Dobre zarządzanie finansami i inwestycje służące mieszkańcom

Możliwość komentowania Dobre zarządzanie finansami i inwestycje służące mieszkańcom została wyłączona Aktualności, Samorząd

Rozmowa z Sylwiuszem Jakubowskim, wójtem Gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski, wójt Gminy Żelazków fot. mat. prasowe

Dobiega końca Pana kadencja jako wójta gminy Żelazków. Jakie ważne dla mieszkańców przedsięwzięcia udało się przeprowadzić kierowanemu przez Pana samorządowi?

Za bardzo ważną inwestycję uważam budowę Domu Dziennego Pobytu Seniora w Żelazkowie. Zostało podpisane porozumienie z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wielkopolskiego „Senior+” na lata 2015 – 2020, Edycja 2018. Koszt budowy wynosi: 900 tys. złotych, z czego dofinansowanie stanowi  ponad 287 tys. zł. Z kolei, na termomodernizację budynku OSP, z częścią administracyjną w Żelazkowie, został złożony wniosek w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi  ponad 762 tys. zł, z czego dofinansowanie – ponad 648 tys. zł.

dom seniora żelazków fot. mat. prasowe

Na terenie Gminy powstały ostatnio dwa nowe publiczne Przedszkola Samorządo­we: w Dębem i w Russowie. Utworzono także Szkołę Podstawową w Kokaninie. W fazie projektowej jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skarszewie.  W planach jest dobudowanie dwóch sal lekcyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych. Środki przeznaczone na ten cel to: 400 tys. zł.

Zbudowaliśmy boisko wielofunk­cyjne przy Szkole Podstawowej w miej­scowości Kokanin, a obecnie trwa przebudowa OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w Żelazkowie oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zborów z prze­znaczeniem na Dom Kultury. Ważna jest też rewitalizacja i adaptacja budynku zabytkowej oficyny w zespole dworskim na siedzibę Gminne­go Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicz­nej Gminy Żelazków.

Zagospoda­rowywany jest również teren w centrum Żelaz­kowa, gdzie chcemy urządzić plac zabaw i siłownię zewnętrzną oraz ciągi piesze, wyposażone w ławki oraz oświetlenie. Nowo powstała infrastruktura jest obiektem niekomercyjnym, ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. W upalne dni została tam uruchomiona kurtyna wodna, dzięki której przechodzący mieszkańcy mogli schłodzić się w mgiełce zimnej wody. Na realizację budowy placu, otrzymano wsparcie w wysokości ponad 299 tys. zł.

Inwestycje Gminy Żelazków fot. mat. prasowe

Ważna jest również odbudowa zabytkowego parku w Żelazkowie. Koszt tego przedsięwzięcia wyceniono na 2,295 mln złotych. W celu realizacji tego zadania został złożony wniosek w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie ma wynieść 1 698 tys. złotych.

 Stawiamy również na budowę otwartych stref aktywności, jak np. w Dębem, czy plenerowych miejsc spotkań i relaksu. Dbamy, aby rozwój takiej małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej miał charakter wielopokoleniowy.

Dofinansowujemy również mieszkańcom budowę indywi­dualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dzięki wykorzystaniu funduszy sołeckich wykonano sze­reg działań, stanowiących odpowiedź na potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw: doposażano świetlice wiejskie, kluby, place zabaw itp.

 

Na jakość życia, bezpieczeństwo, wpływa również stan dróg, budowa chodników Jak wygląda realizacja inwestycji w tym obszarze?

We współpracy z samorządem powiato­wym, chcemy przebudować drogę powiatową w relacji Morawin-Pamięcin, której 70% leży na terenie Gminy Żelazków. Do tego dochodzi renowacja drogi gminnej Russów-Borków Stary. W trakcie realizacji jest również prze­budowa drogi gminnej w miejscowości Złotniki Małe, droga gminna Witol­dów-Russów, droga w mieście Kokanin oraz w Skarszeweku. Można jeszcze wspomnieć o przebudowie drogi gminnej w Biernatkach. Przebudowa drogi gminne Ilno – Skarszew jest w fazie przygotowywania dokumentacji techniczno – kosztorysowej, a szacowany koszt wykonania prac to 2  mln zł. Na przebudowę drogi gminnej miejscowości Dębe (tereny inwestycyjne przy drodze wojewódzkiej nr 470 Kalisz – Turek) złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie zadania w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wnioskowana dotacja to 3 143 831 zł, a wkład własny wynosi ponad 785 tys. zł.

Wymieniliśmy tylko część z bardzo wielu przedsięwzięć służących poprawie jakości życia mieszkańców. Czy nie stanowią one jednak zbyt dużego obciążenia dla gminnych finansów? Jaka jest kondycja finansowa gminy?

Kondycja finansowa gminy jest bardzo dobra. Potwierdzeniem tego jest wysokie miejsce gminy Żelazków w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce. Ranking opracowały niezależne, renomowane instytucje: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. W najnowszym rankingu za 2016 rok, w grupie 1559 gmin wiejskich Gmina Żelazków jest na wysokiej 99 pozycji. (najwyższej spośród gmin wiejskich województwa wielkopolskiego). Prezentacja wyników obejmowała następujące wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Staramy się więc, jako samorząd, realizować inwestycje służące mieszkańcom, pozyskiwać na ten cel środki zewnętrzne, w tym unijne, ale dbając jednocześnie o jakość i bezpieczeństwo zarządzania finansami.