Pasażerowie już korzystają z efektów wielkiego programu modernizacyjnego polskich kolei

Możliwość komentowania Pasażerowie już korzystają z efektów wielkiego programu modernizacyjnego polskich kolei została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Rozmowa z Ireneuszem Merchel, prezesem Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. fot. mat. prasowe

Europejski Kongres Gospodarczy jest miejscem wnikliwych debat o gospo­darce. Ważny głos w tej dyskusji mają polscy czempioni – największe firmy w naszym kraju. Jakie są najważniejsze wnioski płynące z debat na tegorocz­nym EKG?
Tematyka debat na Europejskim Kongresie Gospodarczym pokazuje dynamikę zmian w Europie, ale i rozwoju gospodarczego Polski. Mówiono o przyszłości Europy, o rzeczach ważnych dla wszystkich – o zrów­noważonym rozwoju i nowych trendach konsumenckich, transformacji energetycz­nej, cyfryzacji. To była refleksja o zmieniają­cym się otoczeniu.

Kolej jest ważnym elementem rozwoju. Z per­spektywy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. realizowane są projekty, które przynoszą kon­kretne korzyści zarówno dla pasażerów jak i gospodarki kraju. Podróżni zyskują coraz lepszą ofertę podróży pociągiem w regionach i między regionami. Zwiększa się przepusto­wość szlaków kolejowych, przy jednocze­snym wzroście poziomu bezpieczeństwa. Poprawia się też standard podróży koleją m.in. dzięki przebudowie stacji i przystan­ków oraz zastosowaniu udogodnień dla osób o ograniczonej mobilności. Miasta stawiają na transport kolejowy, dlatego tak ważne są inwestycje kolejowe prowadzone w aglomera­cjach – np. w Krakowie, Warszawie czy Łodzi. Realizowane projekty wpływają na poprawę warunków dla przewozu ładunków, zwłaszcza do dużych zakładów przemysłowych i portów morskich. To wpływa na znaczenie i konku­rencyjność kolei w przewozie towarów. Dzięki tym zmianom, linie kolejowe w Polsce stają się jeszcze bardziej zintegrowane z transeuro­pejską siecią kolejowego transportu pasażer­skiego i towarowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują program inwestycyjny o łącz­nej wartości około 70 mld złotych, który obejmuje ponad 220 projektów i modernizację 9 tys. km torów. Jak bardzo zmieni się polska kolej po jego ukończeniu?
Takich inwestycji, o tak dużej skali, jeszcze na polskiej kolei nie prowadzono. To ogromne przedsięwzięcie realizowane przy tak dużej liczbie kursujących pociągów pasażerskich i towarowych. Podróżni na kilkudziesięciu nowych i zmodernizowanych przystankach zyskują komfortowe warunki dostępu do ko­lei. Zwiększa się poziom bezpieczeństwa m.in. przez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań, a dla przewoźników towarowych oddawane są lepiej przygotowane, szybsze trasy. Pasa­żerowie już korzystają z efektów wielkiego programu modernizacyjnego. Powstały nowe perony m.in. w Gdańsku Głównym, Szcze­cinie, Jeleniej Górze, Krakowie i Jaworznie Szczakowej. Podróżujący z kilkudziesięciu mniejszych miejscowości również dostrzegają zmiany. Tylko w 2018 r. PLK odnowiły i uno­wocześniły 200 peronów w całym kraju. War­szawa Koło, Parzniew, Ostrów koło Radymna, Markuszowa i Olsztyn Dajtki – to przykłady nowych przystanków, które od zeszłego roku służą podróżnym w stolicy, na Podkarpaciu oraz Warmii i Mazurach. Podróżni szybciej i wygodniej jeżdżą już np. na linii Lublin – Stalowa Wola, między Opolem a Nysą, czy Piłą i Poznaniem.

Jakie są podejmowane działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżo­wania, bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych?
Konsekwentnie prowadzimy działania w zakresie kultury i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Takiemu trendowi sprzyjają nie tylko inwestycje, ale i zmiany organi­zacyjne, szkolenie pracowników i ich coraz większa odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Nasze działania i praca na stanowi­skach związanych z bezpieczeństwem objęta jest kontrolami i szkoleniami. Są to działania prowadzone w dzień i w nocy. Prowadzi­my prace utrzymaniowe, diagnostyczne, inwestujemy w specjalistyczny sprzęt, co zapewnia każdego dnia bezpieczne i sprawne podróże kilku tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych.

Osobne projekty dedykowane są zwiększe­niu bezpieczeństwa. To programy za setki milionów złotych związane z modernizacją rozjazdów i przejazdów, a także budową nowoczesnego systemu ERTMS/GSM-R.
W ubiegłym roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na 14 tysiącach przejazdów umieściły specjalne żółte naklejki ułatwia­jące kierowcom identyfikację przejazdu. W przypadku zagrożenia życia i po połącze­niu z numerem 112, kierowca z żółtej naklej­ki podaje indywidualny numer przejazdu. Operator numeru 112 powiadamia służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które mogą wstrzyma ruchu pociągów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla Wrocławskiego Wę­zła Kolejowego. Na czym ma polegać przebudowa tego węzła?
Widzimy zainteresowanie transportem ko­lejowym w aglomeracjach, dlatego wstępne studium wykonalności rozpozna potrzeby inwestycyjne w oparciu o dane podmiotów, korzystających i planujących korzystać z linii kolejowych na terenie węzła wrocławskiego. Przewidziano konsultacje z samorządami i przewoźnikami, w celu ustalenia wstępnych wariantów i scenariuszy do dalszych analiz prognozy ruchu pasażerskiego. Mają być zaproponowane wstępne rozwiązania tech­niczne, gwarantujące uzyskanie odpowied­niej przepustowości linii kolejowych oraz maksymalnej dostępności dla transportu kolejowego. Opracowanie ma być „narzę­dziem” do planowania projektów inwestycyj­nych w perspektywie po 2020 roku.

W ramach studium mają być rozważane m.in.: odbudowa stacji Wrocław Świebodz­ki nawet z możliwością stacji przelotowej, budowa połączenia do lotniska we Wrocła­wiu, przejście linii kolei dużych prędkości przez wrocławski węzeł kolejowy, przebudo­wa wrocławskiej linii średnicowej, budowa bezkolizyjnych układów na wlotach linii średnicowej celem oddzielenia ruchu regio­nalnego i dalekobieżnego oraz wykorzystanie linii towarowych do ruchu pasażerskiego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zleciły również opracowanie studium wykonalności dla linii kolejowej C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Muchobór/Wrocław Świebodzki. Celem opracowania jest ustalenie niezbędnego zakres robót dla dostosowania linii kolejowej C-E 59 (z Wrocławia w stro­nę Opola przez Siechnice) do wymogów europejskiej sieci kolejowej TEN-T. Studium umożliwi złożenie aplikacji o przyznanie środków unijnych w perspektywie 2021-2027. Przedmiotem analiz studialnych są linie ko­lejowe należące do korytarza transportowego C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna – Wro­cław Brochów – Wrocław Stadion – Wrocław Muchobór – Wrocław Kuźniki, linie kolejowe znajdujące się w obrębie miasta Wrocław oraz linie kolejowe mające wpływ na ruch pocią­gów na odcinku C-E 59.