Tarcza Antykryzysowa. Rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców przebywających i wykonujących pracę w Polsce

Możliwość komentowania Tarcza Antykryzysowa. Rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców przebywających i wykonujących pracę w Polsce została wyłączona Aktualności, Biznes, Prawo i Podatki

Przepisy Tarczy Antykryzysowej (tj. ustawy z dnia 31 marca 2020 r., poz. 568, a następnie ustawy z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695) przewidują szczególne rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców przebywających i wykonujących pracę w Polsce.

 

Zasadnicze udogodnienie stanowi przedłużenie terminu do dokonania formalności pobytowych oraz okresu legalnego pobytu i zatrudnienia w Polsce do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie terminu do dokonania formalności pobytowych

Przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania epidemii uległ termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, w których termin do złożenia wniosku wypada pod dniu 14 marca br. Co istotne, pobyt cudzoziemca na terytorium Polski w okresie biegu przedłużonego terminu uważany będzie za legalny pod warunkiem złożenia w tym terminie wniosku.

Przedłużenie okresu legalnego pobytu

Analogicznemu przedłużeniu uległ okres pobytu na podstawie wizy i okres ważności wizy. Tarcza Antykryzysowa przewiduje, że jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada po dniu 14 marca br., okres pobytu na podstawie wizy oraz okres ważności wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa. W przypadkach tych nie umieszcza się w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej. Przepisy ustawy wyraźnie wskazują, że cudzoziemcy uprawnieni są w tym okresie do wykonywania pracy na terytorium Polski pod warunkiem, że posiadają ważne zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania epidemii uległ także okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy, którego ostatni dzień okresu ważności przypada po dniu 14 marca br. W przypadkach tych nie wydaje się, ani nie wymienia się kart pobytu.

Przedłużenie okresu legalnego zatrudnienia w Polsce

Przedłużeniu uległ także okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pracę, a także okres wykonywania pracy na podstawie oświadczeń. Przepisy ustawy przewidują, że jeśli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pracę przypada po dniu 14 marca br., okres ich ważności ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania epidemii. Z kolei, wnioski dotyczące przedłużenia okresu ważności zezwoleń na pracę należy złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności tych zezwoleń i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego na podstawie przepisów ustawy.

W ustawie przewidziano również możliwość kontynuacji zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii. Zgodnie z ustawą, jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. po dniu 14 marca br.), cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który je złożył, w okresie lub okresach nim nieobjętych do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii, bez zezwolenia na pracę. Co ważne, dodatkowy okres wykonywania pracy nie będzie ponadto wliczany się do okresu wykonywania pracy (tj. okresu 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

Pozostałe uprawnienia

Przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu epidemii uległ także termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Polsk, jeżeli termin ten wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Takiemu samemu przedłużeniu uległy terminy ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemców, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W przypadkach tych nie wydaje się ani nie wymienia kart pobytu czy tymczasowych zaświadczeń tożsamości.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących statusu pobytowego cudzoziemców i przedstawionych powyżej rozwiązań prawnych zawartych w Tarczy Antykryzysowej – zapraszamy do kontaktu.

PERMIT2WORK
E-mail: kontakt@permit2work.pl

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone