Bezpieczne gospodarowanie odpadami

Możliwość komentowania Bezpieczne gospodarowanie odpadami została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Odpady to uboczny produkt działalności człowieka. Wytwarzane są przez każdego z nas, każdego dnia. I chociaż pozornie wydawać by się mogło, że śmiecimy mało, bo statystycznie „produkujemy” niecały kilogram odpadów dziennie, to w skali całego kraju tylko jednego dnia pozbywamy się ok. 33000 ton nie zawsze zbędnych rzeczy.

fot. mat. prasowe

Rocznie to 12 milionów ton odpadów pochodzących z samych gospodarstw domowych. – Gdybyśmy chcieli taką ilość gdzieś umieścić, np. zasypać nimi Stadion Narodowy w Warszawie, to potrzebowalibyśmy tych stadionów aż 30 – mówi Roman Jagiełło, prezes spółki Chemeko-System.

W przeszłości gromadzenie odpadów w wyznaczonym miejscu było jedynym stosowanym rozwiązaniem. Niestety często na wysypiskach brakowało specjalnych zabezpieczeń, co stanowiło poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Zanieczyszczenia przedostawały się do gleby i wód podziemnych, a do tego w sposób niekontrolowany następowała emisja gazów do atmosfery. – Dopiero rozwój gałęzi nauki, jaką jest ochrona środowiska, oraz nowelizacja prawa w zakresie budowy składowisk odpadów umożliwiły gospodarowanie odpadami w sposób odpowiedzialny i bezpieczny – wyjaśnia Jagiełło.

Spółka Chemeko-System od początku swojej działalności dążyła do stworzenia jak najefektywniejszego systemu postępowania z odpadami. Zakład Przetwarzania Odpadów w Rudnej Wielkiej powstawał w okresie przemian gospodarczych oraz zmian prawnych związanych ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. – To pozwoliło nam dostosować realizowany projekt do obowiązujących dziś restrykcyjnych norm związanych z ochroną środowiska – mówi prezes Chemeko-System. – W efekcie podjętych działań spółka uzyskała w 2012 roku status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla regionu północno-centralnego województwa dolnośląskiego.

Tak powstał innowacyjny zakład, w skład którego wchodzą: nowoczesna linia do produkcji paliw alternatywnych z odpadów, modułowa stacja ich segregacji oraz instalacja do ich biologicznego przetwarzania w procesie biosuszenia, biostabilizacji i kompostowania. Na terenie Zakładu znajduje się także w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego składowisko. Spełnia ono wszystkie rygorystyczne wymagania stawiane przed tego typu inwestycjami. – By zabezpieczyć środowisko przed skażeniem, zastosowaliśmy podwójne uszczelnienie dna i skarp kwater, w których składowane są odpady. Do tego celu wykorzystaliśmy warstwę gruntów nieprzepuszczalnych oraz folię PEHD, na której ułożony jest system drenaży. Odcieki powstające w procesach rozkładu są odbierane systemem rurociągów i gromadzone w specjalnych zbiornikach, z których wywożone są do oczyszczalni ścieków – wyjaśnia prezes spółki.

Całe składowisko jest obwałowane, ogrodzone, a wokół nasadzono roślinność izolacyjną. Odpady, trafiające na kwaterę po wcześniejszej segregacji, przykrywane są warstwami ziemi, a następnie prasowane, więc do powietrza nie przedostają się pyły, bakterie ani nieprzyjemne zapachy. Biogaz powstający w takim złożu jest ujmowany systemem studni odgazowujących i kierowany do agregatu kogeneracyjnego, gdzie przetwarzany jest na ciepło i energię elektryczną. Korzyścią wynikającą z takiego rozwiązania jest przede wszystkim ograniczenie emisji biogazu do atmosfery oraz produkcja energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo podczas eksploatacji obiektu, a także po jego zamknięciu, prowadzone są badania wpływu składowiska na środowisko. Kontrolowana jest jakość wód gruntowych oraz powierzchniowych, wielkość opadów czy stateczność skarp kwatery. Badany jest także skład odcieków i gazów składowiskowych. – Wszystkie te działania gwarantują, że ze zgromadzonych odpadów nie wydostaje się nic, co mogłoby zaszkodzić przyrodzie i ludziom – zapewnia Roman Jagiełło.

Do tej pory Chemeko-System wybudowało trzy kwatery do deponowania odpadów. Kwatery nr 1 oraz 2 są już zamknięte oraz poddane procesom rekultywacji, natomiast kwatera nr 3 znajduje się w fazie użytkowania. Kolejnym etapem rozwoju zakładu będzie budowa kwatery nr 4 o powierzchni 5,7 hektarów. Inwestycja ta jest kontynuacją działalności prowadzonej przez Chemeko-System. – Warto podkreślić, że – zgodnie z obowiązującym prawem – umieszczanie odpadów na składowisku jest z roku na rok coraz bardziej ograniczane – wyjaśnia Jagiełło. – Już teraz kładziemy nacisk przede wszystkim na odzyskiwanie odpadów. Segregacja, recykling, kompostowanie to procesy, dzięki którym śmieci można ponownie wykorzystać.

I to jest także cel stawiany obecnie przed całym społeczeństwem. To, czy mniej śmieci znajdzie się w domowych kubłach oraz czy będą wstępnie posegregowane, zależy od każdego z nas. A to, czy na późniejszym etapie zostaną one bezpiecznie przetworzone, zależy od firm takich jak Chemeko-System. Ale, jak podkreśla prezes spółki Roman Jagełło: – Wszyscy mamy wpływ na nasze środowisko, a jego ochrona jest naszą wspólną misją.