradcy podatkowego, jego powstanie oraz funkcjonowanie uregulowała Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym i właśnie w myśl wspomnianej ustawy ta profesja jest prawnie chroniona i polega na łączeniu w sobie elementów zawodu prawnika, księgowego i doradcy finansowego. Praca doradcy podatkowego polega na udzielaniu porad i opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, stałej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych i reprezentowaniu podatników w sporach z fiskusem.

Różnic pomiędzy zawodem doradcy podatkowego i wymienionymi profesjami jest sporo i są one subtelne, często niedostrzegane lub niedoceniane przez podatników. Moim zdaniem najważniejsza z nich to obowiązek przestrzegania przez doradcę podatkowego tajemnicy zawodowej, również po zakończeniu świadczenia usług. Zwolnić z niej może tylko sąd. Inną, równie ważną kwestią jest fakt, że doradca jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta. Inne różnice wynikają z cech jakimi się charakteryzuje profesja doradcy podatkowego, między innymi: posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym, może występować jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i kontrolnych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, gdzie może wnosić kasację. Doradca jest członkiem K.I.D.P., która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu. Ma on obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego. Czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, a doradca może potwierdzać dokumenty za zgodność z ich oryginałem (co jest ewenementem na skalę europejską).

Jakie jest zapotrzebowanie na usługi doradców podatkowych ze strony przedsiębiorstw?

Jednym słowem, to zapotrzebowanie jest ogromne, mając na uwadze, że system podatkowy w Polsce oraz w UE jest coraz bardziej skomplikowany. Państwo to nie jest przedsiębiorstwo, nie generuje zysku. Zatem, aby komuś dać, to musi komuś zabrać. Sytuacja taka powoduje, że rząd nakłada coraz więcej podatków albo zmienia zasady obliczania obecnie funkcjonujących. Już nikt nie pamięta, że obecne stawki VAT miały być tymczasowe, a ile lat już minęło? Takich przypadków jest więcej, a brak stabilności systemu podatkowego jest największą bolączką przedsiębiorców. Obecny rok charakteryzuje się znacznymi zmianami w systemie podatkowym, m.in.: powszechnie obowiązujący JPK, „split payment” – na razie fakultatywny, „cała Polska jedna wielką strefą” itd. Mając na uwadze te wszystkie zmiany – jak przedsiębiorca ma się w ty wszystkim odnaleźć?   Doradca podatkowy jest więc idealnym uzupełnieniem dla przedsiębiorcy, gdyż doskonale łączy on wiedzę teoretyczną z rzeczywistością gospodarczą. Przytoczę tu słowa J.W. Goetego, „Sama wiedza nie wystarczy, trzeba umieć ją stosować”.

Proszę przedstawić działanie samorządu doradców podatkowych na Dolnym Śląsku. Jak wielu członków zrzesza DO KIDP? Jakie są podejmowane działania samorządu w obszarze szkoleń, popularyzacji zawodu doradcy podatkowego, zwiększania świadomości wśród społeczeństwa, że jest to zawód zaufania publicznego?

Dolnośląski Oddział KIDP, obecnie zrzesza około 780 doradców podatkowych i liczba ta utrzymuje się na stałym poziomie od kilku lat. Młodych ludzi chętnych na profesję doradcy nie brakuje, ale stan taki jest wynikiem trudnych egzaminów, które charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym utrzymywanym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną oraz warunków naturalnych, gdzie doradcy odchodzą na zasłużoną „emeryturę”. Wracając do pytania, to działania zarządu DO KIDP wynikają z uchwały programowej uchwalonej przez V Zjazd KIDP, gdzie określono priorytety: wzmocnienie zawodu doradcy podatkowego oraz umocnieniu wizerunku tego zawodu jako zawodu zaufania publicznego, a także jego promocja. Do takich działań można zaliczyć: organizowanie cyklicznych szkoleń dla doradców o różnorodnej tematyce podatkowej i ogólnogospodarczej,czynne współdziałanie z uczelniami oraz organizacjami studenckimi, współorganizowanie konkursu „wiedzy o podatkach” dla uczniów szkół średnich,współfinansowanie doradców chętnych na poszerzanie swej wiedzy na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego pod patronatem DO KIDP – ,,Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym”, itd. To też organizowanie Konferencji Międzynarodowych z cyklu „Podatki bez granic” przy współpracy z Izbami Doradców Podatkowych z Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy.

Jakie są najważniejsze plany działań DO KIDP w tym roku?

Tych działań jest wiele. Na szczególną uwagę zasługuje VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu ,,Podatki bez granic”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 12-13.10.2018r. a tematem przewodnim będą „Oszustwa podatkowe – fakty i mity”. Konferencje te w latach ubiegłych zyskały uznanie i prestiż na arenie międzynarodowej. Tegoroczna jest organizowana we współpracy z Izbą Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Zakładamy udział 150 uczestników – w tym doradców podatkowych i przedsiębiorców z Polski i Czech, przedstawicieli Sądów Administracyjnych, a także Uniwersytetów, Ambasad oraz służb podatkowych Polski i Czech. Wydarzenie to zostało objęte patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Konsula Honorowego Republiki Czeskiej we Wrocławiu i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Wszystkich chętnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu już teraz zapraszamy a szczegółów uczestnictwa proszę szukać na http://www.dolnoslaski.kidp.pl/ lub pytać w naszej siedzibie: Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Oddział Dolnośląski, ul. Plac Solny 16/407, 50-062 Wrocław, tel.: +48 71 342 15 13 , e-mail: sekretariat@kidp.wroclaw.pl

 

dr Jacek A. Zieliński

Jacek Andrzej Zieliński – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzanie i Informatyka. Absolwent podyplomowego studium w Uniwersytecie Wrocławskim o kierunku prawo podatkowe. Absolwent podyplomowego Studium o kierunku rachunkowość i kontrola finansowa w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzanie i Informatyka. Od 1993 r. wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych „V.I.B.” s.c., Dwudziestopięcioletnie doświadczenie jako doradca podatkowy o nr wpisu 00411. Od siedemnastu lat udziela się w samorządzie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w tym osiem lat (2 kadencje) jako Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych i od stycznia 2018 r, jako Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału KIDP. Wykładowca uczelniany oraz na zlecenie innych samorządów, w tym zagranicznych, w zakresie podatków i doradztwa podatkowego. Dr Jacek A. Zieliński jest autorem wielu publikacji wydawniczych (artykułów oraz wydawnictw książkowych) z zakresu outsourcingu doradztwa podatkowego i usług rachunkowych, w tym również promujących zawód doradcy podatkowego wśród studentów prawa i ekonomii jak i przedsiębiorców z sektora MSP.