Kształcimy tak, by przygotować studentów do wymagań rynku pracy

Komentarzy (0) Nauka

Z dr Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej rozmawiamy o sukcesach uczelni, oferowanych przez nią kierunkach oraz zaletach kształcenia studentów w środowisku wielokulturowym.

W tym roku WSB w Dąbrowie Górniczej nie tylko podniosła się w rankingu magazynu Perspektywy, ale też otrzymała nagrodę Awans 2017. W czym tkwi tajemnica sukcesu, co jest największym atutem szkoły?

To prawda, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej odnotowała w tym roku rekordowy awans
w rankingu magazynu Perspektywy. Zajęłliśmy 5. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych i jesteśmy jedyną uczelnią spoza Warszawy, która znalazła się w ścisłej czołówce, obok takich uczelni jak Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie czy Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. W 18-letniej historii Rankingu żadna z uczelni z województwa śląskiego nie uzyskała tak wysokiego wyniku. Jest to efekt wspólnej pracy ludzi tworzących społeczność akademicką naszej Alma Mater. Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w Polsce, które w naszym sektorze posiadają pełne prawa akademickie, dają prawo do habilitowania w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, prowadzenia studiów III stopnia (doktoranckich), a także prawo do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora, jak i nadawania stopnia doktora honoris causa. Należy również dodać, że w Rankingu Uczelni Akademickich Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zajęła 5. miejsce pod względem umiędzynarodowienia, zarówno wśród uczelni publicznych, jak i niepublicznych. O awansie w Rankingu Perspekytw zadecydowały natomiast przede wszystkim wysokie oceny, przyznane przez kapitułę w kategoriach konkursowych: „Prestiż”, „Absolwenci na rynku pracy”, „Siła naukowa”, „Warunki kształcenia”, „Innowacyjność” oraz „Umiędzynarodowienie”. To, co wyróżnia WSB w Dąbrowie Górniczej na tle innych uczelni wyższych, to – oprócz działalności naukowo-badawczej – przede wszystkim aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym w zakresie tworzenia programów studiów, kształcenia, a następnie wspierania absolwentów na rynku pracy. Uczelnia dba o praktyczną edukację studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe, podejmuje działania w kierunku rozwijania wśród studentów postaw pro-przedsiębiorczych i pro-rynkowych.

Co jest priorytetem w działalności WSB w Dąbrowie Górniczej?

Priorytetem uczelni jest wysokiej jakości kształcenie w ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą,
a także wyposażenie studentów w takie narzędzia, które pozwolą na swobodne poruszanie się po rynku pracy. To sprawia, że w efekcie 92 proc. naszych studentów to osoby pracujące. Co więcej – badania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują, że średni czas, jaki nasi studenci poświęcają na zdobycie pracy po uzyskaniu dyplomu, waha się w granicach jednego miesiąca.

Ile kierunków otworzyła uczelnia w minionym roku akademickim – z rozdziałem na studia dzienne i zaoczne/studia I stopnia i II stopnia oraz podyplomowe?

W minionym roku akademickim realizowane było kształcenie na 14 kierunkach studiów
(inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich), zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Co niezwykle istotne, dla studentów opracowanych zostało ponad 60 specjalizacji, których program był tworzony w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami oraz instytucjami rynku pracy. W ofercie studiów podyplomowych zostało zrealizowanych ponad 30 nowych kierunków kształcenia.

Ile zamierzacie otworzyć teraz? Szacunkowo, oczywiście, bo jak rozumiem, rekrutacja jeszcze trwa… Czy co roku wprowadzają Państwo nowości w oferowanych kierunkach kształcenia?

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 prowadzimy nabór na 15 kierunków, w skład których wejdzie około 70 specjalności, a także ponad 100 kierunków studiów podyplomowych. Nabór odbywa się w Wydziale w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałach Zamiejscowych w Krakowie, Cieszynie, Olkuszu i Żywcu, a także w Centrum Studiów Podyplomowych w Częstochowie. Od października studenci rozpoczną kształcenie na nowych kierunkach studiów: Ratownictwo medyczne a także jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia. Prowadzimy również nabór na prestiżowe, bezpłatne studia stacjonarne w języku angielskim, które są w 100% dofinansowane z Unii Europejskiej – na trzech kierunkach: Informatyka, Stosunki międzynarodowe i Zarządzanie. Co istotne: ponad 70% studentów w grupach to obcokrajowcy (z 30 krajów na całym świecie). Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim przez wykładowców i praktyków biznesu z renomowanych uczelni i firm zagranicznych, a uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu certyfikowanych szkoleń i kursów. Nowością w ofercie edukacyjnej są m.in. specjalności: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne, Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych czy też Infobrokering i analiza informacji.

Ilu nowych studentów przyjmuje uczelnia w skali roku? Czy ta liczba rośnie, czy też utrzymuje się na stałym poziomie?

Obecnie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kształci się ponad 8,5 tys. studentów
i słuchaczy studiów podyplomowych. Cieszy nas fakt, że z roku na rok zainteresowanie naszą Uczelnią jest coraz większe – to skutek dynamicznego rozwoju, który charakteryzuje naszą uczelnię, a także systematycznej dywersyfikacji oferty kształcenia. Według danych zawartych w systemie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – POLon jesteśmy jedną z największych uczelni wyższych w Polsce, a w województwie śląskim uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu pod względem ilości studentów.

Uczelnie państwowe coraz częściej sięgają po studentów z zagranicy. Jak to wygląda w państwa przypadku?

Od momentu powstania w 1995 roku Uczelni naturalnym kierunkiem rozwoju stało się kształcenie w środowisku wielokulturowym. Obecnie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kształci się ponad 500 studentów obcokrajowców z 28 krajów. Od nowego roku akademickiego liczba ta jeszcze wzrośnie, ze względu na realizowane nowe projekty studiów w języku angielskim. Z analiz, prowadzonych przez Fundację „Perspektywy” wynika, że w Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej znajduje się wśród 10 uczelni w Polsce, które kształcą najliczniejszą grupę obcokrajowców (wśród wszystkich uczelni – państwowych i niepaństwowych). Na uczelni realizowany jest szereg międzynarodowych programów m.in. Erasmus+, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży czy Fundusz Grupy Wyszehradzkiej. Studiując w środowisku międzykulturowym, nasi studenci nabywają kompetencji, które są oczekiwane przez pracodawców od przyszłych absolwentów. Poza tym, aktywność międzynarodowa to również liczne wydarzenia, międzynarodowe konferencje, projekty, letnie uniwersytety i letnie szkoły języka polskiego i angielskiego. Studenci z zagranicy to również świetni pracownicy, którzy są polecani polskim firmom przez Akademicki Biuro Karier WSB. Współpraca z ponad 250 uczelniami partnerskimi z 43 krajów na całym świecie niesie za sobą również wielką wartość w postaci realizacji wspólnych programów badawczych, organizacji międzynarodowych konferencji naukowych, a także wymiany kadry akademickiej, co zasadniczo wpływa na podniesienie jakości prowadzonego kształcenia oraz realizowanych badań naukowych.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *