PPK – oszczędzasz nie tylko na emeryturę

Możliwość komentowania PPK – oszczędzasz nie tylko na emeryturę została wyłączona Aktualności, Inwestycje

W styczniu weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do progra­mu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubez­pieczeniom emerytalnym i rentowym.

Pieniądze

Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura „wejścia do sys­temu” dotyczy największych pracodaw­ców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.
Trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, że PPK są dobrowolnym i długoter­minowym system oszczędzania a nie tylko odkładania pieniędzy na emery­turę. Zgromadzone pieniądze mogą być w części przeznaczone na każdy inny dowolny cel.

PPK są bardzo korzystne dla oszczędza­jących. Do każdej złotówki odłożonej przez pracownika drugą co miesiąc dokłada pracodawca, a Państwo dodaje dopłatę roczną. W ten sposób pracownik odkładający kapitał na swoim koncie PPK gromadzi dwukrotnie wyższą kwo­tę, która na bieżąco jest profesjonalnie inwestowana. Z udziału w PPK pracow­nik może zrezygnować zarówno na eta­pie tworzenia programu w miejscu pra­cy, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości – konto pracownika w PPK jest w pełni prywatne, a zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

Podczas prac nad ustawą o Pracow­niczych Planach Kapitałowych prze­analizowano podobne systemy długo­terminowego oszczędzania działające w innych państwach. Wybrano najlepsze praktyki, najbardziej efektywne me­chanizmy i dostosowano je do polskich realiów. W wielu rozwiniętych krajach, gdzie działają podobne systemy – od Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich, po Stany Zjednoczone, Kanadę i Nową Zelandię – to na pra­codawcy spoczywa ustawowy obowią­zek stworzenia systemu dodatkowego oszczędzania dla swoich pracowników. Podobnie będzie w Polsce.

Pierwsze osiem podmiotów zarządzają­cych zostało już wpisanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) do ewiden­cji PPK. Oznacza to, że zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestni­czyć w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych, oferując pomnażanie środków gromadzonych na rachunkach PPK.
Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to: Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ESALIENS Towarzystwo Fundu­szy Inwestycyjnych S.A., Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., PKO Towarzystwo Funduszy In­westycyjnych S.A., Pocztylion-Arka Po­wszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Dodatkowo wnioski do PFR o wpisa­nie do ewidencji złożyło kolejnych 5 instytucji. Oznacza to, że już 13 insty­tucji finansowych jest zainteresowanych oferowaniem PPK.
Źródło: pfr.pl

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone