Handel fenomenem Zakliczyna

Możliwość komentowania Handel fenomenem Zakliczyna została wyłączona Samorząd

Z Dawidem Chrobakiem, burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn rozmawia Ryszard Żabiński.

Burmistrzem Zakliczyna został Pan w grudniu 2014 roku. Czy nie obawiał się Pan obejmować gminy, w której dochód na mieszkańca był dość niski? Jak Pan sobie poradził z tym wyzwaniem?

Gmina jest bardzo aktywna jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych i to już poczynając od lat 90. ubiegłego stulecia. Tę aktywność i skuteczność wykazywano w pozyskiwaniu środków przedakcesyjnych, później funduszy z Unii Europejskiej, oraz wsparcia ze środków rządowych (Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej). W sumie, jako samorząd radziliśmy sobie na tyle dobrze stwarzając odpowiednią infrastrukturę , że w ciągu kilkunastu lat liczba mieszkańców gminy się zwiększyła. Obecnie Gminę Zakliczyn zamieszkuje 12 500 osób. Oczywiście, występuje problem osób młodych, które zakładają rodziny, szukają sobie dobrej pracy, potrzebują mieszkań i często emigrują do większych miast. Ale i ten problem staramy się rozwiązywać miedzy innymi poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury, w tym mieszkań przy wykorzystaniu rządowego programu Mieszkanie Plus, czy przedszkola. Sprawami gminy żyję już od wielu lat, mój ociec przez dwie kadencje był wójtem Gminy Zakliczyn i on też zaczął budowę kanalizacji w gminie (1994 r.), w tym czasie gminę zgazyfikowano i wykonano sieć telekomunikacyjną, wybudowano także kilka szkół. W 2006 roku gmina odzyskała prawa miejskie, od tego czasu jesteśmy już gmina miejsko-wiejską. Jednym z głównych celów jaki sobie założyłem, obejmując urząd burmistrza, była odbudowa infrastruktury drogowej, na ten cel wydaliśmy znaczne środki.

Z jakim efektem?

W ciągu ostatnich trzech lat na inwestycje drogowe wydaliśmy około 10 milionów złotych, za co udało się wybudować i zmodernizować 40 kilometrów dróg. Prowadziliśmy prace drogowe praktycznie we wszystkich 24 miejscowościach naszej gminy. Trwają też prace związane z budową nowych chodników, ścieżek rowerowych. Uzyskujemy tu dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego oraz MRPO WM na lata 2014-20.

Jak wygląda sytuacja finansowa gminy?

Największym wyzwaniem było ograniczenie zadłużenia. W szczytowym okresie w grudniu 2014 r. a więc na początku kadencji, wynosiło ono ponad 13 milionów złotych, w ciągu dwóch lat udało się je ograniczyć do około 8,7 milionów złotych, teraz trochę wzrosło. W tym roku, po stronie dochodów, mamy zapisane ponad 50 milionów złotych. Pierwszą pozycję stanowią subwencje budżetu państwa, w tym oświatowa i subwencja wyrównawcza, drugą – dotacja państwa na zadania dedykowane rodzinie. Trzecią pozycję, wynoszącą ponad 7,6 mln złotych stanowią podatki, odpisy od podatków i opłaty lokalne. Na inwestycje zaplanowano wydatki na poziomie ponad 10 milionów złotych, w tym na inwestycje drogowe, głównie asfaltowanie dróg gminnych oraz budowa chodników i ścieżek rowerowych ok. 4,5 mln zł. Prawie 2,4 mln złotych wydamy na budowę przedszkola i żłobka w Zakliczynie (łącznie 5,5 mln zł. w latach 2017 –18), z czego blisko 1 mln zł otrzymaliśmy w ramach rządowego wsparcia z rezerwy ogólnej budżetu Państwa. 560 tys. zł wydamy na przebudowę Sali im. W. S. Jordana w ratuszu.

Jednak zakres działań inwestycyjnych w gminie jest znacznie większy.

Oczywiście i tu wyraźnie widać jak istotne jest umiejętne pozyskiwanie środków zewnętrznych, rządowych, czy z Unii Europejskiej. Bardzo ważny jest udział Gminy w rządowym programie Mieszkanie Plus. W jego efekcie powstaną dwa budynki: w Lusławicach, w którym będzie 40 mieszkań i w Paleśnicy – 30 mieszkań. Łączna kwota inwestycji wynosi ponad 8 mln zł. Młodzi ludzie starają się szybko usamodzielnić, założyć rodzinę. Te mieszkania będą dla nich dostępne i będą mieli opcję dojścia do własności po 25 – 30 latach opłacania czynszu. Budowane są na gruntach gminnych, a więc ich cena będzie znacznie niższa niż na wolnym rynku (ok. 2,3 tys. zł za m2). Przygotowujemy się również do rewitalizacji Rynku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na około 10 milionów złotych. Staramy się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa. Nasz wniosek jest bardzo dobrze przygotowany, opiewa na ponad 7,3 mln złotych. Jednak uzyskanie tego dofinansowania nie będzie łatwe. W skali całego województwa zostało złożonych prawie 200 projektów wartych ponad 600 milionów złotych. To 508% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Natomiast w naszym województwie przeznaczonych do rozdysponowania na to działanie jest zaledwie 118 milionów złotych.

Rynek w Zakliczynie, to jednak nie tylko cenny zabytek, ale miejsce również ważne z gospodarczego punktu widzenia?

Proszę sobie wyobrazić, że w Rynku i przyległych ulicach działa prawie 100 podmiotów gospodarczych, przede wszystkim z branży handlowej i usługowej. W całej gminie mamy 650 przedsiębiorstw różnej wielkości, np. firm transportowych zatrudniających po kilkadziesiąt osób, ale też i małych, jednoosobowych firm. W 2015 r. stworzyliśmy Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn w ramach, którego odbywamy cykliczne spotkania z przedsiębiorcami. Zakliczyn jest handlową stolicą Pogórza. Miasto zostało założone w 1557 roku i już w tamtych czasach wyznaczono mu przede wszystkim funkcję handlową, a nie na przykład obronną. I ta funkcja przetrwała przez ponad 4 wieki aż do dnia dzisiejszego. To jest fenomen tego miasta. Rynek jest naszym centrum handlowym, odbywają się tu targi, na które licznie przyjeżdżają również mieszkańcy z sąsiednich gmin. Po rewitalizacji Rynek uzyska nową jakość, będzie to nowe oblicze Zakliczyna. Uzyskamy więcej wolnej przestrzeni, dzięki czemu przybędzie miejsc parkingowych i miejsca dla handlu, którego brakowało, zwłaszcza w dni targowe. Ale Zakliczyn, to nie tylko handel. Mamy Strefę Aktywności Gospodarczej, w której działa już dwóch inwestorów. Zakliczyńska strefa włączona jest od kwietnia 2016 r. do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefa leży w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Dostęp do kadry naukowej a także możliwość współpracy z młodzieżą są jednym z atutów Strefy. W przyszłości współpraca Inwestor – Zespół Szkół może obejmować kształcenie młodzieży zgodnie z profilem działalności przedsiębiorstwa. Cała Strefa jest bardzo dobrze skomunikowana i wyposażona w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia działalności gospodarczej. Staramy się uzyskać kolejne działki, aby je następnie uzbroić w niezbędną infrastrukturę i włączyć do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po włączeniu będą to kolejne dostępne dla przedsiębiorców tereny inwestycyjne.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone