Pracownicy są naszą najmocniejszą stroną

Możliwość komentowania Pracownicy są naszą najmocniejszą stroną została wyłączona Aktualności, Inwestycje, It, Nauka, porady ekspertów

Rozmowa z Leszkiem Hołdą, Członkiem Zarządu PKP Energetyka

Leszek Hołda, Członek Zarządu PKP Energetyka fot. mat. prasowe

Europejski Kongres Gospodarczy jest miejscem wnikliwych debat o gospodar­ce. Ważny głos w tej dyskusji mają polscy czempioni – największe firmy w naszym kraju. Jakie są najważniejsze wnioski płynące z debat na tegorocznych EKG?
Uczestnicy debat, paneli tematycznych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego to interesujący mix dużych przedsiębiorstw, instytucji państwowych, reprezentantów sektora MSP. Dyskusje uzyskały bardzo cie­kawy wymiar merytoryczny. Cieszymy się, że jako PKP Energetyka mogliśmy uczestniczyć m.in. w panelu tematycznym poświęconym inwestycjom w infrastrukturę transportową. W najbliższych latach w infrastrukturę kolejo­wą w Polsce zostanie zainwestowanych ok. 69 miliardów złotych. Dodatkowo, my ze swojej strony, do roku 2023, zainwestujemy kwotę 3,2 mld złotych na modernizację układów zasilania kolei. Dla nas to ogromne wyzwanie.

PKP Energetyka bardzo dużo inwestuje w obszarze nowych technologii, realizu­jąc projekty o wielomilionowej wartości. Czy czujecie się jeszcze spółką kolejową czy już bardziej kojarzoną z nowymi technologiami?
Jesteśmy liderem budowy i utrzymania sieci trakcyjnej w Polsce. Naszym głównym zadaniem jest również sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej dla przewoźników kolejo­wych. Jesteśmy więc spółką kolejową. Mamy to zapisane niejako w genach. Z drugiej strony, chcemy mieć dostęp do najlepszych na świecie technologii. W ciągu ostatnich trzech lat spółka przeszła transformację biznesową inwestując w cyfryzację, digitalizację i automatyzację.
Bardzo uważnie przeanalizowaliśmy rynek aplikacji. Wdrożyliśmy m.in. workforce mana­gement, czyli system informatyczny wspiera­jący zadania dotyczące harmonogramowania pracy dużych zespołów pracowników, zarzą­dzania operacyjnego, z której dzisiaj korzysta 2 500 pracowników. Mamy też wdrożoną aplikacje, z której korzysta nasz Klient PKP PLK. Używając takiej aplikacji można np. zgłosić usterkę sieci trakcyjnej przesyłając nam zdjęcie, na podstawie którego system lokalizuje miejsce interwencji technicznej, dokonuje opisu.
To wszystko przełożyło się na jakość świad­czonych przez nas usług. W latach 2015-2016, średnio rocznie na terenie kraju mieliśmy ok. 300 awarii. Natomiast w 2018 roku, dzięki stosowanym coraz nowocześniejszym rozwiązaniom, które składają się na Zintegro­wany System Zarządzania Sprawnością Sieci Trakcyjnej, udało nam się zmniejszyć te liczbę do zaledwie trzydziestu.

Wiele dużych projektów z obszaru nowych technologii spółka realizuje z wy­korzystaniem środków unijnych. Proszę wymienić te najważniejsze.
Aktualnie realizujemy bardzo ciekawy i mamy nadzieję, rozwojowy projekt oparty na ma­gazynie energii. Jego celem jest opracowanie i implementacja systemu do redukcji mocy szczytowych w stacjach trakcyjnych zarzą­dzanych przez PKP Energetyka. Wyobrażając sobie w przyszłości stworzenie odpowiedniej sieci magazynów energii doprowadzilibyśmy do obniżenia kosztów związanych z zużywa­ną energią elektryczną przez przewoźników kolejowych. Wartość projektu wyniesie 20 mln złotych, z czego ok. 8,8 mln zł finansowanych jest ze środków UE. Projekt ten realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kolejnym projektem, tym razem realizowa­nym wspólnie z Atende Software Sp. z o.o., jest projekt „Inteligentnego systemu wsparcia i optymalizacji w zakresie zarządzania mająt­kiem sieciowym”. Jego celem jest opracowanie i implementacja prototypu systemu, który umożliwi eliminowanie usterek jeszcze przed ich wystąpieniem na infrastrukturze sieci dystrybu­cyjnej zarządzanej przez PKP Energetyka S.A. Wartość projektu wynosi ok. 7,6 mln zł przy do­finansowaniu z UE – ponad 4,3 mln zł. Również ten projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka zdobyła prestiżową certyfikację Top Employer 2019. Jak wygląda polityka ka­drowa firmy jeśli chodzi o warunki pracy, rozwój zawodowy doskonalenie praktyk związanych z zatrudnieniem?
Naszą strategię opieramy na czterech funda­mentach: jakość, bezpieczeństwo, zaangażowa­nie i efektywność. Jakość jest dla nas najważ­niejsza, bo przecież świadczymy usługi m.in. związane z utrzymaniem trakcji elektrycznej. Specyfika naszych usług wymaga też zwrócenia szczególnej uwagi na problemy bezpieczeństwa. Podejmujemy bardzo wiele działań w tym zakresie. Dla przykładu, w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu realizujemy projekt Program „Misja 0”. Jego celem jest ogranicze­nie, a docelowo wyeliminowanie wypadków przy pracy w PKP Energetyka.

W ramach tego przedsięwzięcia prowadzimy wiele inicjatyw związanych z poprawą bezpie­czeństwa, w tym w zakresie prewencji, profilak­tyki zdrowia, również warsztatów praktycznych. Pracownicy mogą np. doskonalić technikę jazdy samochodem, uczą się jak ratować osoby znajdu­jące się w obiektach objętych pożarem, itp.
Ważnym filarem jest zaangażowanie naszych pracowników w wykonywanie swoich zadań. Zaangażowania, poświecenia dla firmy, identy­fikacji z jej celami, biznesowi rywale nie mogą przecież od nas skopiować, stąd też zaangażo­wanie pracowników może być naszą przewagą konkurencyjną.

Dopiero jak te trzy elementy: jakość, zaanga­żowanie, bezpieczeństwo osiągną wymagany przez nas poziom, wówczas możemy mówić o czwartym filarze, czyli o stałym zwiększaniu efektywności naszych działań.
Wprowadziliśmy koncyliacyjny sposób zarzą­dzania, wyodrębniliśmy grupę 400 top mene­dżerów, którzy są ambasadorami naszej stra­tegii. Odbywamy z nimi regularne spotkania, podejmujemy wiele inicjatyw – uruchomiliśmy Akademię Menedżera, wzmacniamy kompe­tencje pracowników, dokonaliśmy przeglądu systemów motywacyjnych. Mierzymy efekty naszych działań np. poziom zaangażowania pracowników. Dwa lata temu, w pierwszym badaniu osiągnęliśmy poziom 39 %, a w ostat­nim badaniu wzrósł on do 55%. Tego rodzaju pomiary są bardzo ważne dla właścicieli i zarządu, są papierkiem lakmusowym tego co się dzieje w firmie.
Bardzo cieszymy się z tego, że Grupa Kapi­tałowa PKP Energetyka zdobyła prestiżową certyfikację Top Employer 2019. Pracownicy są naszą najmocniejszą stroną. Naszą firmę tworzą ludzie zaangażowani, doświadczeni i niezwykle kompetentni. PKP Energetyka przeszła w ostatnich trzech latach ogromną transformację, również w obszarze HR, a ta nagroda jest niezbitym dowodem na to, że idziemy w dobrym kierunku.

Rozmawiał Ryszard Żabiński