Ekologiczny projekt bez precedensu w historii Żnina

Możliwość komentowania Ekologiczny projekt bez precedensu w historii Żnina została wyłączona Aktualności

 Rozmowa z Jerzym Mączko, Prezesem Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Żninie

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” w Żninie realizuje proekologiczny projekt pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”. Proszę przedstawić skalę tego przedsięwzięcia.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Żninie przygotował projekt inwestycyjny dla rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Żnin.15 listopada 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Finansowanie projektu pochodzić będzie z: dotacji POIŚ 2014-2020 w wysokości 22.792.537,50 zł netto, środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w wysokości 960.462,50 zł netto, pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 12.000.000,00 zł netto. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 36.327.400,00 zł netto.

Projekt umożliwi realizację strategicznych celów Gminy i Spółki, m.in.: ochronę środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu przestrzennego, podniesienie jakości życia mieszkańców aglomeracji Żnin oraz poprawę walorów turystycznych regionu. Priorytetem będzie uzyskanie ograniczeń zrzutu nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i atmosfery oraz skuteczne oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Głównymi zadaniami przedsięwzięcia jest: modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie, budowa kanalizacji sanitarnej o długości 12,18 km w aglomeracji Żnin, budowa sieci wodociągowej o długości 4,6 km w aglomeracji Żnin, rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej o długości 1,1 km w mieście Żnin.

Przewidywane efekty przedsięwzięcia to skuteczne usuwanie substancji biogennych ze ścieków odprowadzanych do odbiornika, odzysk biogazu i produkcja „zielonej” energii oraz ograniczenie dopływu wód opadowych do oczyszczalni ścieków.

W aglomeracji Żnin zaplanowano podłączenie do sieci kanalizacyjnej około 1280 mieszkańców oraz około 250 mieszkańców do sieci wodociągowej. Istotne dla Spółki będzie uniezależnienie się od innych źródeł zasilania w wodę, aby zaopatrzenie mieszkańców Gminy Żnin w wodę mogło odbywać się jedynie z własnych, eksploatowanych ujęć.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji oprócz dbałości o stan infrastruktury technicznej, przykłada dużą wagę do edukacji ekologicznej, skierowanej do mieszkańców aglomeracji Żnin.  Jezioro Duże Żnińskie stanowi główny zbiornik wodny pełniący funkcję turystyczną i gospodarczą dla miasta Żnina. Od wielu lat to właśnie sporty wodne stały się wizytówką miasta. Piękno otaczającego krajobrazu wzbudza naturalną potrzebę troski o dobra naturalne, tak by mogły z nich w pełni korzystać kolejne pokolenia.

Jak Pan ocenia współpracę samorządem Żnina przy przygotowaniu i realizacji tak dużego przedsięwzięcia?

Projekt, o którym rozmawiamy, o takiej wartości i takim zakresie rzeczowym nie ma precedensu w historii Żnina. Stąd też na początku tworzenia tego przedsięwzięcia rodziły się wątpliwości czy Spółka podoła zadaniu o tak dużym zakresie. Jednakże przygotowane analizy, a zwłaszcza studium wykonalności rozwiały te wątpliwości. Należy podkreślić, że projekt w obecnym kształcie nie powstałby bez wsparcia władz Żnina, a zwłaszcza Pana Roberta Luchowskiego – Burmistrza Żnina. Dowodem na to jaką wagę władze gminy przywiązywały do tego projektu było powołanie zespołu monitorującego, złożonego z merytorycznych pracowników Urzędu Miasta, którego celem było wsparcie Spółki szczególnie na etapie procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych, niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Nie byłoby sukcesu, jakim jest niewątpliwie pozyskanie bez mała 23 mln zł dotacji, bez zaangażowania pracowników Spółki wspieranych przez kompetentnych konsultantów reprezentujących firmę „Doradztwo – Usługi Marek Żuk”.

Bez fałszywej skromności zaznaczę ,że podczas przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz całego przedsięwzięcia wykorzystałem swoją wiedzę i doświadczenie nabyte podczas wieloletniej pracy, w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy, przy bardzo dużych projektach inwestycyjnych finansowanych najpierw z Funduszu ISPA a później POiIŚ.

 

Został Pan laureatem nagrody Orły Polskiej Przedsiębiorczości  w kategorii Perła Ekologii 2018. Proszę powiedzieć, za jakie osiągnięcia zostało przyznane to wyróżnienie?

Na początku chciałbym sprostować – laureatem została Spółka, a nie jej Prezes.

Z tego co wiem Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców zorganizowała po raz pierwszy konkurs w kategorii „Perły Ekologii”. To, że zaproszono do tego konkursu Spółkę „WiK” jest najprawdopodobniej związane z tym, że doceniono fakt przygotowania dużego, kompleksowego przedsięwzięcia ekologicznego przez, w sumie, nieduże przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. Wysoko także oceniono współdziałanie z samorządem lokalnym na etapie przygotowania tego przedsięwzięcia.

Pozytywna ocena przedłożonych dokumentów zaowocowała przyznaniem statuetki „Perła Ekologii 2018”, która została wręczona podczas Gali Polskiej Przedsiębiorczości 22 czerwca 2018 roku. Statuetkę oraz dyplom odebrałem razem z Burmistrzem Żnina Panem Robertem Luchowskim. W uroczystości wziął udział także Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Maciej Dalka.

Przyznaną nagrodę traktuję nie tylko jako wyróżnienie wyłącznie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie, ale także jako reprezentanta całej rzeszy, dziesiątków i setek, małych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz gmin, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat podejmowały trud pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, szczególnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności.