Inwestycje dobrze służące mieszkańcom

Możliwość komentowania Inwestycje dobrze służące mieszkańcom została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Gmina Żelazków znalazła się na 64 miejscu wśród 1548 gmin wiejskich w rankingu opracowanym na podstawie wstępnych danych Regio­nalnych Izb Obrachunko­wych oraz GUS za 2018 rok. Dane te ogłoszono podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.

fot. mat. prasowe

Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom merytoryczny i obiektywizm tego rankin­gu. Przygotował go Uniwersytet Jagielloń­ski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krako­wie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Eksperci wzięli pod uwagę dane ze wszystkich samorządów teryto­rialnych w Polsce. Na ostatecznej ocenie zarządzania finansami zaważyły następu­jące wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europej­skich w wydatkach ogółem – bez porę­czeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Był więc to ranking zbudowany na bardzo dobrze dobranych kryteriach.

– Dobre zarządzanie finansami pu­blicznymi w gminie oznacza, że wła­dze samorządowe potrafią doskonale gospodarować swoim finansami, tworząc przestrzeń do realizacji zadań publicz­nych na najwyższym poziomie – mówi Sylwiusz Jakubowski, wójt gminy Żelazków.

– Pozwala ono uzyskać efekty w kilku priorytetowych dla rozwoju spo­łeczno-gospodarczego obszarach: budowę społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnie­nie kapitału ludzkiego i lokalnej gospo­darki oraz budowę nowoczesnej i sprawnej administracji.

Dofinansować przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dobra sytuacja finansowa gminy Żelaz­ków pozwala na planowanie i realizację wielu inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców.

W każdym roku wiele środków finanso­wych przeznaczanych jest na inwestycje służące potrzebom społecznym, dzięki którym zmienia się wygląd i estetyka otoczenia. Dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wyremontowano świetlice wiejskie w: Żelazkowie, Czart­kach, Goliszewie, Złotnikach Małych, Kolonii Skarszewek, Kokaninie.

 

 

 

Przy wsparciu funduszy unijnych pobudo­wano: chodniki i parkingi biegnące od boiska sportowego Orlik w kierunku Ośrodka Zdrowia, kompleks eduka­cyjno – rekreacyjny w Kokaninie, sieć kanalizacyjną w miejscowości Żelazków, stację uzdatniania wody wraz ze studnią w Kokaninie, studnię głębinową na Pól­ku, przebudowano nawierzchnię placów przed Ochotniczymi Strażami Pożarny­mi w Russowie i Skarszewie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku Urzędu Gminy.

osp_Żelazków1 fot. mat. prasowe

Gmina dofinansowuje również mieszkań­com budowę indywidualnych, przydo­mowych oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy powstały dwa nowe publiczne Przedszkola Samorządowe: w Dębem i w Russowie. Utworzono także Szkołę Podstawową w Kokaninie.
Poprzez fundusz sołecki wykonano szereg działań, stanowiących odpowiedź na potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw: doposażano świetlice wiejskie, kluby, place zabaw itp.

– Najważniejsze przedsięwzięcia inwesty­cyjne przeprowadzane obecnie w gminie to rewitalizacja zabytkowego parku wokół urzędu gminy w Żelazkowie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do tere­nów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków, przebudowa dróg i oświetlenia ulicznego – mówi Syl­wiusz Jakubowski.

Do największych wyzwań stojące przed gminą Żelazków w najbliższych latach wójt Sylwiusz Jakubowski zalicza: budowę zbiornika melioracyjnego w m. Dębe, któ­ry pozwoli uregulować stan wody rzeki Swędrni, wiosną zabezpieczy okoliczne uprawy przed podtapianiem, a latem po­zwoli na niwelację skutków nawiedzającej gminę od kilku lat suszy.

Dobre miejsce do robienia interesów

– Cały czas podejmujemy działania, mają­ce na celu utrzymanie i ich pozyskiwanie nowych inwestorów – mówi Sylwiusz Jakubowski, wójt gminy Żelazków. – Na terenie Gminy znajdują się grunty, które zostały wydzielone wyłącznie pod aktywi­zację gospodarczą. Dużym sukcesem jest pozyskanie 14 inwestorów, którzy wyku­pili ponad 30 ha gruntów przeznaczonych pod przemysł. Jakie to ma znaczenie w kontekście przyszłości Gminy, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć.

Gmina ma charakter nizinny, rolno – przemysłowy. Dominują gospodarstwa rolno – ogrodniczo – kwiaciarskie, upra­wy kukurydzy i buraków, sadownictwo oraz gospodarstwa zajmujące się hodowlą zwierząt. Na terenie gminy Żelazków nie występują duże zakłady i fabryki, ale funkcjonują różnego rodzaju zakłady usługowe i produkcyjne. Głównym źró­dłem gospodarki jest przetwórstwo rolno – spożywcze.

Docenili pracę samorządu
W 218 roku Gmina Żelazków została ponownie nagrodzona tytułem „Gmina Roku 2017”, ponadto otrzymała Znak jakości ,,Przyjazny Urząd ” oraz miano ,,Gminy Fair Play”. Wszystkie te odzna­czenia przyznawane są przez zewnętrzne, niezależne kapituły i komisje konkurso­we.

– Przyznane nagrody świadczą o tym, że należymy do najlepszych samorządów w Polsce, a nasza promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym i ekologicznym jest na bardzo wysokim poziomie – mówi Sylwiusz Jakubowski.

– Sprzyjamy inwestorom i dbamy o potrzeby mieszkańców. Osobi­ście dużą wagę przywiązuję do certyfikatu ,,Laur Społecznego Zaufania”, z uwagi na wyjątkowy sposób jego przyznawania. To nagroda, którą nadaje się wyłącznie na wniosek klientów i konsumentów. Stanowi ona zatem swoiste podziękowanie za rzetel­ność, uczciwość i otwartość w stosunku do potrzeb klientów danej instytucji. Jednak wyróżnienia, to także bodziec do dalszej pracy i rozwoju.

Gmina Żelazków może też pochwalić się atrakcyjną ofertą wydarzeń kultural­no-społecznych. Największym kultural­nym wydarzeniem i świętem są zawsze Dożynki Gminne, w których organizację angażuje się społeczność lokalna, rolnicy i przedsiębiorcy. Ponadto, na terenie gmi­ny organizowanych jest wiele lokalnych festynów: w Goliszewie, Dębem, Russo­wie, Kokaninie, Biernatkach, Żelazkowie i Skarszewie. Organizowane są również wydarzenia dedykowane najmłodszym, jak chociażby Gminny Dzień Dziecka, czy dwutygodniowy wypoczynek letni, którego 50% kosztów pokrywa Gmina. Organizowane są też półkolonie, zarówno letnie, jak i zimowe.