Akademia WSB: Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Olkusz, Żywiec, Kraków

Możliwość komentowania Akademia WSB: Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Olkusz, Żywiec, Kraków została wyłączona Aktualności, Nauka

Z dr hab. Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, rozmawia Marcin Prynda

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB_Rektor Akademii WSB fot. mat. prasowe Akademia WSB
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB_Rektor Akademii WSB fot. mat. prasowe Akademia WSB

Podczas Europejskiego Kongresu Małych i  Średnich Przedsiębiorstw uczestniczyła Pani w  panelu tematycznym „Czy przywództwo ma płeć?” Jakie wnioski po tej debacie?

W nowoczesnym świecie płeć menadżera, dyrektora czy innej osoby na stanowisku kierowniczym nie powinna mieć żadnego znaczenia. To, co liczy się najbardziej, to kompetencje i  umiejętność zarządzania. Potwierdzają to konkretne liczby, np. w  badaniu przeprowadzonym przez LiveCareer w  2021 r. aż 78% Polaków stwierdziło, że płeć nie powinna mieć znaczenia przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w firmach. Inne badania wskazują, że firmy zarządzane przez kobiety o wiele lepiej poradziły sobie z  kryzysem związanym z pandemią. Dobre przywództwo to bycie liderem, za którym ktoś chce podążać, to prowadzenie kogoś do czegoś i  umiejętność podejmowania trudnych decyzji. Przywództwo, to umiejętność bycia autentycznym człowiekiem, któremu ufają inni pracownicy. Nie ma znaczenia czy jest to kobieta, czy mężczyzna.

W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2022 Akademia WSB zajęła 3 miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2022. Jaki jest zakres dydaktyczny Uczelni? Dlaczego warto studiować w  Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej?

Akademia WSB jest akademicką uczelni, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w 4 dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o  bezpieczeństwie oraz inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Kształcimy w  5 lokalizacjach, w  siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie na 22 kierunkach studiów I-go i  II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzimy studia dualne, realizujemy studia Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business). Jesteśmy liderem w  kształceniu podyplomowym – w naszej ofercie ponad 100 kierunków studiów, prowadzimy także szkołę doktorską, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie.

Akademia WSB posiada międzynarodowe akredytacje oraz członkostwa: CEEMAN IQA – jedna z  najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej przyznaną przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN. Akredytację EUR-ACE® Label przyznaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Akredytacja została stworzona przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE) zrzeszającą najważniejsze europejskie organizacje inżynierskie i  potwierdza wysoką jakość programu studiów i  jego realizację zgodnie z  europejskimi zasadami i standardami w tym obszarze. Excellence in Research (LOGO HR), które przyznawane jest przez Komisję Europejską. Jest to prestiżowe wyróżnienie, mające na celu zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i  rozwoju kariery naukowców w  Unii Europejskiej. The European University Association (EUA) – największa organizacja reprezentująca uniwersytety w Europie działająca na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w  Europie i  reprezentujące sektor edukacji na forach społecznych i  politycznych, które decydują o  kształcie regulacji dotyczących przyszłości edukacji wyższej, a  także Międzynarodowe Stowarzyszenie The European Foundation for Management Development (EFMD), które promuje i  wzmacnia doskonałość w  rozwoju zarządzania. ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa, firmowana przez brytyjskie stowarzyszenie Association of Chartered Certified Accountants. Stowarzyszenie skupia specjalistów z  zakresu finansów i  rachunkowości. Dyplom Akademii WSB daje możliwość ubiegania się o  zwolnienie z  wybranych egzaminów ACCA, a kwalifikacje ACCA są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym.

Ilu absolwentów opuściło mury Uczelni w  ciągu ponad 27 lat jej istnienia? Ilu obecnie kształci się studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i  seminarium doktorskiego?

Przez 27 lat Akademię WSB ukończyło 50 tys. absolwentów studiów I, II stopnia i studiów podyplomowych oraz doktorów i  doktorów habilitowanych. Warto dodać, że co 3 student zagraniczny studiujący w  województwie śląskim jest studentami Akademii WSB. W bieżącym roku akademickim to w blisko 3500 studentów zagranicznych z ponad 64 krajów. Jednym z naszych strategicznych kierunków rozwoju jest LifeLong Academy – „Uczelnia przez całe życie”. Tutaj możemy się pochwalić liczbą 15 tys. uczestników Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz innych form kształcenia.

Akademia WSB mocno angażuje się w  temat zrównoważonego rozwoju. Co wpłynęło na decyzję o takich działaniach?

Mamy świadomość, że jako uczelnia wyższa możemy w sposób realny wpływać na kształtowanie dobrych postaw w  społeczeństwie, a  nasze działania przekładają się bezpośrednio na środowisko, zarówno akademickie, biznesowe, jak i  naturalne. Akademia WSB zarządzana jest w sposób zrównoważony, a  teraz nadaliśmy temu formalny charakter, wprowadzając Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Została ona zatwierdzona i  przyjęta przez Senat Akademii WSB, co pokazuje, że pracownicy Uczelni mają świadomość współczesnych wyzwań i nadają im szczególny priorytet w  codziennej działalności. Strategia Zrównoważonego Rozwoju wpisuje się w misję, wizję i cele strategiczne Akademii WSB. Działania wspierające zrównoważony rozwój budują wartość Akademii WSB, wpływa na jej prestiż oraz wiarygodność w  środowisku akademickim, jak i  biznesowym. W  Akademii WSB prowadzimy działania wpisujące się w  realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i  związanych z nimi 169 działaniami zawartymi w  dokumencie “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, ze szczególnym uwzględnieniem 7 z nich. Posiadamy Międzynarodową certyfikację Green Project Management, Międzynarodowy certyfikat Responsible Management Education Partner czy Certyfikat Green Office.

Akademia WSB w  Dąbrowie Górniczej od lat należy do grona wiodących uczelni w  zakresie realizacji projektów międzynarodowych. Jakiego rodzaju to projekty?

Akademia WSB realizuje projekty, które mają realne przełożenie na nasze życie i otoczenie, np. na bezpieczeństwo czy cyberbezpieczeństwo. Przykładami mogą być projekty „Bramka” czy „Anty Fake News”. W  ramach tego pierwszego opracowano prototyp urządzenia wykrywającego śladowe ilości materiałów wybuchowych. W  porównaniu do obecnie używanych zastosowań może ono zrewolucjonizować i  diametralnie usprawnić proces przeprowadzania pomiarów na obecność tych materiałów na lotniskach, czy punktach kontroli imprez masowych. Z  kolei głównym założeniem projektu „Anty Fake News” jest stworzenie narzędzia, które pozwoli ostrzegać osoby korzystające z  różnych portali przed potencjalnie niebezpiecznymi treściami typu fake news. Ma też prezentować treści odnoszące się do nieprawdziwych informacji, bazujące na sprawdzonych i  rzetelnych źródłach. Innym przykładem, również z  zakresu bezpieczeństwa, może być projekt „ProSPeReS”, który dotyczy ochrony miejsc kultu religijnego przed atakami terrorystycznymi. Został on dofinansowany przez Komisję Europejską. Realizujemy również projekty np. z  zakresu elektromobilności. Tutaj przykładem może być projekt „We do IT with Energy”, w  ramach którego opracowana została innowacyjna aplikacja umożliwiająca planowanie trasy samochodem elektrycznym. Uwzględnia ona styl jazdy danego kierowcy oraz istniejącą sieć ładowania, w tym dostępność wolnych stanowisk na konkretnych stacjach. To pierwszy tego typu projekt w  Polsce i  wspólne przedsięwzięcie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz firmy Kotrak S.A..