Błędy przy wypełnianiu zeznań PIT

Możliwość komentowania Błędy przy wypełnianiu zeznań PIT została wyłączona Aktualności, porady ekspertów, Prawo i Podatki

Choć podatnicy mają czas na złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT do 2 maja br., wielu z nich postanowiło złożyć swoje deklaracje do urzędu skarbowego wcześniej. Niestety, jak co roku, część formularzy będzie błędnie wypełniona. Jakie są najczęstsze błędy podatników w tym zakresie i w jaki sposób ich unikać?

pit rozliczenie fot. Systim.pl

Pozostało niewiele czasu na złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT – ostateczny termin mija 2 maja br. Część zeznań trafiła lub trafi do fiskusa z błędami, które – jak się okazuje, powtarzają się co roku. Czy można ich uniknąć i jakie są to pomyłki?

Niepoprawne formularze

Jedną z najczęstszych pomyłek jest sięgnięcie po nieprawidłowe formularze podatkowe, które co roku ulegają zmianom oraz aktualizacjom.

– W rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik myląc deklaracje nie spełnia de facto swojego obowiązku podatkowego. Musi on bowiem złożyć do danego urzędu skarbowego zeznanie według ustalonego wzoru. Właściwe formularze PIT odnaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów. Oprócz tego, przy wyborze właściwego wzoru zeznania warto zapoznać się z pouczeniami, jakie zawiera na początku każdy formularz bądź sięgnąć po profesjonalne aplikacje chmurowe – tłumaczy Szymon Kwasigroch z Systim.pl.

Warto w tym miejscu dodać, iż w przypadku formularzy składanych od 21 grudnia 2021 dla PIT-36 obowiązuje druk o numerze 29, dla PIT-37 jest to numer 28, zaś dla PIT-38 numer 15. Co ważne, w przypadku zeznania w formie tradycyjnej na dole każdej jego strony, obok nazwy formularza, numer pojawia się w nawiasie (dla przykładu PIT-36(29)).

Zły wybór identyfikatora podatkowego

Do kolejnego, dość często popełnianego przez podatnika błędu, dochodzi już niemal w pierwszej pozycji formularza PIT – a mianowicie do niewłaściwie wybranego identyfikatora podatkowego. W przypadku najpopularniejszych formularzy – PIT-36 oraz PIT-37 – podatnik ma tu do wyboru NIP bądź PESEL. Który z nich zatem jest właściwy i w jakiej sytuacji?

– Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników po numer PESEL sięgają podatnicy będący osobami fizycznymi, niebędący jednak zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług bądź nieprowadzący działalności gospodarczej. W sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej podatnik zobowiązany jest do wpisania NIP – dodaje ekspert z Systim.pl

Ryzyko wspólnego rozliczania się

W przypadku zeznań składanych wspólnie z małżonkiem nie prowadzącym działalności gospodarczej należy pamiętać, iż małżonek posługuje się numerem PESEL. Oprócz tego, w sytuacji wyboru opodatkowania wspólnego z małżonkiem, należy mieć na uwadze fakt, iż tego typu opodatkowanie jest skierowane wyłącznie do tych osób, którzy spełniają warunki określone w art. 6 ustawy o PIT. Zdarza się również, że przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie zapominają o zachowaniu kolejności, która to ustalona jest na początku formularza, co sprawia, że w części podatnika wpisują dane współmałżonka. Stąd też warto zapamiętać, iż część B1 formularza przeznaczona jest dla podatnika, część B2 zaś dla małżonka i zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać poszczególne pola w formularzu.

Brak danych identyfikacyjnych oraz podpisu

Do częstych pomyłek przy uzupełnianiu deklaracji należą również błędy formalne, takie jak brak danych identyfikacyjnych czy też brak podpisu samej deklaracji (tak w wersji papierowej, jak i elektronicznej). Według Szymona Kwasigrocha, podatnik pamiętać musi również o wprowadzeniu aktualnego adresu zamieszkania.

– Nie zaliczają się do nich te adresy zamieszkania, które były aktualne w ostatnim dniu roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania PIT za dany rok zmieniły się, a także adresy zameldowania. Chyba, że stanowią one taki sam adres, jak adres zamieszkania – twierdzi specjalista.

Zdarza się także, że przy sprawdzeniu deklaracji PIT wykazany dochód nie odpowiada różnicy między kwotą przychodów a kosztami ich uzyskania. Dzieje się tak w przypadku, gdy podatnik uzyskuje dochody od kilku płatników i nieprawidłowo zsumował kwoty na podstawie PIT-11. W takiej sytuacji podatnik ma prawo skorygować złożone już zeznanie poprzez ponowne wypełnienie zeznania podatkowego ze wszystkimi przychodami. W rubryce „Cel złożenia formularza” musi jedynie zaznaczyć „Korekta zeznania”. Co ważne, korektę może on złożyć zarówno elektronicznie, jak i dostarczyć tradycyjną pocztą bądź osobiście złożyć do urzędu skarbowego.

źródło informacji: Systim.pl