Artur Kosicki: Mimo pandemii to był dobry rok dla Podlaskiego

Możliwość komentowania Artur Kosicki: Mimo pandemii to był dobry rok dla Podlaskiego została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z marszałkiem województwa podlaskiego Arturem Kosickim, rozmawia Marcin Prynda

Artur Kosicki,  marszałek województwa podlaskiego
Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego fot. mat. prasowe

Spotykamy się pod koniec roku. To dobry czas na podsumowania. Jaki był ten rok? Na ile pandemia wpłynęła na kondycję Województwa Podlaskiego?

– Może pana zdziwię, ale to był dobry rok, rok stabilnego rozwoju. I to mimo pandemii i trudnych warunków, jakie wymusiła. Na pewno w pewien sposób zweryfikowała ona nasze potrzeby i  plany. Jednak udało się nam, jako samorządowi województwa, utrzymać wysokie wydatki na inwestycje w kluczowych sektorach, m.in. w ochronie zdrowia i transporcie.

Uruchomiliśmy także autorski pomysł – Fundusz Wsparcia Gmin i  Powiatów, z którego skorzystało już 40 samorządów. I który nadal cieszy się wielkim powodzeniem. Jeszcze nie zaczął się 2022 rok, a już wnioski od samorządów wyczerpały przeznaczoną na niego pulę.

Duże nakłady przeznaczyliśmy na Ochotnicze Straże Pożarne, odnawialne źródła energii, rolnictwo. Zwiększyliśmy wydatki także na sport w  regionie, tu przywołam drużynę Team Podlaskie, którą powołaliśmy, i do której weszli zawodnicy z regionu z różnych dyscyplin. Są wizytówką regionu i  dlatego otrzymują wsparcie finansowe.

To pierwsza taka inicjatywa samorządowa w Polsce.

O  naszej kondycji niech świadczy także fakt, że uniknęliśmy zaciągnięcia blisko 50-milionowego kredytu, który był wpisany do budżetu. Nie był nam potrzebny. To zasługa racjonalnie prowadzonej gospodarki finansowej. I  oczywiście, mieszkańców Podlaskiego. Zawsze podkreślam, że mieszkańcy, ich energia, zapał i  praca, przekładają się rozwój naszego województwa, pracują na jego sukces.

Skoro pandemia nie pokrzyżowała planów Województwa Podlaskiego, to jakie działania zostały podjęte?

– Jako samorząd szybko zareagowaliśmy już na początku wybuchu pandemii, czyli w 2020 roku, a w obecnym, kończącym się właśnie roku, konsekwentnie nie odpuszczaliśmy. Wspieraliśmy biznes i służbę zdrowia, dwa filary, tak ważne w  tych trudnych czasach. Trzeba pamiętać, że podlascy przedsiębiorcy pracują na konkurencyjność naszego regionu, a  ochrona zdrowia pozwala zabezpieczyć najważniejsze – życie i  zdrowie. Dlatego skierowaliśmy tam duże środki – z  budżetu województwa i Unii Europejskiej.

Dla naszego biznesu, w  tym i  w  poprzednim roku, prowadziliśmy działania ochronne, zabezpieczające przed negatywnymi skutkami pandemii. Nazwaliśmy je Podlaski Pakiet Gospodarczy. Do tej pory – w jego ramach – przekazaliśmy na pomoc firmom prawie 220 mln zł. Były to dotacje na kapitał obrotowy, pożyczki, dofinansowanie do wynagrodzeń, bon antywirusowy. Pomogliśmy 11 tysiącom przedsiębiorstwom, uratowaliśmy blisko 19 tysięcy miejsc pracy.

Specjalny pakiet wsparcia skierowaliśmy też do placówek ochrony zdrowia. 14 jednostek: szpitale, stacje pogotowia ratunkowego i  stacja sanitarno-epidemiologiczna otrzymało pomoc finansową. Kupiło za nią sprzęt i  aparaturę, m.in.: defibrylatory, respiratory, kardiomonitory, ultrasonografy, pompy infuzyjne, ambulanse, łóżka specjalistyczne, a  także środki ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia. Dzięki dotacjom szpitale mogły wykonać również niezbędne prace remontowe, przygotowujące do leczenia zakażonych, jak i przebudowy szpitalnych oddziałów ratunkowych (na przykład w  Dziecięcym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku).

Te działania przełożyły się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa, pozwoliły przejść przez fale pandemii spokojnym krokiem.

Niedawno na spotkaniu w  sprawie nowej perspektywy finansowej, obecny na nim Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w  Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i  Miejskiej Komisji Europejskiej, pochwalił Podlaskie za inicjatywy, jakie podejmowało województwo w odpowiedzi na pandemię.

A jak województwo przygotowuje się na wypadek wzrostu zachorowań?

Nasze szpitale są zabezpieczone. Ewentualne potrzeby pokrywamy z  budżetu województwa. Chociażby w  listopadzie przekazaliśmy 1 mln zł na zakup sprzętu i  aparatury medycznej w  związku z  COVID-19 dla szpitala wojewódzkiego w Białymstoku. Ten sprzęt pozwoli na taką organizację leczenia pacjentów i  pracy personelu, aby można było zminimalizować ryzyko „przemieszczania się” wirusa. Doposażonych zostanie pięć oddziałów: neurologii, chirurgii, oddział COVID, ginekologiczny, położniczy oraz neonatologii z patologią i intensywną terapią.

Podkreślam, cały czas monitorujemy sytuację. I  na bieżąco reagujemy. Mamy już doświadczenie, jak to robić, wypracowane procedury, świetny zespół w urzędzie marszałkowskim. Jesteśmy przygotowani.

Poza tym, pamiętamy nie tylko o zdrowiu i  gospodarce. Chcemy również zabezpieczyć inne potrzeby mieszkańców. W  październiku zwiększyliśmy z 15 do 35 mln zł pulę w  konkursie unijnym na wprowadzenie e-usług w  urzędach i  jednostkach samorządowych. I tak np.: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego rozwinie usługi cyfrowe w  swoich gminach, powiat bielski w  zarządzie dróg, a  spółka Wodociągi i  Kanalizacje Miejskie w  Augustowie wdroży elektroniczną obsługę klientów. Bardzo atrakcyjną ofertę przygotowuje też nasza jednostka samorządowa Książnica Podlaska – bez wychodzenia z domu można będzie oglądać relacje z ciekawych wydarzeń kulturalnych, spotkań autorskich, brać udział w szkoleniach.

Jakie plany, poza antycovidowymi, ma Województwo Podlaskie?

– Pod koniec listopada, jako zarząd województwa, przedstawiliśmy radnym sejmiku projekt budżetu na 2022 rok. To kolejny krok na drodze stabilnego rozwoju i racjonalnej gospodarki.

Zgodnie z  nim, dochody województwa mają wynieść ponad 548 mln zł, z  kolei wydatki ponad 664 mln zł. Planujemy też mniejszy deficyt niż w roku bieżącym. Ma przekroczyć zaledwie 16 mln zł (w 2021 r. zaplanowaliśmy 97 mln zł). Nadwyżka operacyjna na początku roku wyniesie 88 mln zł.

Jako samorząd, przeznaczymy jeszcze więcej pieniędzy na zdrowie, transport, sprawy społeczne, rekordowe środki pójdą sport, a dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład – również rekordowe na kulturę.

Poza tym, planowanych jest wiele ważnych inwestycji, jak: przebudowy i remonty dróg wojewódzkich, szpitali czy jednostek kultury.

Przyszły rok będzie dla nas również ważny pod kątem inwestycji unijnych. To czas, kiedy mamy negocjować kształt naszego programu regionalnego. A  chcemy przygotować taki program, który będzie efektywnie służył mieszkańcom i  skutecznie wdrażał fundusze europejskie.

MPPB.J.W.Ślepsk
MPPB.J.W.Ślepsk fot. mat. prasowe

Na jakim jesteście etapie?

– Na finiszu, jeśli chodzi o przygotowania. Mamy projekt nowego programu i  przedstawiliśmy go mieszkańcom. Do 29 grudnia czekamy na ich uwagi i wnioski. Bo to nasz wspólny program i  chciałbym, aby odpowiadał na potrzeby i oczekiwania ludzi. Oni są jego jedynymi beneficjentami.

A jest nad czym pracować. Do dyspozycji będziemy mieli 1,25 mld euro. To rekordowy dla nas budżet, o 37 mln euro większy niż jego odpowiednik, realizowany w  latach 2014-2020.

W  projekcie przedstawiamy naszą propozycję podziału funduszy, zgodnie z  wytycznymi krajowymi i  unijnymi, i  przede wszystkim – mottem naszej strategii rozwoju, która brzmi „Ambitne Podlaskie”.

Jeden z  najbardziej teraz aktualnych tematów to sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. W  jaki sposób wpływa na mieszkańców w  Podlaskiem?

– Dzięki służbom mundurowym, pracującym na granicy polsko-białoruskiej, mieszkańcy czują się bezpiecznie. Straży Granicznej, Policji, Wojsku Polskiemu jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Ale w gminach przyległych do granicy sytuacja nie jest łatwa. Generuje zadania nowego typu oraz koszty, których lokalny samorząd nie jest w stanie sam udźwignąć.

Dlatego na ostatniej sesji sejmik wojewódz – twa przychylił się do prośby o  wsparcie, z jaką zwrócił się wójt gminy Kuźnica Pa – weł Mikłasz. Lokalny samorząd od począt – ku sytuacji kryzysowej wspiera przebywa – jące na jego terenie jednostki. Przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej i  miesz – kańców codziennie są przygotowywane i  dostarczane ciepłe posiłki dla znacznej liczby stacjonujących tam żołnierzy Woj – ska Polskiego, Straży Granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej i  Policji. Kończą się jednak pieniądze zarezerwowane w  bu – dżecie gminy na zarządzanie kryzysowe. Sejmik postanowił więc przekazać jej 100 tys. zł. Fundusze mają być wykorzystane na działania związane z zarządzaniem kryzy – sowym. Chodzi tu m.in. o  przygotowanie kuchni polowych i posiłków dla stacjonu – jących na terenie gminy mundurowych.

To nowa sytuacja, uczymy się jej. Musimy być w  tym razem i  wspierać się w każdy możliwy sposób.

A  czego można życzyć Marszałkowi Województwa Podlaskiego na 2022 rok?

– Poza wykonaniem budżetu, realizacją ważnych inwestycji, o których tu mówiłem, moim marzeniem, jako marszałka, jest zatrzymanie młodych ludzi w  regionie. Ale to nie tylko marzenie. To także plan, który konsekwentnie realizuję razem z zarządem i sejmikiem województwa.

Wszyscy pracujemy na to, by młodzi ludzie mieli tu, w  Podlaskiem, dobre perspektywy rozwoju. Oni są naszym największym dobrem i najlepszą prognozą na przyszłość. A, że jako region jesteśmy gościnni, więc liczę, że uda nam się nie tylko ich zatrzymać, ale również zaprosić ich kolegów z innych stron Polski. Podlaskie to najlepsze miejsce do życia – tak mówią sondaże. I ja się z nimi w pełni zgadzam. Tylko u nas można żyć blisko natury i jednocześnie korzystać z wszelkich udogodnień cywilizacji. Warto się o tym przekonać. Zapraszam.