Politechnika Śląska, czyli jak nauka wspiera rozwój regionu

Możliwość komentowania Politechnika Śląska, czyli jak nauka wspiera rozwój regionu została wyłączona Nauka

Rozmowa z JMR prof.dr.hab.inż. Arkadiuszem Mężykiem, Rektorem Politechniki Śląskiej.

Szanowny Panie Rektorze, Politechnika Śląska to uczelnia z wielkimi tradycjami. Obecna od wielu lat na mapie edukacyjnej Polski musi stale odpowiadać na potrzeby zmieniającej  się rzeczywistości. Na czym  Politechnika Śląska buduje swój potencjał?  Jakie są mocne strony  jednej z najlepszych uczelni technicznych  w Polsce?

Politechnika Śląska została założona w 1945 roku w regionie silnie uprzemysłowionym jako naukowe wsparcie dla przemysłu i gospodarki. Przez lata region przekształcał się z regionu
przemysłu ciężkiego i górniczego w obszar o dominującym wpływie zaawansowanych technologii, w tym przemysłu samochodowego oraz IT.
Naszą mocną stroną jest z pewnością bliskość przemysłu oraz dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Potwierdzeń tych realizacji i wzajemnego zrozumienia potrzeb jest m.in.  utworzenie studiów  dualnych z firmami skupionymi w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,  a także liczne programy edukacyjne i badawcze w branżami IT, czy też energetyką.

Jaki znaczenie zatem dla rozwoju uczelni ma współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym?

Misją uczelni jest kształcenie specjalistów dla nowoczesnej i intensywnie rozwijającej się  gospodarki oraz rozwijanie i wdrażanie technologii do środowiska gospodarczego. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić bez dobrych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym to szansa na rozwój dla uczelni. Stwarzamy wiele mechanizmów wspomagających transfer technologii. W naszej strukturze funkcjonuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Spółka Celowa. Politechnika Śląska jest udziałowcem Technoparku Gliwice i organizatorem wielu inicjatyw promujących rozwój przedsiębiorczości jak np. „Mój pomysł na biznes”. Nasi studenci rozwijają swoje zainteresowania w blisko 160 studenckich kołach naukowych.

Politechnika Śląska  mocno stawia na naukowy rozwój młodych ludzi. W konkursie PRODOK 2017 na najbardziej prodoktorancką uczelnię,  gliwicka Alma Mater zajęła II miejsce w kraju. W jaki sposób uczelnia pozyskuje tak zdolnych studentów?

Uczelnia podejmuje wiele inicjatyw skierowanych do młodzieży, w myśl zasady, że pasję do nauki trzeba rozbudzać i to od najmłodszych lat.Poczynając od działalności  Centrum Popularyzacji Nauki, organizatora cyklicznych spotkań z naukowcami w ramach Politechniki Juniora i Seniora, poprzez konkurs o „złoty indeks” w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki,  kończąc  na licznych spotkaniach informacyjnych.  W tym roku po raz pierwszy Politechnika Śląska rozpocznie nabór do własnych liceów
akademickich w Gliwicach i Rybniku. Proponujemy kandydatom kształcenie na uniwersyteckim poziomie z wykorzystaniem bazy dydaktycznej Politechniki Śląskiej. Baza i doświadczenie kadry
dydaktycznej uczelni są na najwyższym poziomie, o czym świadczy 4 pozycja w rankingach uczelni kształcących na kierunkach inżynierskich.

Panie Rektorze, studentów Politechnice Śląskiej nie brakuje.  Uczelnia to renomowana marka. Dlaczego zatem wychodzi Pan z założenia, że o dobrego studenta warto zadbać już  w szkole podstawowej?

Oczywistym jest, że bez zdolnych kandydatów uczelnia nie będzie mogła się dobrze rozwijać.  Dlatego też musimy zadbać o popularyzację nauki i pracę z młodzieżą począwszy od
najmłodszych lat. Stąd też aktywności skierowane także do dzieci i młodzieży w postaci  Politechniki Juniora, czy tez festiwale nauki oraz imprezy pokazujące potencjał nauki i technologii.  Kreatywność jest podstawową cechą, która umożliwi przyszłym kadrom inżynierskim wykształconym  na Politechnice Śląskiej sprawnie i aktywnie pracować na rzecz rozwoju technologicznego  i cywilizacyjnego. Ta kreatywność i ciekawość świata jest w nas od najmłodszych lat.  Musimy tylko zadbać, aby jej nie stłumić sztywnymi programami kształcenia.

Uczelnia stanowi naturalne zaplecze logistyczne i  kadrowe województwa śląskiego.  Województwa, w którego sercu utworzono pierwszą w kraju metropolię. Jakie wyzwania to stawia ?
Trudno sobie obecnie wyobrazić intensywny rozwój regionu bez zaplecza w postaci  sprawnie  działającego systemu szkolnictwa wyższego. W regionie aglomeracji działa blisko 40 jednostek  szkolnictwa wyższego. To nie tylko sprawa kształcenia wysoko kwalifikowanych kadr,
ale także rozwój prorozwojowego myślenia i transfer technologii  do całego otoczenia społeczno-gospodarczego.
Uczelnie jednak nie będą w stanie sprawnie funkcjonować bez współpracy z samorządem  oraz otoczeniem gospodarczym. Mamy ogromną szansę na rozwój ponad 2 milionowej  metropolii,  która powinna stać się dominującym obszarem gospodarczym i bardzo dobrym miejscem
do życia dla mieszkańców. Nie możemy zaprzepaścić tej szansy.

I na koniec pytanie bardziej ogólnej natury .Ostatnio wiele mówi się o reindustrializacji.
Właściwie na naszych oczach pada mit gospodarki opartej wyłącznie na usługach.  Obecnie wysokorozwinięte państwa znowu zaczynają doceniać możliwości, jakie daje  posiadanie własnego, silnego przemysłu. Jakie w tym kontekście widzi Pan kierunki  rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce z uwzględnieniem miejsca uczelni technicznych?

Udział szkolnictwa technicznego w systemie całego szkolnictwa wyższego wynosi ok 20 procent,  jednak udział w transferze technologii i rozwoju społeczeństwa jest znacznie większy. Rozwój
technologiczny dostarcza siły napędowej rozwoju cywilizacyjnego. Jak już powiedziałem, świetnie widać to na Śląsku, który powoli staje się centrum zaawansowanych technologii, nie tylko z sektora motoryzacyjnego ale i technologii medycznych  czy energetycznych.
Restrukturyzacja gospodarki stała się impulsem do zmian w sektorze badawczo-rozwojowym. Instytuty badawcze regionu dopasowały swą ofertę i zakresy prowadzonych prac do zmieniającej się
rzeczywistości, zwiększyły także intensywność współpracy międzynarodowej i swoje uczestnictwo w europejskich sieciach badawczych i eksperckich. Podobne przeobrażenia dotyczą aktywności naukowej uczelni, które dodatkowo rozwinęły kształcenie w nowych, dostosowanych do potrzeb rynku kierunkach i specjalnościach. Nasze uczelnie technicznie skutecznie rozwijają umiędzynarodowienie w zakresie badań naukowych i kształcenia. To właśnie zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej polskiego  szkolnictwa wyższego jest szansą dla rozwoju technologicznego i gospodarczego kraju.
Trudno sobie wyobrazić skuteczny rozwój gospodarczy bez wyższego szkolnictwa technicznego.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone