Udana transformacja, lider nowoczesności, wyłącznie polski kapitał – anatomia sukcesu OPEC Gdynia

Możliwość komentowania Udana transformacja, lider nowoczesności, wyłącznie polski kapitał – anatomia sukcesu OPEC Gdynia została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia, Inwestycje

Rozmowa z Januszem Różalskim, Prezesem Zarządu OPEC Gdynia Sp. z o.o.

Janusz Różalski, Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. w Gdyni fot. mat. prasowe

Podczas Wielkiej Gali „30 lat wol­ności RP”, OPEC Gdynia zostało uhonorowane nagrodą „Firma 30-le­cia Wolności PR” Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”. Za jakie najważniejsze osiągnięcia uhonoro­wano przedsiębiorstwo?

Przełomowym momentem w historii rozwoju firmy był okres transforma­cji gospodarczej. Początek lat 90. był okresem zmian własnościowych w całym sektorze ciepłowniczym. Jak większość przedsiębiorstw cierpieliśmy na brak kapitału, a z drugiej strony występowała pilna konieczność modernizacji, rozwoju, dopasowania się do nowych warunków rynkowych.

Ówczesna Pani Prezydent Gdyni, Francisz­ka Cegielska nie była zwolenniczką wy­przedaży majątku. Zadała nam pytania, czy możemy, jako przedsiębiorstwo, podjąć się zadania rekonstrukcji technologiczno-or­ganizacyjnej, ile to będzie kosztowało i jak długo będzie trwało? Były to bardzo trudne pytania, udzieliliśmy na nie pozytywnej odpowiedzi, określając jednocześnie okres potrzebny na te zmiany na 5 lat.

OPEC Gdynia był wtedy w gronie najlep­szych w Polsce przedsiębiorstw ciepłow­niczych. To dało nam możliwość ubie­gania się o kredyt w Banku Światowym. Gwarantem spłaty tego kredytu miało być Ministerstwo Finansów. Pierwotnie mogliśmy liczyć na 12 mln dolarów, potem okazało się, że kwota ta może się zwięk­szyć do 25 mln dolarów. Na tamte czasy była to ogromna suma pieniędzy.

Plan modernizacji zakładał nie tylko trans­fer technologii, zakup produktów i usług, lecz także inwestycje w kapitał ludzki – transfer wiedzy. Pamiętam, że sam, chcąc uzupełnić swoją wiedzę podjąłem studia na Uniwersytecie w Kopenhadze, nasi pra­cownicy korzystali też ze szkoleń i specja­listycznych kursów w krajach skandynaw­skich i Europy Zachodniej.

Cały, ogromny program transformacji przedsiębiorstwa był realizowany z pomo­cą zagranicznych specjalistów. Realiza­cję tego projektu ogromnie utrudniał wprowadzony w tym czasie tzw. popiwek Balcerowicza, czyli podatek od ponadnor­matywnych wynagrodzeń oraz zamroże­nie cen energii.

W końcu, w 1997 roku, po 7 latach wielkiego transferu technologii i wiedzy, cały plan został wykonany. Powstał jeden z pierwszych w Polsce zintegrowany system nadzoru i telemetrii sieci ciepłow­niczej. Dysponowaliśmy ogromnymi, nie­znanymi dotąd, możliwościami w zakresie programowania temperatur, zmienności, monitoringu.

Jakie były dalsze etapy rozwoju przedsiębiorstwa?

W latach 1997 – 2000, w ramach umo­wy zawartej z Fundacją EkoFunduszu, dokonaliśmy modernizacji systemu ciepłowniczego w Wejherowie. W 2010 roku, OPEC Gdynia uzyskał dofinanso­wanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, na „Budowę źródła wy­twarzającego energię elektryczną w sko­jarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa. Otwarcie elektrocie­płowni gazowej w Wejherowie odbyło się w 2013 roku. Wykorzystano w niej silnik gazowy Rolls Royce’a wraz z generatorem. W 2011 roku nastąpiło podpisanie umo­wy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na reali­zację projektu termomodernizacji sieci ciepłowniczej na terenie Gdyni i Rumi.

Czy rozważano sprzedaż OPEC Gdy­nia zagranicznemu inwestorowi?

Naszym największym sukcesem jest wła­śnie to, że OPEC Gdynia przeszedł wielki program transferu wiedzy i technologii, stał się jednym z najlepszych i najnowo­cześniejszych przedsiębiorstw ciepłow­niczych w Polsce i pozostał w całości w polskich rękach. Mieliśmy bardzo liczne delegacje zagranicznych koncernów, które przekonywały nas, że z nimi będziemy mogli się znacznie łatwiej rozwijać. Wy­braliśmy jednak inną drogę.

W Ogólnopolskim Rankingu Przed­siębiorstw Energetyki Cieplnej 2019, OPEC Gdynia zajęło trzecie miejsce w kraju. Dzięki jakim osiągnięciom przedsiębiorstwo jest w ścisłej czo­łówce branży ciepłowniczej w Polsce?

Organizatorzy tego rankingu brali przede wszystkim pod uwagę rozwój ocenianych przedsiębiorstw, sukcesy w zakresie po­zyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, osiągnięcia w zakresie ograniczania emisji C02.
Przedsiębiorstwo cały czas skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację kolejnych inwestycji infrastrukturalnych. W najbliższych latach na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych przeznaczonych zostanie ponad 120 mln złotych. Do roku 2023 zaplanowano realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkurso­wych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 50 mln złotych. Dzia­łania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i aktywną walkę ze smogiem.

Organizatorzy rankingu oceniali także działania przedsiębiorstw w obszarze spo­łecznej odpowiedzialności biznesu.
Jako przedsiębiorstwo jesteśmy „oblegani” m.in. przez stowarzyszenia, organizacje zajmujące się kultywowaniem pamięci historycznej, kształtowaniem patriotycznych postaw. Bardzo chętnie działamy w tym obszarze kultywując pamięć historyczną, od wielu lat wspieramy Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (sam jestem z „akowskiej” rodziny), chcemy mieć wpływ na wychowanie młodzieży w duchu patrio­tyzmu historycznego, ale nie politycznego.
Oprócz tego wspieramy sport amatorski, kulturę, osoby z niepełnosprawnościami. Wspólnie z Rotary Club Gdynia i Lions Club realizujemy projekt „Zobaczyć świat rękoma” przeznaczony dla osób niedowi­dzących i niewidomych. Projekt polega na budowie makiet z brązu najbardziej zna­nych zabytków historycznych Trójmiasta. W 2016 roku wykonano makietę zabytko­wego niszczyciela ORP Błyskawica, w 2017 r. makietę statku pasażerskiego M/S Batory, a ostatnio Daru Pomorza.

Dziękuję za rozmowę Radosław Nosek

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone