Nasza historia jest nierozerwalnie związana z historią rozwoju polskiego lotnictwa

Możliwość komentowania Nasza historia jest nierozerwalnie związana z historią rozwoju polskiego lotnictwa została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia

Rozmowa z Leszekiem Walczakiem, Prezesem Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy

Leszek Walczak, Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy fot. mat. prasowe

Historia Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy sięga aż 1923 roku . W jaki sposób wyko­rzystuje się te tradycje w bieżącej działalności firmy, jak rzutuje to na filozofię działania firmy, jej podsta­wowe wartości?
Historia naszych zakładów jest nieroze­rwalnie złączona z historią i rozwojem polskiego lotnictwa wojskowego. Bardzo dobrze się stało, że lotnictwo pozostało na tym terenie. Naszą załogę stanowią osoby z olbrzymim doświadczeniem, podtrzymu­jący rodzinne tradycje pracy w tej branży, ale też i ludzie młodzi wchodzący dopiero w zawodowe życie. Takim firmom jak nasza potrzebne jest połączenie takiej tradycji, wieloletniego doświadczenia, ale też i nowe spojrzenie na branżę. Wykorzystujemy doświadczenia pokoleń, ale też i podejmu­jemy coraz to nowe wyzwania, dążymy do rozwijania skrzydeł. Możemy tak działać, bo jesteśmy firmą nowoczesną, innowacyj­ną, należymy do elitarnej grupy zakładów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i obronności Polski. Jesteśmy w stanie spro­stać wielkiemu wyzwaniu jakim jest moż­liwość bycia głównym przedsiębiorstwem wspierającym polskie lotnictwo wojskowe, obecnym na każdym etapie zabezpieczenia eksploatacji.

Jaki jest zakres działania firmy w tym obszarze?
Wspieramy i zabezpieczamy eksploatację statków powietrznych lotnictwa sił zbroj­nych Rzeczpospolitej Polskiej. Chodzi tu m.in. o takie statki jak Su-22, MiG-29, F-16, czy Hercules C-130. Nasz zakres działalności obejmuje m.in. wykonywa­nie pełnych remontów, obsługę i prze­glądy okresowe, przedłużanie resursów technicznych, produkcję i dostawę części zamiennych jednorazowych, szkolenia personelu. Jednym z naszych głównych zadań jest rozszerzanie i pogłębianie zakresu tych usług. Możemy sobie na to pozwolić, jesteśmy jednym z najnowocze­śniejszych tego typu zakładów w Europie. Obsługujemy samoloty bardzo różnych typów, mamy zamówienia z całego świata. Obecnie inwestujemy w budowę kolejne­go hangaru, co jeszcze bardziej zwiększy nasze możliwości.
Ważną dziedziną naszej działalności staje się modernizacja i wyposażanie statków powietrznych w nowoczesne systemy. Wykonaliśmy np. modernizację stat­ków powietrznych typu MiG-29, Su-22, wyposażając je m.in. w systemy: GPS, TACAN, VOR/ILS, światła antykolizyjne, radiostacje UHF/VHF, transpondery, KT/ IFF i inne. W latach 2011-2014, Spółka wykonała doposażenie 16 samolotów MiG-29 Polskich Sił Powietrznych. Polegało ono na integracji nowoczesnych systemów awioniki i zbudowaniu otwartej architektury w oparciu o nowy komputer misji i szynę danych MIL BUS 1553 B. Od roku 2015 realizowane były remonty weryfikacyjne samolotów Su- 22M4K i Su­-22UM3K z dostosowaniem przyrządów w kabinie do jednostek anglosaskich wraz z zabudową nowej radiostacji. Remont we­ryfikacyjny przedłużył resurs samolotów o kolejne 10 lat.

Firma zarządza również projektami SBSP w ramach Centrum Kompe­tencyjnego bezzałogowych statków powietrznych Polskiej Grupy Zbro­jeniowej. Jakie znaczenie dla firmy maję te przedsięwzięcia?
Bardzo duże, gdyż dzięki nim możemy też być firmą produkcyjną. Chodzi tu m.in. o projektowanie i rozwój syste­mów bezzałogowych statków powietrz­nych, prowadzenie projektów badawczo – rozwojowych, produkcję systemów bezzałogowych statków powietrznych, ich integrację. Do tego dochodzą jeszcze testy, próby naziemne i testy w locie, szkolenia personelu obsługi naziemnej i operatorów w ramach własnego ośrodka szkoleniowe­go, wdrożenie systemów u odbiorcy oraz serwisowanie. Chcemy oferować systemy bezzałogowych statków powietrznych nie tylko dla wojska, ale również dla odbior­ców cywilnych.

Proszę przedstawić najważniejsze działania podejmowane przez przed­siębiorstwo w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Działamy w tym zakresie w wielu obszarach, inwestujemy m.in. w rozwój naszych pracowników poprzez programy podnoszące ich kwalifikacje, jak również programy integracyjne. Dbamy o rozwój pracowników, gdyż w tak nowocze­snej, innowacyjnej firmie stanowią oni szczególną wartość. Chcemy, aby byli mocno związani z naszym zakładem nie tylko dzięki wynagrodzeniom, ale również dzięki pozapłacowym świad­czeniom. Od dwóch lat mamy własny program emerytalny, w lipcu otwieramy żłobek dla 30 dzieci, rozwijamy wiele programów z obszaru CSR skierowanych dla naszych pracowników, mamy różne zespoły sportowe, wędkarskie, ostatnio mocno rozwinął się ruch krwiodawstwa, wolontariat. Chcemy, aby nasz zakład tęt­nił życiem, był miejscem nie tylko pracy, ale również miejscem dzielenia się swoimi pasjami, zainteresowaniami. Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy również jako działania skierowane na rzecz naszego otoczenia. Promujemy idee mające na celu niesienie pomocy potrzebującym, zwiększamy świadomość społeczną na określone tematy. Podejmu­jemy przedsięwzięcia na rzecz naszego otoczenia, interesują nas sprawy związane z Bydgoszczą, w związku z tym wspieramy lokalne instytucje i osoby, współpracuje­my z lokalnymi organizacjami, bierzemy udział we wsparciu programów dla dzieci i młodzieży.