Największe pieniądze idą na rozwój transportu

Możliwość komentowania Największe pieniądze idą na rozwój transportu została wyłączona Aktualności, Inwestycje

W najbliższych latach Pol­skę czekają wielkie zmiany, zwłaszcza w dziedzinie sze­roko pojętej infrastruktury komunikacyjno – transpor­towej. Przy udziale środ­ków unijnych inwestujemy ogromne pieniądze w kolej, drogi, lotnictwo.

fot. mat. prasowe

Realizacja Krajowego Programu Kolejo­wego przekroczyła już półmetek. Krajowy Program Kolejowy (KPK) to największy program inwestycyjny w historii polskiego kolejnictwa. To 220 projektów za ponad 66 mld zł, w ramach których zmodernizo­wanych zostanie między innymi 9 tysięcy kilometrów torów. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła i rozliczyła inwestycje o wartości około 10 mld zł. W realizacji są projekty o wartości 32 mld zł, z tego znaczna część jest zaawansowana w kilkudziesięciu procentach.
To ogromne przedsięwzięcie realizowa­ne jest przy udziale środków unijnych. W obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 na realizację KPK przezna­czono 10 miliardów euro.
Podstawę unijnego wsparcia stanowią Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – około 5 miliardów euro oraz instrument „Łącząc Europę” – ponad 3,5 miliardów euro. Inwestycje kolejowe finansowane są także z programu Polska Wschodnia oraz z regionalnych progra­mów operacyjnych.

– Przyznane 10 miliardów euro to kwota dwa razy większa, niż ta w perspekty­wie finansowej w latach 2007-2013. Już dzisiaj można powiedzieć, że inwestycje realizowane są sprawniej. Jest to dobra wiadomość, szczególnie u progu negocjacji nowej perspektywy – mówiła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska.

Sektorem, który najmniej ucierpi na cięciach w perspektywie finansowej na lata 2021- 2027 jest kolej. Według wicemini­ster, potwierdzeniem tego jest pozytywne stanowisko Komisji Europejskiej w sto­sunku do kolei jako ekologicznego środka transportu.

Inwestycje w kolej częściowo finansowa­ne są też z programu Polska Wschodnia. Program ten to ponad 3,6 miliarda złotych w inwestycjach w infrastrukturę drogową, w tym ponad 1,62 miliarda złotych na rozwój komunikacji miejskiej w stolicach województw Polski Wschodniej i ich ob­szarach funkcjonalnych. Dzięki środkom Programu powstanie nowych lub zostanie przebudowanych ponad 150 km dróg.
Ogromne wyzwania stoją przed lotnic­twem.

– Stale rosnący lotniczy ruch pasażerski w większości polskich portów lotniczych sprawia, że w następnych latach nadal będą istniały duże potrzeby inwestycyjne w tym zakresie. Według prognoz Urzędu lotnictwa Cywilnego w następnych latach ruch lotniczy będzie wzrastał 7-8% rocznie – mówił wiceminister Adam Hamrysz­czak, podczas Kongresu Portów Lotni­czych „Sky&More” w Rzeszowie.

Wiceminister podkreślał, że polskie porty stają przed wyzwaniem związanym z efektywnym zaspokojeniem popytu na przewozy, zarówno w ramach Unii Euro­pejskiej, połączeń interkontynentalnych, jak i uzupełniających połączeń krajowych. Wyzwanie to powoduje konieczność inwestycji w zapewnienie przepustowości infrastruktury lotniczej.

– Na te potrzeby odpowiada polski rząd rozpoczynając realizację inwestycji w za­kresie budowy Centralnego Portu Komu­nikacyjnego oraz Portu Lotniczego Radom – Sadków – dodał Adam Hamryszczak.

Podsekretarz stanu omówił także stanowi­sko Komisji Europejskiej wobec wspar­cia inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych. Wiceminister tłumaczył, że w perspektywie finansowej UE 2014-20 po raz pierwszy obowiązuje ograniczenie polegające na wyłączeniu z finansowania inwestycji w infrastrukturę portów lot­niczych. Wyjątek stanowią przedsięwzię­cia związane z ochroną środowiska lub inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziały­wania na środowisko.
Hamryszczak przybliżył również zakres wsparcia infrastruktury lotniskowej w latach 2021-2027 w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).
Po raz pierwszy w historii instrument CEF zapewni w nowej perspektywie również wsparcie dla infrastruktury sieci transpor­towej TEN-T podwójnego cywilno-woj­skowego przeznaczenia poszczególnych gałęzi transportu. Łączny budżet na ten cel to 6,5 mld euro.

– W ramach komponentu Military Mo­bility możliwe będzie także finansowanie infrastruktury lotniskowej na sieci TEN-T o podwójnym cywilno-wojskowym prze­znaczeniu – wyjaśniał A. Hamryszczak.

Źródło: www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj