Mamy Termy – mamy i inne atuty

Możliwość komentowania Mamy Termy – mamy i inne atuty została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Rozmowa z Tadeuszem Czajką, wójtem gminy Tarnowo Podgórne

Tanowo Podgórne, wójt Tadeusz Czajka fot. mat. prasowe

Tarnowo Podgórne jest jedną z naj­bogatszych gmin w Polsce. Na terenie gminy działa ponad 6 tysięcy firm w tym 250 z kapitałem zagranicz­nym. Gmina jest też największym, po Poznaniu, rynkiem pracy dla dojeżdżających w Wielkopolsce. Co legło u podstaw tego sukcesu?

Bez wątpienia na początku przemian społeczno-gospodarczych skorzystaliśmy z dobrego położenia – na międzynaro­dowej wówczas trasie łączącej Warszawę z Berlinem i na bliskości dużego miasta – Poznania. Ale to nie wszystko. Uważam, że wtedy naszą przewagę zbudowaliśmy na opracowaniu i konsekwentnym wdrażaniu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Ten dokument – wyznaczając w długiej perspektywie czasu strefy prze­znaczone pod działalność gospodarczą – od początku gwarantował inwestorom stabilność samorządowych decyzji.

Chciałbym także podkreślić odwagę ówczesnych samorządowców. Mimo braku doświadczenia, często jedynie intuicyjnie wy­czuwali, że tworzenie klimatu sprzyjającego rozwijania lokalnej przedsiębiorczości zaowo­cuje przyciąganiem kolejnych inwestorów. To dlatego dzisiaj w Gminie Tarnowo Podgórne mamy 6 000 podmiotów gospodarczych, które generują 55 000 miejsc pracy. Kluczem do naszego sukcesu były i są dobre relacje na linii biznes – administracja: jako samorząd zawsze zasiadamy do rozmów z potencjalny­mi inwestorami, a następnie towarzyszymy im przez cały proces inwestycyjny. Ta dobra opinia procentuje kolejnymi kontaktami z przedsiębiorcami.

Gmina postanowiła wykorzystać zasoby wody termalnej i zdecydowała się na budowę Tarnowskie Termy. Jakie są efekty tego najważniejszego projektu samorządowego ostatnich lat? Czy ta inwestycja pobudzi jeszcze bardziej rozwój przedsiębiorczości w gminie?

Tarnowskie Termy obchodzą w tym roku czwarte urodziny. Budowaliśmy ten obiekt z myślą o mieszkańcach – dziś to dla nich miejsce rekreacji i aktywnego wypo­czynku. Ale nie tylko: na bezpłatne lekcje nauki i doskonalenia mogą uczęszczać wszystkie dzieci z naszych szkół podsta­wowych. Co więcej ofertę Term uzupełnia strefa saun i klub fitness Piwnica pod Termami. Widzę, że mieszkańcy bardzo polubili to miejsce – co roku, zwłaszcza w sezonie letnim, padają kolejne rekordy liczby gości. Z drugiej strony odpowiada ono naszym potrzebom: obiekt jest dosto­sowany wielkością do lokalnych potrzeb, ma bardzo ciekawą ofertę, atrakcyjną również dla gości spoza Gminy.

Mam nadzieję, że Termy będą punktem wyjścia dla kolejnych inwestycji – w bez­pośrednim otoczeniu chcemy stworzyć Termalny Park Zdrowia. Jesteśmy zatem otwarci na rozmowy z przedsiębiorcami, którzy chcieliby zainwestować w nowocze­sną kosmetologię, spa czy w inny nowator­ski sposób wykorzystać lecznicze walory wód termalnych.

Funkcjonowanie Tarnowskich Term jest również argumentem w rozmowach z poten­cjalnymi inwestorami. Dzisiaj, kiedy oferty samorządów są bardzo do siebie podobne, my możemy zaproponować zarówno kadrze kierowniczej, jak i pracownikom, atrakcyjne formy wypoczynku – właśnie w Tarnow­skich Termach, ale także wypoczynek na plaży w Lusowie czy w Pałacu Jankowice. To nasze bardzo ważne atuty!

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne – uczniowie rozpoczną tu naukę 1 września 2020 r.

Co przeciętny mieszkaniec gminy ma z tego, że gmina odniosła gospodar­czy sukces? Jak to się przełożyło na jakość życia?

Bez wątpienia gospodarczy sukces Gminy ma bezpośrednie przełożenie na kom­fort życia. Nowe inwestycje i rozwój już funkcjonujących przedsiębiorstw sprawiają, że rośnie wielkość budżetu Gminy, a to pozwala na zaspokajanie kolejnych potrzeb mieszkańców. Oczywiście zmieniały się one na przestrzeni lat – najpierw musieliśmy po­prawiać, a nierzadko budować od podstaw infrastrukturę drogową, obecnie prioryte­tem jest poszerzanie możliwości rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Ważnym zadaniem, będącym także odpo­wiedzią na sygnały mieszkańców i lokal­nych przedsiębiorców, jest uruchomienie Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Pod­górne. Obecnie trwa budowa obiektu, a od września 2020 roku rozpoczną tam naukę uczniowie szkoły branżowej I st. i techni­kum. Szkołę poprowadzimy samodzielnie (mamy już zgodę powiatu poznańskiego na przejęcie tego zadania). Bardzo się cieszę się, że w tworzenie oferty nauczania licznie włączają się nasi przedsiębiorcy, deklarują­cy organizację praktyk i stażów, wsparcie przy wyposażaniu pracowni zawodowych czy pomoc w zatrudnianiu nauczycieli-spe­cjalistów. Budowa, a potem prowadzenie szkoły będą ambitnym zadaniem finan­sowym dla naszego budżetu, jednakże duże zainteresowanie wśród potencjalnych uczniów i ich rodziców pokazuje już dziś, że ta samorządowa inwestycja jest bardzo oczekiwana. Kierowani tą myślą podjęliśmy się realizacji tak ambitnego wyzwania.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone