Pracownicze Plany Kapitałowe pomogą w budowaniu oszczędności Polaków

Możliwość komentowania Pracownicze Plany Kapitałowe pomogą w budowaniu oszczędności Polaków została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Rozmowa z Mirosławem Józefczukiem, członkiem zarządu Warbud SA

Mirosław Józefczuk, członek zarządu Warbud SA fot. mat. prasowe

Pracownicze Plany Kapitałowe dla pierwszej grupy pracodawców zaczną obowiązywać już od lipca 2019 r. W maju uczestniczył Pan w konferencji „Pracowni­cze Plany Kapitałowe – obowiązki, koszty, wdrożenie” poświęconej praktycznym aspektom wdrożenia i prowadzenia PPK w firmach. Jak Pan ocenia przebieg tej dys­kusji, czy pracodawcy chwalą to rozwiąza­nie, jakie mogą być trudności we wprowa­dzaniu PPK w przedsiębiorstwach?

Konferencja „Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązki, koszty, wdrożenie” była dla nas bardzo interesująca. Uczestniczyli w niej przed­stawiciele różnych instytucji, przedsiębiorstw zainteresowanych tym tematem – byli przedsta­wiciele Polskiego Funduszu Rozwoju, funduszy inwestycyjnych, które zamierzają uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i pracodawców, w tym m.in. Warbudu. Przedstawiciele PFR koncen­trowali się przede wszystkim na zagadnieniach legislacyjnych, związanych z wdrażaniem pro­gramów Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwach, fundusze inwestycyjne przedstawiały różne rozwiązania dotyczące swojej oferty PPK i wreszcie pracodawcy, w tym Warbud informowali o przygotowaniach do wprowadzenia tego programu w przedsiębior­stwie.
Pracownicze Plany Kapitałowe są bardzo dobrym rozwiązaniem, pomogą one w budo­waniu oszczędności Polaków. Trzeba wyraźnie podkreślić, to nie będzie odkładanie pieniędzy tylko na emeryturę, lecz właśnie budowanie oszczędności, część uzbieranych pieniędzy będzie można wypłacić przed przejściem na emeryturę. PPK wpłyną również, moim zdaniem, korzystnie na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która boleśnie odczuła to co stało się z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi w 2014 roku – jak wiemy obligacje należące do OFE zostały „przeniesione” do ZUS-u i tam „umorzone”.

Jak Warbud jest przygotowany do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Odbyły się już spotkania z pracownikami, prze­prowadziliśmy akcję edukacyjną. Powołaliśmy też komisję, która dokona wyboru funduszu, realizującego dla nas ten program. Komisja miała charakter otwarty pracownicy sami się do niej zgłaszali. Oczywiście, wybór funduszu inwestycyjnego nie jest łatwy, dlatego też, jako firma, udzielamy pracownikom merytoryczne­go wsparcia w tym zakresie.
Pracownicy często wyrażali swoje obawy doty­czące PPK, pytali, czy nie powtórzy się sytuacja z OFE. W ramach akcji edukacyjnej wyjaśnia­my jakie są zasady działania PPK. Zwróćmy uwagę, że w przypadku PPK mamy do czynienia z oszczędzaniem, a nie odkładaniem pieniędzy na emeryturę. PPK jest wspieranym przez pań­stwo systemem długoterminowego oszczędza­nia, głównie na emeryturę, ale przecież można w ten sposób oszczędzać na każdy dowolny cel.
Chciałbym jednak wyraźnie podkreślić, że rolą pracodawcy nie jest przekonywanie pracow­ników do PPK. To jest rola państwa, Polskiego Funduszu Rozwoju. My tylko udzielamy niezbędnego wsparcia pracownikom w tym zakresie, ale to musi być ich decyzja. Dlatego też chcieliśmy, aby to właśnie pracownicy, w ra­mach działania wspomnianej komisji, dokonali wyboru funduszu realizującego PPK.
Jak wiadomo, w ramach PPK pracownik przekazuje na swoje indywidualne konto 2% wynagrodzenia brutto, a pracodawca przekazuje 1,5% pensji. Do tego państwo dopłaca rocznie 240 zł plus tzw. „powitalne” na rozpoczęcie pro­gramu. Moim zdaniem jest to korzystna oferta długoterminowego oszczędzania, pozwalająca uzyskać przyzwoitą rentowność. Postanowiliśmy, że jako Warbud nie będziemy obecnie zwiększać wspomnianej 1,5% dopłaty do kont pracowników, m.in. z tego względu, że prowadzimy już w firmie program wspierający długoterminowe oszczędza­nie w ramach III filaru emerytalnego.

Warbud jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce, na rynku działa już od 1989 roku. Jaka jest obecnie pozycja rynkowa firmy i jej możliwości rozwojo­we?

Naszym głównym udziałowcem jest VINCI Construction International Network – spół­ka zależna największej francuskiej firmy w dziedzinie budownictwa i robót publicz­nych – Grupy VINCI, znaczącego gracza na światowym rynku budowlanym. Jest to jeden z największych na świecie koncernów w sekto­rze budownictwa i usług powiązanych. Warbud pod względem przychodów za 2018 rok zajmuje 6-7 miejsce w Polsce. W ubiegłym roku osiągnięte przez nas przychody ze sprzedaży wzrosły o 50% w porównaniu do roku 2017.
Należymy do grona nielicznych firm, dzia­łających we wszystkich segmentach rynku budowlanego. W naszym portfolio znajduje się niemal 550 projektów inwestycyjnych. Należą one do największych i najbardziej prestiżowych kontraktów w zakresie budownictwa kubatu­rowego, inżynierskiego, przemysłowego oraz ekologicznego.
Jesteśmy generalnym wykonawcą Południowej i Wschodniej Obwodnicy Warszawy, siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku czy Muzeum Sztuki Nowo­czesnej w Warszawie. Realizujemy najbardziej rozpoznawalne galerie handlowe w Polsce, największe wysokościowce w stolicy – Skyliner, Mennica Legacy Tower i Varso, prestiżowe projekty mieszkalne, fabryki, obiekty wojskowe i specjalnego przeznaczenia. Warbud to także lider budownictwa medycznego. Obecnie zatrudniamy prawie 1300 osób.

Warbud znany jest też m.in. z realizacji projektów budowlanych wykonywanych w formule Partnerstwa Publiczno-Pry­watnego.
Niektóre z naszych projektów wykonujemy w formule PPP. Dla przykładu, w kwietniu 2018 roku oddaliśmy do użytku gmach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Obiekt powstał zaledwie w ciągu 20 miesięcy, 6 miesięcy wcześniej przed terminem umownym. Była to pierwsza inwestycja Skarbu Państwa zrealizowa­na w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatne­go. Jako Partner Prywatny tego przedsięwzięcia świadczyliśmy kompleksowe usługi: projektowe, budowlane, finansowania. Obecnie realizujemy etap 20-letniego utrzymania obiektu. Projekto­waliśmy budynek w sposób przemyślany oraz postawiliśmy na wysoką jakość materiałów i technologii. Od samego początku postrzegamy ten projekt jako wyjątkowo prestiżowy i dlatego do realizacji oddelegowaliśmy naszych wybit­nych inżynierów.

Dziękuję za rozmowę,
Radosław Nosek