Rzeszów ma system ciepłowniczy, którego może mu pozazdrościć wiele polskich miast

Możliwość komentowania Rzeszów ma system ciepłowniczy, którego może mu pozazdrościć wiele polskich miast została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Obydwa źródła ciepła dla mia­sta: EC – Rzeszów i EC– Fenice Poland pracują na wspólną sieć. Układ sieciowy jest pierścienio­wy i praktycznie każda dzielnica miasta ma dwustronne zasilanie. Dzięki temu zaopatrzenie miasta w ciepło jest bezpieczne, ekono­miczne i ekologiczne.

fot. mat. prasowe

– W przypadku awarii można dokonać wyłączeń tak aby zminimalizować uciążliwości – mówi Lesław Bącal – prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. – Co roku powstaje następny pierścień. Mało które miasto ma tak skonstruowaną sieć. Pod tym względem nie ustępujemy nawet rozwią­zaniom stosowanym w najbardziej rozwiniętych krajach Europy.

Rozwój sieci nadąża za rozwojem miasta
W Rzeszowie bardzo szybko rozwija się budownictwo mieszkaniowe i towarzysząca mu infrastruktura. Inwestycji na podobną skalę nie realizowało w ostatnich latach żadne większe miasto w Polsce. Podczas gdy, cały kraj zmaga się ze zjawiskiem smogu, MPEC-Rze­szów wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom. Jedynym sposobem wyeliminowania smogu pochodzącego z niskiej emisji jest zaopatrzenie jak największej liczby gospodarstw domowych w ciepło systemowe.

– Ostatnie lata do duży sukces firmy w tej dziedzinie – podkreśla prezes Lesław Bącal – Przyłączenia do systemu ciepłowniczego nabrały dynamiki. Budujemy coraz więcej sieci, głównie dlatego, że powstają nowe osiedla. Zapotrzebowa­nie podwoiło się, a gdzieniegdzie nawet potroiło. 20 lat temu budowaliśmy 20 – 30 nowych węzłów ciepłej wody rocznie, a teraz około 150. To bardzo duży wysiłek finansowy dla naszej firmy, ale radzimy sobie z tym wyzwaniem. Program ciepłej wody rozwija się.

W 2018r. przyłączonych zostało do miejskiej sieci ciepłowniczej 37 obiektów, o łącznej docelowej mocy cieplnej 11,62 MW oraz 38 węzłów c.w.u. w związku z likwidacją piecyków gazowych o mocy 2,12 MW. Wykonano 43 węzły, z czego 15 w nowo przyłączonych obiektach oraz 28 w ramach zamiany sposobu zasilania. Praktycznie wszystkie nowopowstałe obiekty leżące w zasięgu sieci miejskiej są do niej przyłączone.
MPEC Rzeszów uzyskał również certyfikat redukcji emisji PreQurs dla całego systemu cie­płowniczego. Jest to dokument potwierdzający w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dys­trybucji ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza.

Silne wsparcie unijnymi funduszami
MPEC Rzeszów umiejętnie wykorzystuje ze­wnętrzne fundusze, w tym unijne do zwiększa­nia skali inwestycji. W 2017 roku w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW podpisano umowy o dofinansowanie dla trzech projektów w ra­mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Na projekt „Poprawa efektywności energetycz­nej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1” o wartości ponad 19,3 mln zł uzyskano dofinansowanie przekraczające 8 mln zł. Projekt „Poprawa efektywności ener­getycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych” miał wartość ponad 24,6 mln zł, dofinansowanie przekroczyło 6,1 mln zł. Z kolei, na projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych wę­złów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych”, o wartości ponad 6,7 mln zł uzyska­no dofinansowanie w wysokości przekraczającej 4,4 mln zł.

W grudniu 2017 roku w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW, MPEC Rzeszów podpisał również umowę z NFOŚiGW na realizację projektu pn: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów”. Projekt jest realizowany w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzy­stywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowa­nie na ciepło użytkowe.

Łącznie w ramach czterech wspomnianych projektów, zaplanowanych do realizacji do roku 2022, planuje się wybudo­wać, zmodernizować sieć ciepłowniczą o długo­ści ponad 27 km oraz wybudować 69 węzłów cieplnych. Wartość brutto czterech projektów przekracza 80,5 mln zł, wartość netto, to ponad 68,7 mln zł, a wysokość dofinansowania wynosi ponad 30,7 mln zł.

W 2017 r. MPEC Rzeszów zawarł również porozumienie w sprawie współpracy w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna– Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Polegało ono na dofinansowaniu przez PGE zadań inwestycyjnych prowadzonych przez MPEC Rzeszów w latach 2017-2018. Zadania inwesty­cyjne obejmowały: budowę nowych sieci wraz z przyłączami oraz wymianę węzłów cieplnych na dwufunkcyjne i skutkowały zamówieniem dodatkowej mocy cieplnej w PGE.

Skutecznie walczą ze smogiem
W ciągu ostatnich lat MPEC Rzeszów zanotował wiele znaczących osiągnięć. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:
• ciągłą rozbudowę systemu ciepłowniczego w kierunku nowych terenów inwestycyjnych,
• tworzenie nowoczesnej sieci ciepłowniczej w większości wykonanej w technologii rur preizolowanych z systemem wykrywania nieszczelności i lokalizowania awarii, z po­grubioną izolacją termiczną oraz nowoczesną armaturą sieciową,
• ciągłe zwiększanie niezawodności i bezpie­czeństwa oraz jakości dostaw ciepła poprzez tworzenie nowych pierścieni w układzie sieci (dwustronne zasilanie wszystkich osiedli Rzeszowa).
• niską awaryjność sieci ciepłowniczej.
• znaczący udział w likwidacji lokalnych kotłow­ni węglowych w mieście (głównie w Śródmie­ściu) poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej,
• objęcie zdalnym odczytem liczników ciepła u wszystkich odbiorców,
• ciągłą rozbudowę systemu monitoringu sieci, polegającego na telemetrycznym zbieraniu informacji,
• wdrożenie i realizację programu ,,Centralna ciepła woda podgrzewana ciepłem systemo­wym w miejsce piecyków gazowych”.