„SEFAKO” a strategia Towarzystwa Finansowego „Silesia”

Możliwość komentowania „SEFAKO” a strategia Towarzystwa Finansowego „Silesia” została wyłączona Inwestycje

Zakup Fabryki Kotłów „SEFAKO” – realizacja strategii Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Uroczystość nabycia akcji fabryki kotłów Sefako S.A. przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. zo.o.. Od lewej: Antoni Pietkiewicz – Prezes Zarządu SEFAKO; Jadwiga Dyktus – prezes Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. zo.o.; Wacław szarek – Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów; Monika Domańska – Wiceprezes Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. zo.o; Adam Mysiara – Przewodniczący – Przewodniczący Rady Miejskiej Sędziszów; Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu, Wiceminister Energii

  • Nowe perspektywy – innowacje w branży energetycznej,

  • Wykorzystanie efektów synergicznych z podmiotami rynkowymi wewnątrz i na zewnątrz Grupy Kapitałowej,

  • Plany Fabryki Kotłów „SEFAKO” na przyszłość – realizacja projektów w formule EPC.

Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Spółka jest innowacyjnym, dynamicznie rozwijającym się podmiotem inwestycyjnym na zasadach rynkowych i wykonawcą strategii pobudzania wzrostu gospodarczego poprzez rozwój przemysłu. Strategia ta opiera się na idei utrzymania i unowocześniania zdolności produkcyjnych, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Posiadane aktywa, doświadczenie zdobyte w realizacji wielu trudnych projektów restrukturyzacyjnych umożliwiają spółce efektywny udział w nowych przedsięwzięciach na rzecz polskiej gospodarki.

15 marca 2018 r. Towarzystwo Finansowe Silesia, spółka nadzorowana przez Ministra Energii, nabyło Fabrykę Kotłów Sefako w Sędziszowie od Mars Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W uroczystości wziął udział Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu, Wiceminister Energii.

– Pozytywnie oceniam nabycie Sefako przez TFS. Jest to stabilny inwestor, który dzięki doświadczeniu obecnego Zarządu pozwoli Spółce wykorzystać dobre perspektywy rynkowe. TFS ma swój udział w stabilizacji finansowej Polimexu – Mostostal SA, Polskiej Grupy Górniczej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W ramach budowy synergii W Grupie Kapitałowej TFS liczę na podjęcie współpracy pomiędzy TFS, Sefako oraz Instytutem Automatyki Systemów Automatycznych we Wrocławiu – powiedział Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

– Zakup Sefako to element realizacji naszej strategii oraz budowy synergii w ramach spółek Grupy Kapitałowej. Jako nowy właściciel utrzymamy profil działania przedsiębiorstwa oraz położymy nacisk na rozwój produktowy spółki w kierunku zwiększenia innowacyjności oferowanych rozwiązań. Widzimy też możliwość umocnienia pozycji spółki na rynku krajowym, jako jednego z liderów biorących udział w realizacji programu modernizacji elektrociepłowni – mówi Jadwiga Dyktus, prezes zarządu TFS.

– Dla Funduszu Mars, transakcja oznacza zakończenie udanej inwestycji. Mimo tego że jeszcze kilka lat temu spółka borykała się z problemami i musiała wręcz walczyć o przetrwanie, udało nam się– choć nie wszystkie posunięcia były łatwe i oczywiste – doprowadzić do sytuacji, gdzie fabryka jest stabilną, generującą zysk firmą z dużymi perspektywami i która aktywnie poszukuje swoich rynkowych szans, oferując nowe produkty. Zachowaliśmy kilkaset miejsc pracy i doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy znowu zatrudnia się nowych pracowników. Dzisiaj bez przesady możemy powiedzieć, że Sefako jest przykładem tego, że projekty restrukturyzacyjne można – choć nie bez przeszkód – realizować w sposób bardzo skuteczny – mówi Leszek Milczarek, p.o. prezesa MS TFI.

SEFAKO to wiodący producent kotłów energetycznych w Polsce, które mają zastosowanie w energetyce zawodowej, przemysłowej, przetwórstwie, przemyśle ogrodniczym. Firma około 85-90 proc. przychodów generuje z kontraktów zagranicznych. W związku z planowanymi inwestycjami w kraju w energetyce konwencjonalnej, modernizacji elektrociepłowni (Program Energetyka 200+) oraz w świetle zaostrzających się norm ekologicznych bardzo perspektywicznym dla SEFAKO jest również rynek polski.

Fabryka Kotłów Sefako jest jednym z największych pracodawców w regionie świętokrzyskim, aktualnie wraz ze spółkami zależnymi Centralnym Biurem Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach oraz SPEC w Sędziszowie zatrudnia ponad tysiąc osób.

Fabryka Kotłów Sefako to spółka z wieloletnią tradycją, istniejąca na rynku od 1974r, z dobrymi perspektywami rynkowymi, prowadzącymi do wzrostu jej wartości.

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. jest podmiotem o rozpoznawalnej marce i ugruntowanej pozycji rynkowej, który dysponuje różnorodnym portfelem linii produktowych.

Na dzisiejszym rynku energetycznym istnieje potencjał do stworzenia grupy przedsiębiorstw kooperujących w ramach jednej strategii, które poprzez transfer know-how, przekazywanie wiedzy i doświadczeń pozwolą na wdrażanie innowacyjnych projektów oraz poprawę efektywności dotychczasowych działań.

W przypadku tej spółki istotnymi z punktu widzenia Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. są efekty synergiczne z Walcownią Rur Silesia Sp. z o.o. Spółka ta od wielu lat prowadzi operacyjną współpracę z Fabryką Kotłów „SEFAKO” S.A. na poziomie sprzedaży, oferując zarówno wyrób gotowy – rury ciągnione, jak i usługi przeciągania. Ponadto, w tym segmencie analiza zapotrzebowania na rury do produkcji kotłów wykazała, że istnieje na rynku rozwojowy sprzedaży wyrobów gotowych pod warunkiem szerszego wykorzystania rur zimnociągnionych na etapie projektowania kotłów pod przyszłe potrzeby dla krajowej energetyki cieplnej.

Dodatkowym czynnikiem kształtującym potencjał popytowy są coraz bardziej rygorystyczne normy ekologiczne zmuszające indywidualnych użytkowników instalacji z sektora firm średnich do ich modernizacji czy wymiany na nowsze technologie.

Dziś segment energetyczny jest tym sektorem, w którym następują istotne zmiany technologiczne. Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. w ostatnim dziesięcioleciu wyspecjalizowała się w produkcji kotłów do termicznego utylizowania odpadów oraz kotłów opalanych biomasą, stając się ich największym producentem w Europie. Zgodnie z obowiązującą Strategią, Spółka planuje rozbudowę łańcucha wartości poprzez realizację projektów w formule EPC (od etapu projektowania do etapu wybudowania urządzeń i jej infrastruktury) i w tym chcemy spółkę wspierać jako Grupa Kapitałowa Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.

Dzisiaj 85-90% przychodów Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. generuje z kontraktów zagranicznych. Chcemy również tę politykę kontynuować. Ponadto, w perspektywie rysujących się zmian w branży energetycznej, również rynek polski traktujemy jako perspektywiczny. Zakup tej spółki dla Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. jest inwestycją długoterminową z dobrymi perspektywami rynkowymi prowadzącymi do wzrostu wartości tej spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej.